logo
logo bip
2008 rok
Dostawa i montaz 3 szt. masztów fotoradarów

BOP.3413-51/08                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 23 lipca 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” dostawę i montaż
3 szt. masztów stalowych współpracujących z  fotoradarem typu Fotorapid C, zasilanych bateryjnie wraz
z ich montażem na stopie betonowej w lokalizacjach określonych przez projekt stałej zmiany organizacji ruchu drogowego.(dotyczy: Przeźmierowo ul. Rynkowa, Tarnowo Podgórne ul. Rokietnicka, Lusowo
ul. Nowa)

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 8112200-2

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Krzysztof Przybylski, tel. (061)8959-257

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia do 15 września 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 11.08.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              zaproponują maszty o jakości i funkcjonalności nie gorszej niż określono w opisie przedmiotu zamówienia.

-              udzielą na dostarczone maszty  12 miesięcy gwarancji

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.07.2008 r.

 

specyfikacja

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-07-23 11:04:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-07-23 11:04:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-07-23 11:04:17)
Lista wiadomości