logo
logo bip
2008 rok
Nadzór inwestorski nad rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach.

BOP.3411-36/08                                                                                 Tarnowo Podgórne, dnia 20 maja 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad rewitalizacją zespołu pałacowo – parkowego w Jankowicach na potrzeby turystyki konferencyjnej.

Wartość szacunkowa inwestycji netto: 6.231.775,46 zł.

Do realizacji zamówienia winien powstać zespół inspektorów posiadających uprawnienia do prowadzenia nadzoru w branżach:

- budowlanej,

- drogowej

- sanitarnej

- gazowej

- elektrycznej i telekomunikacyjnej

 

      Zakres czynności inspektorów nadzoru będzie obejmował:

- zapoznanie się z dokumentacja projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno prawną
   budowy,

- analiza dokumentacji projektowej wraz z weryfikacją kosztorysów wymaganych do przeprowadzenia
   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,

- opracowanie, w oparciu o dokumentacje projektowo- kosztorysową, dokumentacji do przeprowadzenia
   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb etapowej realizacji zadania, – zgodnie
   z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami:

      * przygotowanie odpowiedzi na pytania uczestników postępowania przetargowego,

      * udział w pracach komisji przetargowej,

      * analiza złożonych ofert – opracowanie raportu dla Zamawiającego,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
  projektem, ofertą wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wytycznymi
  Konserwatora Zabytków, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- udział w naradach koordynacyjnych budowy

- sprawdzenie jakości wykonanych robót budowlano – montażowych i konserwatorskich i wbudowanych
   wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych
   wadliwych, niedopuszczonych do stosowania przez Konserwatora Zabytków i niedopuszczonych do
   stosowania w budownictwie, ścisłe koordynowanie realizowanych robót z inspektorem nadzoru
   konserwatorskiego,

- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
   w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział
   w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń
   budowy,

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, ewentualnie
  zaniechania wykonania pewnych robót, przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
  Inwestora protokołu robót dodatkowych,

- udział w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego.

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

74.26.20.00-3,  74.26.21.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych –  Ewa Taciak, tel. (061)8959-258

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z terminami przewidzianymi na ich zakończenie. Przewidywany termin do 31.12.2013 r

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04 czerwca 2008 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 czerwca 2008 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć
    w wykonywaniu zamówienia i które posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, (wymagane uprawnienia w branżach wymienionych w pkt. 3 SIWZ oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu nadzoru nad pracami remontowymi przy realizacji obiektów zabytkowych przez kierującego zespołem inspektorów)
  4. w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 tożsamą pracę (prowadzili nadzór inwestorski w pełnym zakresie branżowym na obiekcie o kubaturze nie mniejszej niż 7.000 m3 )

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 maja 2008 r.

 

specyfikacja

wytyczne konserwatora

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-05-20 12:12:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-05-20 12:12:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-05-20 12:12:14)
Lista wiadomości