logo
logo bip
2008 rok
Budowa ul. Wypoczynkowej w Baranowie

BOP.3412-26/08                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 06 marca 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę ulicy Wypoczynkowej w Baranowie wraz z elementami kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

-    rozbiórka  nawierzchni  asfaltowej - 355,0 m2

-    rozbiórka  nawierzchni  betonowej - 44,0 m2

-    rozbiórka  nawierzchni  z  płytek  betonowych  35 x 35 x 5  cm - 163,0 m2

-    rozbiórka  nawierzchni  z  kostki  brukowej  - 365,0 m2

-      nawierzchnia  jezdni  z  kostki  betonowej, szarej  gr. 8  cm  - 4.147,0 m2  

-      nawierzchnia  zatok  postojowych  z  kostki  bet., szarej  gr. 8  cm - 135,0 m2                                                                                 

-    nawierzchnia  chodników  z   kostki  betonowej; szarej  gr. 6  cm - 1.893,0 m2

-    nawierzchnia  ścieżki  rowerowej  z  kostki  bet. czerwonej  gr. 6  cm - 921,0 m2

-    nawierzchnia  progów  zwalniających  z  kostki  brukowej, czerwonej,        

     grubości  8  cm - 18,0 m2  

-    wjazdy  na  posesje  z  kostki  betonowej, czerwonej  gr. 8  cm - 1.388,0 m2

-    humusowanie  poboczy  gr. 10 cm - 3.284,0 m2

-    trawnik  z  „ rolki” - 3.284,0 m2

-    sadzenie  krzewów  - 900,0 szt.

oświetlenie:

 -    lampy  oświetleniowe  uliczne  z  wysięgnikiem -12,0 kpl.

-     ułożenie  rur  ochronnych  AROT  śr.160 mm  do  kabli energetycznych - 36,0 mb                                                      

-     ułożenie  rur  ochronnych  AROT  śr.110  mm  do  kabli  nn  - 38,0 mb

odwodnienie  nawierzchni:

-    studzienki  ściekowe,  betonowe  z  wpustem  ulicznym, śr. 500  mm - 18,0 kpl         

-    przykanaliki  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  dwuściennych  śr.200  mm  - 53,0 mb

-    rury  ochronne  stalowe  o  średnicy  323/8,8  mm - 25,0 mb

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Za materiały równoważne zostaną uznane te których parametry techniczne nie sa gorsze od opisanych w przedmiocie zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

      45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad,  dróg

      45233162-2   Ścieżki  rowerowe

 45232130-2   Rurociągi  do  odprowadzania  wody  burzowej

 45316110-9   Instalowanie  drogowego  sprzętu  oświetleniowego

      45232200-4   Roboty  pomocnicze  w  zakresie  linii  energetycznych

      45231400-9   Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  linii  energetycznych

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 13.000 zł.  ( słownie: trzynaście tysięcy złotych)

 

 

 

Termin wykonania:

Realizacja zamówienia w terminie do dnia 30.09.2008

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 03.04.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.04.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe)

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  500.000 zł

-              posiadają środki na koncie lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż  500.000 zł

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 marca 2008 r.

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja026_08.zip

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/projekt_czI.zip

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/projekt_czII.zip

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-03-06 15:17:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-03-07 08:02:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-03-07 08:01:44)
Lista wiadomości