logo
logo bip
2008 rok
Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku wraz z salą gimnastyczną

UWAGA PROTEST!

Działając na podstawie art. 181 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszczamy kopie wniesionego protestu. Jednoczesnie informujemy, że przysługuje przystąpienie do protestu zgodnie
z art. 181 pkt. 4 ustawy.

treść protestu

odpowiedz protest

 

BOP.3412-72/08                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 30 września 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na rozbudowę szkoły podstawowej w Lusówku wraz z salą gimnastyczną  - etap I

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo
w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji robót podwykonawcom do 50 % wartości oferty.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

45000000-7, 45112000-5, 45262210-6, 45262620-3, 45261210-9, 45421000-4, 45400000-1, 45321000-3

 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był 60 miesięczną gwarancją.

 

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Violeta Skuratowicz – tel (061) 8959-266

 

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 50.000 zł.  ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:  

Część dydaktyczna wraz z przebudową części istniejącej – do 15 sierpnia 2009 r.

Sala Gimnastyczna z zapleczem – do 30 listopada 2009 r.

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 20.10.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.10.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwóch obiektów oświatowo sportowych o kubaturze min 10.000 m3 każdy)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia budowlane - kierownik budowy, ponadto wymagane osoby z uprawnieniami sanitarnymi, elektrycznymi i gazowymi)

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł,

-              posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 września 2008 r.

 

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja072_08.zip

 

wyjasnienia1

uzupełnienie wyposażenie

wyjasniena 2

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-09-30 09:10:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-10-17 10:42:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-10-17 10:42:22)
Lista wiadomości