logo
logo bip
2008 rok
Remont nawierzchni dróg i chodników.

BOP.3412-44/08                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 23 czerwca 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie remontu nawierzchni dróg i chodników na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Zamówienie zostało podzielone na 4 części.

Część I.  Kokoszczyn ul. Krótka i Polna

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

-         korytowanie  trasy  pod  nawierzchnię  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoża - 2.225,0 m2

-    warstwa  stabilizacji  z  piasku  i  cementu  Rm = 1,5  MPa  gr. 10  cm  - 995,0 m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 15  cm    - 2.110,0 m2

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  gr. 6  cm      - 1.922,5 m2

-    nawierzchnia  z  kostki  betonowej  gr. 8  cm / szara  i  czerwona /  - 187,5 m2

-    nawierzchnia  z  kostki  betonowej  gr. 6  cm  / czerwona /    - 115,0 ,2

-    montaż  krawężnika  drogowego  15 x 30 x 100    - 355,0 mb

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 8x30x100  mm   -  894,0 mb

-    plantowanie  pobocza   - 1.375,0 m2

-    regulacja  studni  kanalizacyjnych  i  telekomunikacyjnych       - 16,0 szt.

-    regulacja  zasuw  wodociągowych     - 6,0 szt.

      Część II.  Lusowo ul. Polna

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

-         korytowanie  trasy  pod  nawierzchnię  z  profilowaniem  i zagęszczaniem  podłoża  -  1.195,0 m2

-    warstwa  stabilizacji  z  piasku  i  cementu  Rm = 1,5  MPa  gr. 10 cm   - 1.195,0 m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 15  cm – ulica  i  wjazdy  - 1.144,0 m2

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  gr. 6  cm  - 1.195,0 m2

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10x30x100  mm    - 580,0 mb

-    plantowanie  pobocza    - 450,0 m2

-    regulacja  studni  kanalizacyjnych  i  telekomunikacyjnych    - 10,0 szt.

-    regulacja  zasuw  wodociągowych     - 8,0 szt.

       Część III.  Lusowo ul. Stroma

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

-         korytowanie  trasy  pod  nawierzchnię  i  ściek  z  profilowaniem  i zagęszczaniem 
      podłoża   - 1.444,0 m2

-    warstwa  stabilizacji  z  piasku  i  cementu  Rm = 1,5  MPa  gr. 10 cm - 1.444,0 m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 15  cm – ulica  i  wjazdy   - 1.320,0 m2

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  gr. 6  cm   -  1.320,0  m2

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15x30x100  mm   -  50,0 mb

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10x30x100  mm   - 620,0 mb

-    ściek  uliczny, betonowy, prefabrykowany  40 x 30 x 15  cm  -  270,0  mb

-    plantowanie  pobocza    - 630,0 m2

-    regulacja  studni  kanalizacyjnych  i  telekomunikacyjnych   - 8,0 szt.

-    regulacja  zasuw  wodociągowych     - 4,0 szt.

      Część IV.  Lusówko ul. Sierosławska

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

-         korytowanie  trasy  pod  nawierzchnię  i  wjazdy  z  profilowaniem  i zagęszczaniem 
      podłoża   - 3.710,0 m2

-    warstwa  stabilizacji  z  piasku  i  cementu  Rm = 1,5  MPa  gr. 10 cm   - 1.600,0 m2

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 15  cm – ulica  i  wjazdy   - 2.510,0 m2

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  gr. 6  cm   - 3.340,0  m2

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15x30x100  mm   -  250,0 mb

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10x30x100  mm    - 500,0 mb

-    plantowanie  pobocza     - 2.795,0 m2

-    rurociąg  z  rur  poliestrowych  śr. 250  mm   - 50,0 mb

-    rurociąg  z  rur  z  tworzywa  sztucznego, dwuściennych  śr. 200  mm  - 20,0 mb

-    przykanaliki  z  rur  z  tworzyw  sztucznych, dwuściennych,  śr. 160  mm  -25,0 mb

-    studnia  kanalizacyjna  z  kręgów  betonowych  śr. 1000  mm,   - 3,0 szt     gł. 1,5  m.

-    studzienka  ściekowa  z  kręgów  betonowych  śr. 500  mm  z  osadnikiem  - 4,0 szt.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

      45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad,  dróg

 45232130-2   Rurociągi  do  odprowadzania  wody  burzowej

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Magdalena Górska, tel. (061) 8959-210

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

Wadium: 11.000 zł.  ( słownie: jedenaście tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

Realizacja zamówienia w terminie do dnia 31.10.2008

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 17.07.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z remontem lub budową dróg o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe)

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  300.000 zł

-              posiadają środki na koncie lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż  300.000 zł

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 czerwca 2008 r.

 

 

SIWZ:

 http://bip.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja044_08.zip 

wyjasnienia1

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-06-23 13:02:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2008-07-16 08:37:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2008-07-16 08:37:04)
Lista wiadomości