logo
logo bip
2008 rok
Nadzór konserwatorski Pałac w Jankowicach

BOP.3411-62/08                                                                                 Tarnowo Podgórne, dnia 10 września 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad rewitalizacją zespołu pałacowo – parkowego w Jankowicach na potrzeby turystyki konferencyjnej.

Usługa  świadczona na żądanie Zamawiającego, płatna od każdej wizyty. Zamawiający szacuje ok. 200 wizyt w trakcie realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

74.26.20.00-3,  74.26.21.00-4

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych –  Ewa Taciak, tel. (061)8959-258

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z terminami przewidzianymi na ich zakończenie. Przewidywany termin do 31.12.2013 r

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 września 2008 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2008 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć
    w wykonywaniu zamówienia i które posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem, do pełnienia nadzoru konserwatorskiego, tj. posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12 miesięczna praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.
  4. w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 tożsamą pracę (prowadzili nadzór konserwatorski na obiekcie kubaturowym )

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 września 2008 r.

 

siwz

wytyczne konserwatora

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-09-10 09:42:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-09-10 09:42:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-09-10 09:42:20)
Lista wiadomości