logo
logo bip
2008 rok
Projekt przebudowy ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym

BOP.3411-38/08                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 28 maja 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2420P
ul. Poznańska w m. Tarnowo Podgórne”

 

Wymagania i zalecenia :

Przygotowanie dokumentacji na przebudowę istniejącej powiatowej drogi,

Zadania podzielone jest na dwa etapy realizacji:

      1) projekt przebudowy skrzyżowania z ulicą Wierzbową na skrzyżowanie typu rondo należy przygotować do końca września 2008 (dokumentacja przetargowa, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót, projekt budowlany i wykonawczy)

      2) projekt przebudowy pozostałego odcinka drogi należy przygotować zgodnie z terminem przewidzianym na realizację całości zadania

   - odcinek długości ok. 1100 m wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi, miejscami postojowymi,

- na  skrzyżowanie z ulicą Wierzbową zaprojektować skrzyżowanie typu małe rondo, liczba wlotów trzy, 

- Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. na roboczo uzgodnić w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz Zarządem Dróg Powiatowych.

- projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie.

- projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) – 6 egz.

- projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte), (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo w WIOŚ-UGTP oraz ZDP-Poznań). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta.

- przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach,

- kosztorys inwestorski – opracować i uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne – opracować w 4 egzemplarzach

- dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egzemplarzach
w wersji elektronicznej w tym:

- pliki tekstowe – format *.pdf oraz *.tif  monochromatyczny wielostronicowy,

      - pliki graficzne – format dwg* , pdf* oraz *.tif  24-bitowy, w rozdzielczości  300 – 400 dpi.

- dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym    
 (numerycznym) wraz mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów.

- należy przygotować wszystkie niezbędne materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej, celem uzyskania w/w decyzji przez wykonawcę

- należy uzyskać zgody właścicieli gruntów na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót celem złożenia przez wykonawcę wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót

- badania gruntowo-wodne podłoża

-  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

 

      Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 74.23.20.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061)8959-249

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – do 15 marca  2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 05.06.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy dróg o długości min 500 m)

-              dysponują potencjałem zdolnym do realizacji zamówienia (minimum jedna osoba z 3 letnim doświadczeniem, posiadająca stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa), przynależąca do Izby Inżynierów Budownictwa

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 maja 2008 r.

 

specyfikacja

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-05-28 11:06:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-05-28 11:07:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-05-28 11:06:59)
Lista wiadomości