logo
logo bip
2008 rok
Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie wraz z kolektorem deszczowym K3

BOP.3412-69/08                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 15 września 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych w Baranowie – etap II wraz z kolektorem deszczowym K3

 

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

 

CZĘŚĆ I: STAW RETENCYJNY WÓD OPADOWYCH ETAP II.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

- roboty ziemne w obrębie czaszy zbiornika  - 57.600 m3

 - formowanie nasypów                  - 13.849 m3

 - obsiew skarp i korony nasypów mieszankami traw           -  3.200 m2

 - przepust żelbetowy Æ 600 mm z piętrzeniem        - 2 szt.

 

CZĘŚĆ II:  KOLEKTOR DESZCZOWY K3.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

- rurociąg grawitacyjny z rur PEHD Dw  900 mm SN8 łączonych metodą spawania ekstruzyjnego  

   - 438,10 m

 

- studnie rewizyjne z PEHD Dw  1000 mm, mimośrodowe, zintegrowane,   h śr. = 2,40 m  - 12 szt.

- przecisk pod drogą wojewódzką, rura stalowa o śr. 1000-1200 mm, 1 szt  - 19 m

- separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typ SEP 70/700-1-10,0 - 1 kpl.                     

Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia objęty był 36 miesięczną gwarancją.

Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu  opisany jest szczegółowo
w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów

45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu

45232130-2  Rurociągi do odprowadzania wody burzowej

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Katarzyna Rajmann - Trelka, tel. (061) 8959-250

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Wadium: część I - 36.000 zł.  ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

                część II – 8.000 zł   ( słownie: osiem tysięcy złotych)

Termin wykonania:

Część I - zbiornik retencyjny

I etap realizacji - do 10 grudnia 2008 r. należy wykonać roboty do kwoty nie mniejszej niż
                                  2.000.000 zł brutto

II etap realizacji – do 30 września 2009 r. – pozostała część robót

Część II – kolektor K3

I etap realizacji - do 15 grudnia 2008 r. należy wykonać roboty do kwoty nie mniejszej niż
                                  800.000 zł brutto

II etap realizacji – do 30 maja 2009 r. – pozostała część robót

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 06.10.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia ( w części I udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej jednej roboty związanej z budową lub odbudową zbiornika o powierzchni min 0,5 ha, w części II udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej jednej roboty związanej z budową kanału deszczowego o średnicy min 500 mm i długości min 400 m )

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa ( część I – uprawnienia melioracyjne, część II uprawnienia kanalizacyjne)

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż:  część I – 1.000.000 zł część II- 500.000 zł

-              posiadają środki na koncie lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 
część I – 1.000.000 zł część II- 500.000 zł

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 września 2008 r.

 

 

SIWZ:

 

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja069_08.zip

 

wyjasnienia1

wyjasnienia2

kosztorys zbiornik w formacie pdf

kosztorys kolektor w formacie pdf

wyjasnienia3

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-09-15 13:09:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-10-01 12:56:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-10-01 12:56:27)
Lista wiadomości