logo
logo bip
2008 rok
Budowa kanalizacji deszczowejw ul. Południowej i Wrzosowej w Przeźmierowie, przebudowa rurociągu w Baranowie

BOP.3412-17/08                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 14 lutego 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Południowej i Wrzosowej w Przeźmierowie oraz przebudowa rurociągu w Baranowie.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

a) KOLEKTOR  DESZCZOWY  W  ULICY WRZOSOWEJ W  PRZEŹMIEROWIE.

- kolektor grawitacyjny D w 300 mm -174 m

 - studnie rewizyjne betonowe Æ 1000 mm B45 W8, włazy żeliwne PN 400
   
Æ 600 mm wypełnione betonem, hśr. = 1,90 m – 3 szt.

 - przykanaliki D w 200 mm, szt.9 - 30 m

 

b) KOLEKTOR  DESZCZOWY  W  ULICY  POŁUDNIOWEJ

    (rejon ulicy Kasztanowej) W  PRZEŹMIEROWIE.

- kolektor grawitacyjny D w 300 mm -137 m

 - studnie rewizyjne betonowe Æ 1000 mm B45 W8, włazy żeliwne PN 400
  
Æ 600 mm wypełnione betonem, hśr. = 1,40 m  - 3 szt.

 - przykanaliki D w 200 mm, szt.6 - 36 m

 - studnie ściekowe z wpustem ulicznym - 6 szt.

 

c) PRZEBUDOWA  RUROCIĄGU  MELIORACYJNEGO  NA  OSIEDLU     
    RUBINOWYM  W  BARANOWIE.

- kolektor grawitacyjny D w 500 mm  -146 m

 - studnie rewizyjne betonowe Æ 1000 mm B45 W8, włazy żeliwne PN 400
   
Æ 600 mm wypełnione betonem, hśr. = 2,40 m -5 szt.

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Za materiały równoważne zostaną uznane te których parametry techniczne nie sa gorsze od opisanych w przedmiocie zamówienia.

 

Szczegółową lokalizację urządzeń, będących przedmiotem zamówienia zawierają plany sytuacyjno-wysokościowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu  opisany jest szczegółowo
w  projekcie technicznym, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót. Pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne   Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.

Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji robót podwykonawcom do 50 % wartości oferty.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami: 45110000-1, 45231300-8

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: brak

 

 

 

Termin wykonania: 30 czerwca 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 05.03.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.03.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych
z przedmiotem zamówienia (udokumentują zrealizowanie w ostatnich pięciu latach minimum
3 prac związanych z budową kanalizacji o długości nie mniejszej niż 200 mb każda)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

-              do wykonania zamówienia zaproponują materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż opisane w przedmiocie zamówienia.

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 lutego 2008 r.

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja017_08.zip

 

wyjasnienia

wyjasnienia2

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-02-14 09:40:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-02-27 09:02:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-02-27 09:02:27)
Lista wiadomości