logo
logo bip
2008 rok
Wykonania nawierzchni zabezpieczającej z asfaltobetonu

BOP.3412-79/08                                                             Tarnowo Podgórne, dnia 16 października 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie nawierzchni zabezpieczającej z asfaltobetonu na ulicach z wykonana podbudowa betonowa w ramach Kontraktu 4 na terenie Przeźmierowa.

 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

roboty  drogowe:

-       nawierzchnia  jezdni  z  asfaltobetonu  gr. 6  cm   - 8.364,0  m2

-    korytowanie  mechaniczne  głęb. 26 – 46  cm     - 4.050,0  m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  grob. 10 – 31  cm    - 4.951,0 m2

-    oczyszczenie  powierzchni  betonowej  i  skropienie  emulsją

      asfaltową     - 8.043,0 m2

-    opornik  betonowy  8x30x100  na  ławie  betonowej  z  oporem   2.356,0   mb

-    regulacja  pozioma  studni  telekomunikacyjnych. i  kanalizacyjnych   - 161,0 szt.

-    regulacja  pozioma  zasuw  i  hydrantów     - 137,0 szt.

odwodnienie  nawierzchni:

-    studzienki  ściekowe,  betonowe  śr. 500  mm  z  wpustem  ulicznym i osadnikiem  - 24,0 kpl

-    przykanaliki  z  rur  PCV  pełnościennych  śr.200  mm  - 225,0 mb

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Za materiały równoważne zostaną uznane te których parametry techniczne nie są gorsze od opisanych w przedmiocie zamówienia.

 

Zamawiający wymaga by wykonany przedmiot zamówienia objęty był 36 miesięczną gwarancją.

 

Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu  opisany jest szczegółowo
w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

      45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad  i  dróg

      45232130-2   Rurociągi  do  odprowadzania  wody  burzowej

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 9.000 zł.  ( słownie: dziewiec tysięcy złotych)

 

Termin wykonania: 20 grudnia 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 05.11.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe), dodatkowo wymagana osoba z uprawnieniami kanalizacyjnymi.

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16 października 2008 r.

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja079_08.zip

 

wyjasnienia 1

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-10-16 12:14:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-10-30 11:07:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-10-30 11:07:04)
Lista wiadomości