logo
logo bip
2008 rok
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy obwodnicy Tarnowa Podgórnego

BOP.3411-21/08                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 21 lutego 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania „Poprawa dostępności do ponad regionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego – dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego”

 

Wymagania i zalecenia :

- należy zaprojektować odcinek długości ok. 1,8 km wraz z poboczami

- należy zaprojektować na włączeniu w ulice Nowa oraz 23 Października ronda (2 szt.)
   wraz z zielenią i nawodnieniem

- należy zaprojektować odwodnienie nawierzchni poprzez obustronne rowy przydrożne
   lub kanalizację deszczową

- należy zaprojektować chodnik obustronny 

- należy zaprojektować ciąg rowerowy

- należy zaprojektować oświetlenie całego odcinka drogi

- rozwiązania projektowe, konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, itp. na roboczo uzgodnić

  w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

- projekt budowlany należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz projekt wykonawczy
   w  4 egzemplarzach ( w tym 4 egz. trwale spięte). Projekt budowlany powinien
   zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt
   wykonawczy winien spełniać wymagania i pozwolić Wykonawcy robót
   wykonać zadanie. Dodatkowo należy przygotować 2 egzemplarze wersji elektronicznej.

- projekty organizacji ruchu (uzgodnione i zatwierdzone) – 6 egz. + 2 egz. wersji elektronicznej

- projekt branżowy wykonania oświetlenia – 6 egz. + 2 egz. wersji elektronicznej

- projekty branżowe usunięcia kolizji (zakres usunięć ewentualnych kolizji przedstawić
   na roboczo w WIOŚ-UGTP). Projekty winny posiadać wszystkie niezbędne
   uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia. Uzgodnienia dołączone do projektów winny być
   czytelne i opatrzone komentarzem projektanta.. Dodatkowo należy przygotować
   2 egzemplarze wersji elektronicznej

- tabelę elementów rozliczeniowych (ślepy kosztorys), + 2 egzemplarze wersji elektronicznej

- przedmiar robót, + 2 egzemplarze wersji elektronicznej

- szczegółowe specyfikację techniczne,  + 2 egzemplarze wersji elektronicznej

- kosztorys inwestorski – opracować i uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Ochrony
   Środowiska Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne + 2 egzemplarze wersji elektronicznej

- pliki tekstowe – format *.pdf oraz *.tif  monochromatyczny wielostronicowy,

- pliki graficzne – format dwg* , pdf* oraz *.tif  24-bitowy, w rozdzielczości 300 – 400 dpi.

- dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym
   (numerycznym) wraz mapami stanu prawnego oraz wypisami z rejestru gruntów.

- należy przygotować wszystkie niezbędne materiały do wniosku o wydanie decyzji o 
   ustaleniu lokalizacji drogi (m. in. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości,
   sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami; określenie zmian w dotychczasowej
   infrastrukturze zagospodarowania terenu i inne) celem przedłożenia wniosku
   w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.  

- należy uzyskać zgody właścicieli gruntów na których jest planowana inwestycja,
   niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń dla uzyskania pozwolenia na budowę,

- przygotowanie dokumentów (opisy, szkice oraz uzgodnienia) do zgłoszenia zamiaru budowy

- badania gruntowo-wodne podłoża

-  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- szczegółowa inwentaryzacja drzew i krzewów

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

   - należy uzyskać uzgodnienia z gestorami wszystkich sieci leżących  w obszarze realizacji inwestycji

 

Zamawiający jest w trakcie przygotowywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia.

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 74.23.20.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061)8959-249

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – do 15 listopada  2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 29.02.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.02.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 3 tożsame prace ( w tym min. 2 dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy dróg o długości min 1 km wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz minimum 1 dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej budowy ronda )

-              dysponują potencjałem zdolnym do realizacji zamówienia (minimum jedna osoba z 3 letnim doświadczeniem, posiadająca stosowne uprawnienia wymagane do opracowania projektu (branża drogowa), przynależąca do Izby Inżynierów Budownictwa

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 lutego 2008 r.

 

specyfikacja

mapki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-02-21 12:25:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-02-21 12:26:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-02-21 12:25:37)
Lista wiadomości