logo
logo bip
2008 rok
Plan zagospodarowania przestrzennego Ceradz Kościelny

BOP.3411-75/08                                                                       Tarnowo Podgórne, dnia 04 listopada 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ceradz Kościelny (uchwała RGTP Nr XXXIV/313/2008 z dnia 26 sierpnia 2008) ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez obowiązujące przepisy.

Obszar opracowania obejmuje ok. 318 ha. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy
Nr LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ze zmianami obszar opracowania planu znajduje się na terenach rozwoju mieszkalnictwa ekstensywnego indywidualnego i zagrodowego M.1, terenach zabudowy siedliskowej M.5, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej RP, RPe. Celem opracowania planu jest wyznaczenie w centrum miejscowości nowych terenów pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną z towarzyszącymi usługami, oraz umożliwienie lokalizacji zabudowy siedliskowej na istniejących działkach wzdłuż głównych dróg.

Powyższe opracowanie należy wykonać w formie:

      - graficznej w 5 egzemplarzach, w tym: 1 egzemplarz rysunku planu podklejony na   
   płótnie bądź zalaminowany,

      -  elektronicznej w formacie JPG lub TIFF

                                                                                                             

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

70000000-1

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych i nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji

15 miesięcy – do przedłożenia projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy    

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 listopada 2008 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2008 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (plan zagospodarowania przestrzennego)

b)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

d)            dysponują osobami, które posiadają stosowne uprawnienia wymagane do opracowań urbanistycznych i wykażą się przynależnością do izby urbanistycznej.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 listopada 2008 r.

 

siwz

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-11-04 12:03:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-11-04 12:05:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-11-04 12:03:46)
Lista wiadomości