logo
logo bip
2008 rok
Projekty budowy dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne

BOP.3411-33/08                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 29 kwietnia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej budowy dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Zamówienie obejmuje:

 

Część I  - ul. Parkowa w Jankowicach wraz z odwodnieniem.

Zakres opracowania :

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania - „Budowa ul. Parkowej w Jankowicach wraz z kanalizacją deszczową”

Wymagania i zalecenia :

 - należy zaprojektować:

   - odcinek długości ok. 340 m wraz z jednostronnym chodnikiem

   - odwodnienie nawierzchni poprzez kanalizację deszczową

   - parking dla samochodów osobowych ( ok. 15 miejsc postojowych) we wskazanym przez zamawiającego
     miejscu

- Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. Na roboczo uzgodnić w 
    Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
.

- projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy
   w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy
    pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu
    wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie.

- projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) – 6 egz.

- projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt
   wykonawczy w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte), (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić
    na roboczo w WIOŚ-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia.
   Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta.

- przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować
    w 4 egzemplarzach,

- kosztorys inwestorski – opracować i uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
   Tarnowo Podgórne – opracować w 4 egzemplarzach

- dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egzemplarzach w wersji
    elektronicznej w tym:

     - pliki tekstowe – format *.pdf oraz *.tif  monochromatyczny wielostronicowy,

     - pliki graficzne – format dwg* , pdf* oraz *.tif  24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi.

- dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym) wraz
    mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów.

-  należy przygotować wszystkie niezbędne materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
    inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej, celem uzyskania w/w decyzji przez wykonawcę

- należy uzyskać zgody właścicieli gruntów na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji,
   pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę

-  uzyskanie pozwolenia na budowę

-  badania gruntowo-wodne podłoża

-  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów

 

Część II - ul. Jutrzenki w Lusowie wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji

Zakres opracowania :

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania - „Budowa ul. Jutrzenki w Lusowie wraz z kanalizacją deszczową”

Wymagania i zalecenia :

- należy zaprojektować:

   - odcinek długości ok. 480 m (pieszo-jezdnia)

   - kanalizację deszczową na całej długości ulicy

- Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. na roboczo uzgodnić
    w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
.

- projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy
    w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy
    pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu
    wykonawczego i pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie.

- projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) – 6 egz.

- projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt
    wykonawczy w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte), (zakres usunięć ewentualnych kolizji
     przedstawić na roboczo w WIOŚ-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i 
    zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta.

- przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować
    w 4 egzemplarzach,

- kosztorys inwestorski – opracować i uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
   Tarnowo Podgórne – opracować w 4 egzemplarzach

- dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować  w 2 egzemplarzach w wersji
    elektronicznej w tym:

       - pliki tekstowe – format *.pdf oraz *.tif  monochromatyczny wielostronicowy,

       - pliki graficzne – format dwg* , pdf* oraz *.tif  24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi.

- dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym) wraz
    mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów.

- należy przygotować wszystkie niezbędne materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
    inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej, celem uzyskania w/w decyzji przez wykonawcę

- należy uzyskać zgody właścicieli gruntów na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji,
   pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę

-  uzyskanie pozwolenia na budowę

-  badania gruntowo-wodne podłoża

-  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

-  szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów

 

Część III - ul. Świt w Lusowie wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji

Zakres opracowania :

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania - „Budowa ul. Świt w Lusowie wraz z kanalizacją deszczową”

Wymagania i zalecenia :

- należy zaprojektować

   - odcinek długości ok. 640 m (pieszo-jezdnia)

   - kanalizację deszczową na całej długości ulicy

- Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. Na roboczo uzgodnić w 
    Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy  Tarnowo Podgórne
.

- projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy
    w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy
    pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu
    wykonawczego i  pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie.

- projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) – 6 egz.

- projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt
   wykonawczy w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte), (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić
    na roboczo w WIOŚ-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia.
   Uzgodnienia  dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta.

- przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować
   w 4 egzemplarzach,

- kosztorys inwestorski – opracować i uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
   Tarnowo Podgórne – opracować w 4 egzemplarzach

- dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować  w 2 egzemplarzach w wersji
   elektronicznej w tym:

      - pliki tekstowe – format *.pdf oraz *.tif  monochromatyczny wielostronicowy,

      - pliki graficzne – format dwg* , pdf* oraz *.tif  24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi.

- dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym) wraz
    mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów.

- należy przygotować wszystkie niezbędne materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
    inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej, celem uzyskania w/w decyzji przez wykonawcę

- należy uzyskać zgody właścicieli gruntów na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji,
   pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę

-  uzyskanie pozwolenia na budowę

-  badania gruntowo-wodne podłoża

-  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

-  szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów

 

Część IV - ul. Ogrodowa w Swadzimiu wraz z odwodnieniem

Zakres opracowania :

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania - „Budowa ul. Ogrodowej w Swadzimiu wraz z kanalizacją deszczową”

Wymagania i zalecenia :

- należy zaprojektować

- odcinek długości ok. 430 m wraz z jednostronnym chodnikiem

        - kanalizację deszczową na całej długości ulicy

- Rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. Na roboczo uzgodnić w 
    Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne
.

- projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt wykonawczy
    w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy
    pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt wykonawczy winien spełniać wymagania projektu
    wykonawczego i  pozwolić Wykonawcy robót wykonać zadanie.

- projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) – 6 egz.

- projekty branżowe usunięcia kolizji wykonać w 4 egzemplarzach ( 2 egz. trwale spięte) oraz projekt
   wykonawczy w 4 egzemplarzach ( w tym 2 egz. trwale spięte), (zakres  usunięć ewentualnych kolizji
    przedstawić na roboczo w WIOŚ-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, zgody i 
    zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być czytelne i opatrzone komentarzem projektanta.

- przedmiar robót dla poszczególnych branż opracować w 4 egzemplarzach,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż opracować
    w 4 egzemplarzach,

- kosztorys inwestorski – opracować i uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
    Tarnowo Podgórne – opracować w 4 egzemplarzach

- dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie opracować w 2 egzemplarzach w wersji
    elektronicznej w tym:

      - pliki tekstowe – format *.pdf oraz *.tif  monochromatyczny wielostronicowy,

      - pliki graficzne – format dwg* , pdf* oraz *.tif  24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi.

- dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym (numerycznym) wraz
    mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów.

- należy przygotować wszystkie niezbędne materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
    inwestycji celu publicznego oraz decyzji środowiskowej, celem uzyskania w/w decyzji przez wykonawcę

- należy uzyskać zgody właścicieli gruntów na których jest planowana inwestycja, niezbędnych opinii, decyzji,
   pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę

-   uzyskanie pozwolenia na budowę

-   badania gruntowo-wodne podłoża

-    informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

-   szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 74.23.20.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061)8959-249

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – do 15 stycznia  2009 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 07.05.2008 r. do godziny 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.05.2008 r. o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy dróg o długości min 400 m wraz z odwodnieniem )

-              dysponują potencjałem zdolnym do realizacji zamówienia (minimum jedna osoba z 3 letnim doświadczeniem, posiadająca stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa), przynależąca do Izby Inżynierów Budownictwa

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 kwietnia 2008 r.

 

SIWZ

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-04-29 09:32:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-04-29 09:32:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-04-29 09:32:03)
Lista wiadomości