logo
logo bip
2008 rok
Rewaloryzacja parku pałacowego w Jankowicach

BOP.3411-96/08                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 08 grudnia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie prac rewaloryzacyjnych w parku pałacowym w Jankowicach  - gospodarka drzewostanem. Prace polegają na usunięciu 352 szt. drzew wymienionych w tabeli oraz oznaczonych na planie parku. Wycięcie krzewów i samosiewów na pow. 2 ha wraz z karczowaniem pniaków zgodnie z tabelą krzewów do usunięcia, i planem parku. Wykonanie cięć sanitarnych oraz  korekta koron drzew – zamawiający wskaże drzewa przeznaczone do pielęgnacji przed rozpoczęciem prac. Prace pielęgnacyjne 85 szt. drzew polegają na oczyszczeniu i zabezpieczeniu ran, usunięciu posuszu z koron drzew – prace te należy prowadzić zgodnie ze sztuka ogrodniczą.   Po wykonaniu wycięcia drzew należy sfrezować pniaki –50 szt. zamawiający wskaże które pniaki należy sfrezować. Po wykonaniu prac należy przeprowadzić wyrównanie terenu, zrębkowanie gałęzi, uporządkowanie parku. Przycięcie, odmłodzenie i formowanie grup krzewów pozostających w parku. Uporządkowanie terenu z leżących gałęzi, konarów, pni drzew, śmieci, gruzu, liści i wywiezienie na składowisko odpadów. 

Zamawiający wymaga przeprowadzenie zabezpieczenia  drzew rosnących w pobliżu miejsca prowadzonych prac przed uszkodzeniem.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr 161/A decyzją WKZ z dnia 17 lipca 1968 roku)

Zamawiający wymaga od wykonawcy zakupu i wywiezienia z terenu parku pozyskanego drewna.  Wartość pozyskanego drewna należy uwzględnić w cenie usługi.   

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w  specyfikacji technicznej, przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 77310000-6

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Andrzej Korpik – tel (061) 8959-226

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium - brak

Termin wykonania:  

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 30 marca 2009 r.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 18.12.2008 r. do godziny 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2008 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej dwóch robót związanych z modernizacją terenów zieleni zabytkowej, potwierdzonych przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o łącznej wartości minimum 100.000 zł brutto)

-              zapewnią nadzór wykwalifikowanej kadry w tym:

- minimum jedną osobę posiadającą kwalifikacje Inspektora Nadzoru Terenów
   Zieleni, lub chirurga pielęgniarza drzew, lub osobę posiadająca zaświadczenie  o
   posiadaniu kwalifikacji do nadzorowania prac w obiektach zabytkowych wydane
   przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

- minimum 2 osoby posiadające min średnie wykształcenie ogrodnicze, lub
   ukończony kurs pilarzy drzew ozdobnych

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 grudnia 2008 r.

 

SIWZ:

 

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja096_08.zip

 

 

Protest!

W załaczeniu treść protestu z dnia 10 grudnia 2008 r.

Jednoczenie na podstawie art. 181 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wzywamy do wzięcia ewentualnego udziału w postepowaniu toczacym się w wyniku wniesionego protestu, poprzez przystąpienie do jednej ze stron.

protest - treść

 

wyjasnienia i modyfikacja

 

odpowiedz protest

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2008-12-08 13:25:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-12-15 11:00:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-12-15 11:00:13)
Lista wiadomości