logo
logo bip
2008 rok
Sprzatanie terenów gminnych.

BOP.3411-18/08                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 14 lutego 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na sprzątanie następujących  terenów gminnych:

1. Sprzątanie miejsc w Przeźmierowie:

- wokół Parku i Park przy ulicy Południowej, Rynkowa, Folwarczna,

- przed Pasażem - parkingi i skwery,

- plac (górka) pomiędzy ul. Folwarczną a Czereśniową,

- plac (tor saneczkowy) pomiędzy ul. Folwarczną a Kościelną,

- plac zabaw ul. Dolina z Leśna,

- plac targowy - ul. Rynkowa, Kościelna,

- teren ul. Olszynowa (staw, plac gier),

- miejsca wskazane przez sołtysa - interwencyjnie,

- ul. Kościelna / Graniczna,

- ul. Rynkowa (skarpa i skwery)

- ul. Rynkowa od trasy 92 do Bukowskiej.

2. Sprzątanie w Tarnowie Podgórnym:

- ciąg ulicy Poznańskiej, Szkolnej,

- Park Wojkiewicza,

- Park 700-lecia,

- parkingi,

- tereny gminne,

- teren przy Ośrodku Zdrowia,

- otoczenie wokół Urzędu Gminy + stary budynek UG

- Pocztowa

- skwery

3. Sprzątanie w Baranowie (Przemysława, Wspólna, Spokojna, Place Zabaw,
       Letniskowa, os. Rubinowe oraz tereny gminne), skwery.

4. Sprzątanie w centrum Jankowic, skwery i tereny gminne.

5. Sprzątanie Chyby - plaża, plac zabaw i tereny gminne.

6. Sprzątanie Lusowo - plaża, centrum i tereny gminne, Plac gen. Dowbora
       Muśnickiego, Plac Herbowy, skwery.

7. Sprzątanie Kokoszczyn - plac zabaw, skwery i tereny gminne.

8. Sprzątanie Lusówko - plaża, plac zabaw, skwery i tereny gminne.

9. Sprzątanie Sady - plac zabaw, skwery i tereny gminne.

10. Sprzątanie Rumianka - plac zabaw, boisko, skwery i tereny gminne.

11. Sprzątanie Góra -plac zabaw, boisko, skwery i tereny gminne.

12. Sprzątanie Wysogotowo - wokół świetlicy, boisko, skwery i tereny gminne.

13. Sprzątanie Batorowo - wokół klubu i tereny gminne.

14. Sprzątanie Ceradza Kościelnego - centrum, skwery, stawiska, boiska, Plac Harcerski
         i tereny gminne.

15. Sprzątanie Swadzim - plac zabaw, skwery i tereny gminne.

16. Sprzątanie Sierosławia - park, skwery i tereny gminne.

17. Pielęgnacja i utrzymywanie czystości w żywopłotach:

         - Tarnowo Podgórne

         - Jankowice

         - Swadzim

         - Przeźmierowo

         - Ceradz Kościelny

 18. Zamawiający może wskazać dodatkowe miejsca na terenie gminy w których należy utrzymać czystość lub podjąć interwencję w celu utrzymania czystości.

 

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom,

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

90200000-9, Kategoria usług - 16

 

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Magdalena Górska, tel. (061) 8959-210

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium - brak

 

Termin wykonania:

 Zamówienie będzie realizowane w okresie od. 01.03.2008 r.  do 31.12.2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 22.02.2008 r. do godziny 10:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.02.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia –  w ostatnich 3 latach świadczyli usługi w zakresie utrzymania czystości na terenach gmin lub miast dla przynajmniej jednego zamawiającego.

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 lutego 2008 r.

 

specyfikacja

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-02-14 09:44:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-02-14 09:45:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-02-14 09:44:41)
Lista wiadomości