logo
logo bip
2008 rok
Utrzymanie dróg gminnych

Uwaga!!!

Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin to 08.12.2008 r. godz. 10:00

modyfikacja siwz

 

BOP.3411-90/08                                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 26  listopada 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie dróg na terenie Gminy Tarnowo Podgórne
w następującym zakresie:

- zamiatanie –  szacunkowa ilość - 1.559.110 m2

- równanie dróg – szacunkowa ilość – 700.000 m2

- sprzątanie poboczy i chodników –  szacunkowa ilość  - 4.000 roboczogodzin

- czyszczenie wpustów ulicznych – szacunkowa ilość - 400 szt.

- czyszczenie studni rewizyjnych – szacunkowa ilość – 200 szt.

- czyszczenie studni chłonnych – szacunkowa ilość - 100 szt.

- czyszczenie kolektorów deszczowych do średnicy 200 mm – 1000 mb

- akcja zima posypywanie mieszanką (sól – piasek) – szacunkowa ilość – 3.650.000 m2

- akcja zima odśnieżanie – szacunkowa ilość – 560 godzin

- koszenie poboczy – szacunkowa ilość – 400.000 m2

 

Szczegółowe rozłożenie zakresu prac na poszczególnych ulicach zawiera załącznik do SIWZ.

 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom,

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

90611000-3, 90612000-0, 90620000-9

Kategoria usług - 16

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Agnieszka Socha, tel. (061) 8959-210

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Wadium – 10.000 PLN

 

Termin realizacji

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05 grudnia 2008 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 grudnia 2008 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia –  w ostatnich 3 latach świadczyli usługi w zakresie utrzymania dróg dla przynajmniej jednego zamawiającego.

b)            posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50% oferowanej ceny brutto,

c)            dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia w postaci:

         - pługi odśnieżne – min 2 szt.

         - rozsypywarki – min 2 szt

         - równiarka  - min 1 szt.

         - zamiatarka – min 1 szt.

d)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

e)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 listopada 2008 r.

 

siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-11-27 09:01:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-12-02 09:02:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-12-02 09:02:19)
Lista wiadomości