logo
logo bip
2008 rok
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z sala gimnastyczna w Lusówku - etap I.

BOP.3412-93/08                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 24 grudnia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na rozbudowę szkoły podstawowej w Lusówku wraz z salą gimnastyczną  - etap I

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

45000000-7, 45112000-5, 45262210-6, 45262620-3, 45261210-9, 45421000-4, 45400000-1, 45321000-3

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był 60 miesięczną gwarancją.

 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Violeta Skuratowicz – tel (061) 8959-266

 

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 50.000 zł.  ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:  

Rozpoczęcie budowy od 1 marca 2009 r.

Termin realizacji do 10 sierpnia 2009 roku pomieszczeń nr 0.19; 1.20 – 1.23; 2.16 – 2.19 oraz modernizacja pomieszczeń 1.24 – 1.31; 2.20 – 2.24

Termin realizacji do 15 grudnia 2009 r. pomieszczeń nr 1.32 – 1.51; 2.25 – 2.34

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 14.01.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch obiektów oświatowo- sportowych o kubaturze min 10.000 m3 każdy.) Za obiekty oświatowo - sportowe uznane zostaną obiekty posiadające część dydaktyczna  oraz salę gimnastyczną, bądź obiekty sportowe w postaci samodzielnych sal lub hal sportowych wraz z całym zapleczem socjalnym.

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy, ponadto wymagane osoby z uprawnieniami sanitarnymi, elektrycznymi i gazowymi)

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł,

-              posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 grudnia 2008 r.

 

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja 093_08.zip

 

projekt umowy poprawiony

wyjasnienia1

wyjasnienia2

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-12-24 08:30:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-01-09 10:45:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-01-09 10:45:34)
Lista wiadomości