logo
logo bip
2008 rok
Projekt budowy ścieżek pieszo - rowerowych

BOP.3411-106/08                                                      Tarnowo Podgórne, dnia 30 grudnia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy ścieżek pieszo-rowerowych dla zadania:

a)   Wysogotowo - Lusowo wraz z kanalizacją deszczową (od skrzyżowania ul. Nowej z Zakrzewską
      w Lusowie do skrzyżowania  ul. St. Batorego z  Wierzbową w Wysogotowie)

b)   Lusowo – Tarnowo Podgórne wraz z kanalizacją deszczową (od skrzyżowania ul.
    Wierzbowej z Poznańską w Lusowie do wiaduktu nad trasa A2)

c)    Tarnowo Podgórne - Jankowice wraz z kanalizacją deszczową (od ronda przy trasie  
     A2 w Tarnowie Podgórnym do skrzyżowania ul. Poznańskiej i Wiśniowej w  Jankowicach)

d)   Jankowice – Ceradz Kościelny wraz z kanalizacją deszczową (od skrzyżowania

     ul. Poznańskiej i Wiśniowej w Jankowicach do Placy Harcerskiego w Ceradzu  Kościelnym)

e)    Lusówko – Jankowice wraz z kanalizacją deszczową (od skrzyżowania ul. Otowskiej
     z ul. Dopiewską w Lusówku do skrzyżowania ul. Poznańskiej i Wiśniowej w Jankowicach)

Wymagania i zalecenia :

- należy zaprojektować odcinki

W pasie drogi powiatowej nr 2418P Wysogotowo - Lusowo wraz z kanalizacją deszczową (od skrzyżowania ul. Nowej z Zakrzewską w Lusowie do skrzyżowania  ul. St. Batorego z  Wierzbową w Wysogotowie) – ok. 3800 m ,

W pasie drogi powiatowej nr 2420P Lusowo – Tarnowo Podgórne wraz z kanalizacją deszczową (od skrzyżowania ul. Wierzbowej z Poznańską w Lusowie do wiaduktu nad trasa A2) – ok. 3260 m

W pasie drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne - Jankowice wraz z kanalizacją deszczową (od ronda przy trasie A2 w Tarnowie Podgórnym do skrzyżowania ul. Poznańskiej i Wiśniowej w Jankowicach)  - ok. 2700 m

W pasie drogi powiatowej nr 1890P Jankowice – Ceradz Kościelny wraz z kanalizacją deszczową (od skrzyżowania ul. Poznańskiej i Wiśniowej w Jankowicach do Placy Harcerskiego w Ceradzu Kościelnym) – ok. 2420 m

W pasie drogi powiatowej nr 2392P Lusówko – Jankowice wraz z kanalizacją deszczową (od skrzyżowania ul. Otowskiej z ul. Dopiewską w Lusówku do skrzyżowania ul. Poznańskiej i Wiśniowej w Jankowicach) – ok. 2450 m

- Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. Na roboczo uzgodnić w 
  Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

-  projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz  projekt
    wykonawczy w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać
    wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie  na budowę lub zgodę
na realizację inwestycji
     drogowej

    Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy
    robót wykonać zadanie.

-    projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) – 6 egz.

-    projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale
    spięte) oraz projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte),
    (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w WIOŚ-UGTP).
    Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia.
    Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem
     projektanta.

-    przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach,

-    szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych
     branż opracować w 4 egzemplarzach,

-    kosztorys inwestorski – opracować i uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Ochrony
     Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne – opracować w 4 egzemplarzach.

-    dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 4
      egzemplarzach w tym:

     - pliki tekstowe – format *.pdf oraz *.tif  monochromatyczny wielostronicowy,

     - pliki graficzne – format dwg* , pdf* oraz *.tif  24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi.

-    dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym
(numerycznym-wektorowym) wraz mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów.

-    należy przygotować wszystkie niezbędne materiały do wniosku o wydanie decyzji o 
     ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej, celem
     uzyskania w/w decyzji przez wykonawcę

-    należy uzyskać zgody właścicieli gruntów na których jest planowana inwestycja,
niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody
na realizację inwestycji drogowej

-    uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgodę na realizację inwestycji drogowej

-    badania gruntowo-wodne podłoża

-    informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

-    szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 71320000-7

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Marek Łodyga, tel. (061)8959-277

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – do 30 sierpnia  2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 12.01.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.01.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy dróg lub ścieżek pieszo-rowerowych o długości min 1000 m)

-              dysponują potencjałem zdolnym do realizacji zamówienia (minimum jedna osoba z 3 letnim doświadczeniem, posiadająca stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa), przynależąca do Izby Inżynierów Budownictwa

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 grudnia 2008 r.

 

siwz

 

wyjasnienia SIWZ

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-12-30 09:27:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-01-06 08:16:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-01-06 08:16:22)
Lista wiadomości