logo
logo bip
2008 rok
Wykonanie nawierzchni zabezpieczającej z betonu asfaltowego

BOP.3412-92/08                                                                    Tarnowo Podgórne, dnia18 grudnia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie nawierzchni zabezpieczającej z asfaltobetonu na ulicach z wykonaną podbudową betonową w ramach Kontraktu 4 na terenie Przeźmierowa.

 

Część 1 -   ULICA   AKACJOWA – odcinek  I

roboty  drogowe:

-        nawierzchnia  jezdni  z  asfaltobetonu  gr. 6  cm   - 1.310,0  m2

-    korytowanie  mechaniczne  głęb. 26 – 46  cm    -   620,0  m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 10 – 31  cm  -  743,0 m2

-    oczyszczenie  powierzchni  betonowej  i  skropienie  emulsją asfaltową 1.224,0 m2

-    opornik  betonowy  8x30x100  na  ławie  betonowej  z  oporem -  272,0 mb 

-    regulacja  pozioma  studni  telekomunikacyjnych. i  kanalizacyjnych  - 32,0 szt

-    regulacja  pozioma  zasuw  i  hydrantów   - 18,0 szt.

 

Część 2 - ULICA   AKACJOWA – odcinek  II

roboty  drogowe:

-        nawierzchnia  jezdni  z  asfaltobetonu  gr. 6  cm   - 1.317,0    m2

-    korytowanie  mechaniczne  głęb. 26 – 46  cm   - 625,0  m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 10 – 31  cm   - 847,0 m2

-    oczyszczenie  powierzchni  betonowej  i  skropienie  emulsją asfaltową  - 1.217,0 m2

-    opornik  betonowy  8x30x100  na  ławie  betonowej  z  oporem  - 360,0   mb

-    regulacja  pozioma  studni  telekomunikacyjnych. i  kanalizacyjnych  - 21,0 szt.

-    regulacja  pozioma  zasuw  i  hydrantów  - 15,0 szt.

odwodnienie  nawierzchni:

-    studzienki  ściekowe,  betonowe  śr. 500  mm  z  wpustem  ulicznym i  osadnikiem  - 3,0 kpl.

-    przykanaliki  z  rur  PCV  pełnościennych  śr.200  mm    - 9,0 mb

 

Część 3.  ULICA   DĘBOWA 

roboty  drogowe:

-        nawierzchnia  jezdni  z  asfaltobetonu  gr. 6  cm   - 1.500,0    m2

-    korytowanie  mechaniczne  głęb. 26 – 46  cm  - 565,0  m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 10 – 31  cm    - 697,0 m2

-    oczyszczenie  powierzchni  betonowej  i  skropienie  emulsją asfaltową  - 1.323,0 m2

-    opornik  betonowy  8x30x100  na  ławie  betonowej  z  oporem   - 410,0   mb

-    regulacja  pozioma  studni  telekomunikacyjnych. i  kanalizacyjnych - 20,0 szt.

-    regulacja  pozioma  zasuw  i  hydrantów   - 16,0 szt.

odwodnienie  nawierzchni:

-    studzienki  ściekowe,  betonowe  śr. 500  mm  z  wpustem  ulicznym i  osadnikiem  – 4,0 kpl.

-    przykanaliki  z  rur  PCV  pełnościennych  śr.200  mm    - 30,0 mb

 

Część 4.  ULICA   DOLINA

roboty  drogowe:

-        nawierzchnia  jezdni  z  asfaltobetonu  gr. 6  cm  -  1.086,0    m2

-    korytowanie  mechaniczne  głęb. 26 – 46  cm   - 644,0  m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 10 – 31  cm   - 754,0 m2

-    oczyszczenie  powierzchni  betonowej  i  skropienie  emulsją asfaltową   - 1.104,0 m2

-    opornik  betonowy  8x30x100  na  ławie  betonowej  z  oporem  -  560,0   mb

-    regulacja  pozioma  studni  telekomunikacyjnych. i  kanalizacyjnych   - 24,0 szt.

-    regulacja  pozioma  zasuw  i  hydrantów   - 22,0 szt.

odwodnienie  nawierzchni:

-    studzienki  ściekowe,  betonowe  śr. 500  mm  z  wpustem  ulicznym i  osadnikiem  - 6,0 kpl.

