logo
logo bip
2008 rok
Budowa ronda Tarnowo Podgórne

BOP.3412-29/08                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 15 kwietnia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę ronda 
ul. Poznańska w Tarnowie Podgórnym – droga krajowa nr 92

Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia objęty został 36 miesięczna gwarancją liczoną od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

- roboty przygotowawcze – 0,54 km

- wykonanie przepustu śr. 400 mm PP SN8 – 6m

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 949 m2

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
   o RM = 5,0 Mpa - 1900 m2

- podbudowa z betonu B25 – 435 m2

- podbudowa z betonu asfaltowego 11.211 m2

- nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej – 724 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca – 7.166 m2

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna – 6.394 m2

- nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm1.042 m2

- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej – 1.168 m

- ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm80 m

- wykonanie przyłącza wodociągowego – 26,5 m

- wykonanie zieleni i nawadniania wyspy ronda,

- wykonanie oświetlenia drogowego,

- usunięcie kolizji teletechnicznej,

- usunięcie kolizji elektroenergetycznej

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45233252-0, 45233161-5, 45233162-2, 45233290-8

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 20.000 zł.  ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

Zamówienie należy zrealizować do dnia 31.08.2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 05.05.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budową ronda lub dróg o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe)

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  800.000 zł

-              posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku na kwotę nie mniejszą niż  800.000 zł

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 kwietnia 2008 r.

 

SIWZ:

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja029_08.zip

 

wyjaśnienia 1

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/nowezestawieniekosztorysow.zip

 

wyjasnienia 2

TER(1) drogowy

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-04-15 10:15:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-04-30 08:43:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-04-30 08:43:48)
Lista wiadomości