logo
logo bip
2008 rok
Remont chodników rejon placu Harcerskiego w Ceradzu Kościelnym

UWAGA MODYFIKACJA SIWZ

modyfikacja siwz

 

BOP.3412-86/08                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 29 października 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na remont  chodników  w  rejonie  pl. Harcerskiego w  Ceradzu  Kościelnym

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

-         korytowanie  trasy  pod  chodniki  i  wjazdy  z  profilowaniem  i zagęszczaniem 
      podłoża  - 1.118,0 m2

-    podbudowa  z  betonu  chudego  gr.10 i 15  cm – chodniki  i  wjazdy  - 1.118,0 m2

-    wjazdy  z  kostki  brukowej, szarej  grub. 8  cm  - 105,0 m2

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego / pachwiny / gr. 10  cm    - 320,0 m2

-    chodniki  z  kostki  brukowej  szarej  i  czerwonej  grub. 6  cm   - 788,0 m2

-    chodnik  z  płytek  betonowych  35 x 35, szarych   - 225,0  m2

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15x30x100  mm  - 640,0 mb

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 6x30x100  mm  - 340,0 mb

-    plantowanie  pobocza    - 295,0 m2

-    regulacja  studni  kanalizacyjnych  i  telekomunikacyjnych  - 8,0 szt.

-    regulacja  zasuw  wodociągowych    - 14,0 szt.

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Za materiały równoważne zostaną uznane te których parametry techniczne nie są gorsze od opisanych w przedmiocie zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia musi być objęty min 36 miesięczna gwarancją.

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

   45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad,  dróg

   45232130-2   Rurociągi  do  odprowadzania  wody  burzowej

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Termin wykonania:

Zamówienie należy wykonać do dnia 15 grudnia 2008 r.

Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub gdy wystąpią roboty dodatkowe od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 19.11.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.11.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg lub chodników o wartości nie mniejszej niż  50.000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe)

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 października 2008 r.

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja086_08.zip

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2008-10-29 12:37:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-11-17 11:36:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-11-17 11:34:29)
Lista wiadomości