logo
logo bip
2008 rok
Budowa oświetlenia ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym

BOP.3412-80/08                                                        Tarnowo Podgórne, dnia 23 października 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym

Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 1.326 m, montaż 31 szt. latarni
(32 oprawy), montaż szafy SO, demontaż istniejącej linii oświetleniowej 18 szt. latarni (24 oprawy).

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:45.31.61.10-9

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Przybylski – tel (061) 8959-257

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Zamówienie należy zrealizować w terminie 3 tygodni od przekazania przez zamawiającego placu budowy. Ewentualna zmiana terminu może nastąpić tylko w przypadku, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 listopada 2008 r. do godziny 13:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2008 r. o godzinie 13:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (budowa kablowej linii oświetleniowej o długości minimum 800 m)

b)            zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
i inżynierów budownictwa,

c)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d)           spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

     

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 października 2008 r.

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja080_08.zip

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2008-10-23 10:31:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2008-10-23 10:32:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2008-10-23 10:32:35)
Lista wiadomości