logo
logo bip
2008 rok
Budowa ul. Brzoskwiniowej w Przeźmierowie

BOP.3412-64/08                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 15 września 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę
ul. Brzoskwiniowej w Przeźmierowie wraz z elementami kanalizacji deszczowej.

 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

roboty  drogowe:

-         nawierzchnia  jezdni  z  kostki  betonowej, szarej  gr. 8  cm -1.880,00  m2

-    nawierzchnia  chodników  z   kostki  betonowej; czerwonej  gr. 6  cm - 790,0 m2 

-    wjazdy  na  posesje  z  kostki  betonowej, szarej  gr. 8  cm  - 415,0   m2

-    humusowanie  poboczy  gr. 5 cm  + trawnik „z  rolki”+ nawożenie – 326,00  m2

-    regulacja  pozioma  studni  telekomunikacyjnych. i  kanalizacyjnych  - 26,0 szt.

-    regulacja  pozioma  zasuw  i  hydrantów   - 46,0 szt.

 

odwodnienie  nawierzchni:

-    studnia  kanalizacyjna, betonowa  śr. 1000  mm  z  włazem  żeliwnym  - 11,0 kpl.

-    studzienki  ściekowe,  betonowe  z  wpustem  ulicznym, śr. 500  mm  -12,0 kpl.

-    odwodnienie  liniowe  z  elementów  typowych   -73,00 mb

-    przykanaliki  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  pełnościennych  śr.200  mm – 153,00mb

-    kanał deszczowy z rur PVC śr. 315 – 400 mm – 10,5 mb

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Za materiały równoważne zostaną uznane te których parametry techniczne nie są gorsze od opisanych w przedmiocie zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

      45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad  i  dróg

      45232130-2   Rurociągi  do  odprowadzania  wody  burzowej

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 6.500 zł.  ( słownie: sześć tysięcy pięćset złotych)

 

Termin wykonania: 15 grudnia 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 06.10.2008 r. do godziny 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2008 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

 

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe), dodatkowo wymagana osoba z uprawnieniami kanalizacyjnymi.

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 września 2008 r.

 

 

SIWZ:

 

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja064_08.zip

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-09-15 13:01:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-09-15 13:04:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-09-15 13:03:52)
Lista wiadomości