logo
logo bip
2008 rok
Udzielenie kredytu długoterminowego

BOP.3411-11/08                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 10 czerwca 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 17.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy następującej infrastruktury:

- budowa ul. Majowej w Przeźmierowie

- budowa ul. Laskowej w Przeźmierowie

- budowa ul. Południowej w Przeźmierowie – etap I

- budowa ul. Ogrodowej w Przeźmierowie

- budowa ul. 27 Grudnia, Sadowej i Cichej w Tarnowie Podgórnym

- budowa ul. Wypoczynkowej w Baranowie

- budowa ul. Ogrodowej w Chybach

- budowa ul. Szkolnej w Rumianku

- budowa ul. Spółdzielczej w Sadach

- budowa ronda na drodze krajowej nr 92

- budowa boisk i hali przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie

Powyższe inwestycje są finansowane w ok. 20 % z budżetu gminy pozostałe 80% finansowane kredytem.

Kod CPV 66130000-0. Kategoria 06

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Justyna Krynicka, tel. (061)8959-271

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

 

Termin wykonania: 

Termin uruchomienia 31 październik 2008 – 15 grudnia 2008 r.

Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 31.12.2018 roku.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 21.07.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
w dniu 09 czerwca 2008 r.

 

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja011_08.zip

 

Uzupełnienie SIWZ

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/uzupelnieniespecyfikacji011_08.zip

 

 

 opinia RIO deficyt budżetu, prognoza kwoty długu

regon gminy

 pierwsza strona bilansu za 2007 r.

wyjasnienia2

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-06-10 08:40:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-07-17 09:54:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-07-17 09:53:53)
Lista wiadomości