logo
logo bip
2008 rok
Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich okien i drzwi w zespole pałacowo-parkowym w Jankowicach

BOP.3412-42/08                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 12 czerwca 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie prac renowacyjno – konserwatorskich okien i drzwi w zespole pałacowo – parkowym w Jankowicach.

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i dokumentacja techniczna stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji robót podwykonawcom do 50 % wartości oferty.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45212353-5,

Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych
i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Ewa Taciak – tel (061) 8959-258

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: brak

 

Termin wykonania:  30 listopada 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 03.07.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.07.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonywanie prac renowacyjno – konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej – minimum jedna robota w ciągu ostatnich 5 lat).

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa, posiadającego minimum 2 letnie doświadczenie w nadzorze nad remontami obiektów zabytkowych.

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 czerwca 2008 r.

 

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja042_08.zip

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-06-12 10:20:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-06-12 14:04:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-06-12 14:04:40)
Lista wiadomości