logo
logo bip
2008 rok
Nadzór Konserwatorski - Pałac w Jankowicach

BOP.3411-55/08                                                                                 Tarnowo Podgórne, dnia 13 sierpnia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad rewitalizacją zespołu pałacowo – parkowego w Jankowicach na potrzeby turystyki konferencyjnej.

Wartość szacunkowa inwestycji netto: 6.231.775,46 zł.

Zamawiający wymaga  obecności osoby pełniącej nadzór konserwatorski minimum 1 raz w tygodniu w trakcie trwania prac budowlanych.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

74.26.20.00-3,  74.26.21.00-4

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych –  Ewa Taciak, tel. (061)8959-258

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z terminami przewidzianymi na ich zakończenie. Przewidywany termin do 31.12.2013 r

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2008 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2008 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć
    w wykonywaniu zamówienia i które posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem, do pełnienia nadzoru konserwatorskiego.
  4. w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 tożsamą pracę (prowadzili nadzór konserwatorski na obiekcie o kubaturze nie mniejszej niż 7.000 m3 )

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13 sierpnia 2008 r.

 

siwz

wytyczne konserwatora

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-08-13 11:18:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-08-13 11:19:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-08-13 11:18:47)
Lista wiadomości