-    przykanaliki  z  rur  PCV  pełnościennych  śr.200  mm   - 72,0 mb

 

Cześć 5. ULICA   NIECAŁA

roboty  drogowe:

-        nawierzchnia  jezdni  z  asfaltobetonu  gr. 6  cm  - 1.128,0    m2

-    korytowanie  mechaniczne  głęb. 26 – 46  cm   - 658,0  m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 10 – 31  cm  - 771,0 m2

-    oczyszczenie  powierzchni  betonowej  i  skropienie  emulsją asfaltową  - 1.127,0 m2

-    opornik  betonowy  8x30x100  na  ławie  betonowej  z  oporem - 237,0   mb

-    regulacja  pozioma  studni  telekomunikacyjnych. i  kanalizacyjnych  - 26,0 szt.

-    regulacja  pozioma  zasuw  i  hydrantów   - 18,0 szt.

odwodnienie  nawierzchni:

-    studzienki  ściekowe,  betonowe  śr. 500  mm  z  wpustem  ulicznym i  osadnikiem  - 4,0 kpl.

-    przykanaliki  z  rur  PCV  pełnościennych  śr.200  mm   - 60,0 mb

 

Część 6.  ULICA   POLNA

roboty  drogowe:

-        nawierzchnia  jezdni  z  asfaltobetonu  gr. 6  cm    - 954,0    m2

-    korytowanie  mechaniczne  głęb. 26 – 46  cm    - 461,0  m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 10 – 31  cm     - 558,0 m2

-    oczyszczenie  powierzchni  betonowej  i  skropienie  emulsją asfaltową    - 966,0 m2

-    opornik  betonowy  8x30x100  na  ławie  betonowej  z  oporem   - 280,0   mb

-    regulacja  pozioma  studni  telekomunikacyjnych. i  kanalizacyjnych  - 17,0 szt.

-    regulacja  pozioma  zasuw  i  hydrantów   - 22,0 szt.

odwodnienie  nawierzchni:

-    studzienki  ściekowe,  betonowe  śr. 500  mm  z  wpustem  ulicznym i  osadnikiem   - 4,0 kpl.

-    przykanaliki  z  rur  PCV  pełnościennych  śr.200  mm   - 36,0 mb

 

Część 7.  ULICA   WRZOSOWA

roboty  drogowe:

-        nawierzchnia  jezdni  z  asfaltobetonu  gr. 6  cm - 1.069,0    m2

-    korytowanie  mechaniczne  głęb. 26 – 46  cm    - 477,0  m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 10 – 31  cm   - 581,0 m2

-    oczyszczenie  powierzchni  betonowej  i  skropienie  emulsją asfaltową  - 1.082,0 m2

-    opornik  betonowy  8x30x100  na  ławie  betonowej  z  oporem  - 237,0   mb

-    regulacja  pozioma  studni  telekomunikacyjnych. i  kanalizacyjnych  - 21,0 szt.

-    regulacja  pozioma  zasuw  i  hydrantów   - 26,0 szt.

odwodnienie  nawierzchni:

-    studzienki  ściekowe,  betonowe  śr. 500  mm  z  wpustem  ulicznym  i  osadnikiem   - 3,0 kpl.

-    przykanaliki  z  rur  PCV  pełnościennych  śr.200  mm   - 18,0 mb

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Za materiały równoważne zostaną uznane te których parametry techniczne nie są gorsze od opisanych w przedmiocie zamówienia.

 

Zamawiający wymaga, by wykonany przedmiot zamówienia objęty był 36 miesięczną gwarancją.

 

Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu  opisany jest szczegółowo w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

      45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad  i  dróg

      45232130-2   Rurociągi  do  odprowadzania  wody  burzowej

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 

Wykonawca,  przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości

Część I – 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych)

Część II – 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych)

Część III – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)

Część IV – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)

Część V – 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych)

Część VI – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

Część VII – 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych)

 

Łączna wartość wadium dla wszystkich części:  9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych)

 

Termin wykonania: 15 kwietnia 2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 07.01.2009 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.01.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-         cena – 100 %

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-               wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto.)

-               zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe), dodatkowo wymagana osoba z uprawnieniami kanalizacyjnymi.

-               nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-               spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 grudnia 2008 r.

 

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja092_08.zip

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-12-18 15:00:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-12-18 15:02:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-12-18 15:01:48)
Lista wiadomości