logo
logo bip
2008 rok
Transport zbiorowy na terenie Gminy

Uwaga ogłoszenie zmodyfikowane w dniu 26 listopada 2008 r.

 

BOP.3411-89/08                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 14 listopada 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na świadczenie usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz jej połączenia z miastem Poznań.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-          obsługę 8 linii autobusowych zgodnie z załączonym schematem, przy czym zakłada się szacunkową ilość kilometrów w okresie trwania umowy na 1.650.000 km.

-          bieżącą konserwację i naprawy oraz utrzymanie czystości przystanków autobusowych,

-          druk i  kolportaż biletów autobusowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz na Ogrodach w Poznaniu.

      -    prowadzenie kontroli biletów na poszczególnych liniach.

 

Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia zamówienia na podstawie miesięcznych faktur za faktycznie przejechane kilometry pomnożone przez stawkę za wozokilometr pomniejszone o przychody Wykonawcy z tytułu sprzedaży biletów netto i prowizję dla punktów sprzedaży i kierowców.

Ceny biletów, stosowane ulgi oraz zwolnienia z opłaty za przejazdy ustala Zamawiający.

Zamawiający dopuszcza zmianę stawki za wozokilometr w momencie, gdy średnia cena  oleju napędowego w danym miesiącu obowiązywania umowy wzrośnie więcej niż  7 % w stosunku do ceny z dnia 15 grudnia 2008 r. Przyjmuje się, że do powyższych obliczeń będą brane ceny hurtowe paliw ogłaszane przez PKN ORLEN + 3%

W takim przypadku wzrost stawki za wozokilometr nastąpi o 28 %  stopy wzrostu ceny oleju napędowego. Ciężar udokumentowania wzrostu cen oleju napędowego
w przypadku zmiany stawki za wozokilometr w danym miesiącu spoczywa na

Wykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia która zostanie powierzona do realizacji podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

60112200-6

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Wadium: 50.000 zł.  ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

Realizacja umowy od dnia podpisania do 31 grudnia 2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 23.12.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-        nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-        spełniają wymagania art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-        w ciągu ostatnich 3 lat wykonywali co najmniej 1 usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia (zbiorowy transport osób na terenie miasta lub gminy), ciągle w czasie nie krótszym niż 1 rok.

-        posiadają licencję na prowadzenie krajowego przewozów osobowych oraz certyfikat kompetencji zawodowych,

-        dysponują kadrą minimum 40 kierowców posiadających stosowne świadectwa kwalifikacji,

-       posiadają niezbędny potencjał techniczny w postaci  20 autobusów wyposażonych
w  elektroniczne tablice kierunkowe oraz w co najmniej dwa elektroniczne kasowniki
z mozliwością przełączania stref z czego:

-          17 pojazdów o liczbie 95-100  miejsc,

-          3 pojazdy o min. 50 miejscach,

-          minimum 10 pojazdów  niskopodłogowych

-          minimum 10 pojazdów o klasie silnika min EURO II

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 16 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
w dniu 13 listopada 2008 r.

 

specyfikacja

schemat linii

modyfikacja siwz

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-11-14 12:32:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-11-26 09:04:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-11-26 09:04:12)
Lista wiadomości