logo
logo bip
2008 rok
Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Sady - Lusowo

BOP.3411-39/08                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 30 maja 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania - „Budowa ścieżek rowerowych wraz z kanalizacją deszczową na terenie Gminy Tarnowo Podgórne”

Wymagania i zalecenia :

- należy zaprojektować odcinek Sady- Lusowo długości ok. 1250 m oraz kanalizację 
  deszczową na całej długości ścieżki

- Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. Na
    roboczo uzgodnić w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
   Tarnowo Podgórne
.

- projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz
    projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt
    budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na
    budowę. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i 
    pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie.

- projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) – 6 egz.

- projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte)
   oraz projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte), (zakres
   usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w WIOŚ-UGTP). Projekty winny
   posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia
   dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta.

- przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych
   branż opracować w 4 egzemplarzach,

- kosztorys inwestorski – opracować i uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Ochrony
   Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne – opracować w 4 egzemplarzach.

- dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować
    w 4 egzemplarzach w tym:

     - pliki tekstowe – format *.pdf oraz *.tif  monochromatyczny wielostronicowy,

     - pliki graficzne – format dwg* , pdf* oraz *.tif  24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi.

- dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym
    (numerycznym) wraz mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów.

- należy przygotować wszystkie niezbędne materiały do wniosku o wydanie decyzji o 
   ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej, celem
   uzyskania w/w decyzji przez wykonawcę

- należy uzyskać zgody właścicieli gruntów na których jest planowana inwestycja,
    niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę

- uzyskanie pozwolenia na budowę

- badania gruntowo-wodne podłoża

-  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 74.23.20.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Magdalena Górska, tel. (061)8959-210

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – do 15 grudnia 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 09.06.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.06.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżek pieszo - rowerowych lub dróg o długości min 500 m)

-              dysponują potencjałem zdolnym do realizacji zamówienia (minimum jedna osoba z 3 letnim doświadczeniem, posiadająca stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa), przynależąca do Izby Inżynierów Budownictwa

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30 maja 2008 r.

 

specyfikacja

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-05-30 12:25:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-05-30 12:26:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-05-30 12:25:49)
Lista wiadomości