logo
logo bip
2008 rok
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Tarnowo Podgórne

BOP.3411-87/08                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 05 listopada 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na bieżącą likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-          załadunek śmieci (ręczny lub maszynowy w zależności od rozmiaru składowiska
i możliwości dojazdu)

-          uprzątnięcie terenu po dzikim wysypisku

-          wywóz śmieci na wysypisko odpadów komunalnych

-          ustawienie słupa informacyjnego ( w zależności od potrzeb )

-          ustawienie słupów zaporowych ( zależności od potrzeb )

Zamawiający szacuje przeprowadzenie około 120 interwencyjnych działań w okresie trwania umowy.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

90.20.00.00-9

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Marek Ratajczak – tel (061) 8959-203

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium - brak

Termin wykonania:  

Zamówienie będzie realizowane w okresie od. 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.

 Realizacja umowy w poszczególnych latach uzależniona będzie od przyznania środków w budżecie gminy.

Termin realizacji poszczególnych zleceń ustalany będzie z zamawiającym w zależności od zakresu prac do wykonania. Termin przystąpienia do realizacji 48 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 17.11.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)      spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      posiadają zgodę Starostwa Powiatowego na transport odpadów komunalnych (śmieci)

d)      mają podpisaną umowę ze składowiskiem odpadów komunalnych na odbiór odpadów.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05 listopada 2008 r.

 

specyfikacja

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-11-05 09:55:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-11-05 09:55:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-11-05 09:55:42)
Lista wiadomości