logo
logo bip
2008 rok
Modernizacja i remont budynku Urzędu Gminy

BOP.3412-77/08                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 17 października 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na modernizację i remont budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115.

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w  dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i dokumentacja techniczna stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Ze względu na funkcjonowanie budynku przy prowadzeniu remontu należy uwzględnić konieczność dostępu do pomieszczeń urzędu, oraz przewidzieć prowadzenie prac szczególnie uciążliwych po godzinach pracy Urzędu, tj. po godz. 17 w poniedziałek oraz po godzinie 15:30 w pozostałe pracujące dni tygodnia. Należy również zapewnić zabezpieczenie przed kurzem funkcjonujących części obiektu.

Konieczne jest wykonywanie kompleksowych prac etapami.

Ze wzglądu na konieczność zabezpieczenia budynku w pierwszej kolejności należy przewidzieć prace związane z remontem dachu

Rozpoczęcie prac kolejnego etapu może nastąpić po odebraniu zakończonego etapu poprzedniego przez Zamawiającego. Ustalenie kolejnych etapów prac na bieżąco z Administratorem budynku

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującym prawem budowlanym

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45259000-7, 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Tadeusz Grodziński – tel (061) 8959-229

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: brak

 

Termin wykonania:  najpóźniej do dnia 31 marca 2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 07.11.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.11.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie lub remont  minimum 2 budynków).

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy)

-              udzielą minimum 60 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 października 2008 r.

 

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja077_08.zip

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-10-17 11:26:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-10-17 11:28:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-10-17 11:28:00)
Lista wiadomości