logo
logo bip
2008 rok
Nadzór inwestorski nad modernizacją i budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy

BOP.3411-19/08                                                                                 Tarnowo Podgórne, dnia 19 lutego 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad modernizacją oraz budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Wartość szacunkowa inwestycji podlegających nadzorowi netto: 795.081,97 zł.

  Zakres czynności inspektorów nadzoru będzie obejmował:

- zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno prawną
   budowy,

- przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia, ewentualna korekta przedmiarów robót oraz
    kosztorysów

-  ewentualny udział w pracach komisji przetargowej w zakresie sprawdzania kosztorysów ofertowych
     i materiałów zaproponowanych do realizacji robót budowlanych

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
    z projektem, ofertą wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przepisami i zasadami
    wiedzy technicznej,

- sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
    zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
    w budownictwie,

- sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
    uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
    oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
    i przekazanie ich do użytkowania,

-  potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń
     budowy,

-    weryfikacja dokumentacji powykonawczej

- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, ewentualnie
     zaniechania wykonania pewnych robót, przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez
     inwestora protokołu robót dodatkowych,

-          udział w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego.

-          udział w naradach koordynacyjnych budowy

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wizyty na placu budowy i kontroli przebiegu prac budowlanych w każdym dniu trwania robót.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

74.26.20.00-3,  74.26.21.00-4

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych –  Maciej Falbierski, tel. (061)8959-249

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z terminami przewidzianymi na ich zakończenie. Przewidywany termin do 31.12.2008 r

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 lutego 2008 r. do godziny 13:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2008 r. o godzinie 13:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
  4. w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (prowadzili nadzór inwestorski nad budową kanalizacji)

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2008 r.

 

specyfikacja

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-02-19 10:20:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-02-19 10:21:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-02-19 10:20:51)
Lista wiadomości