logo
logo bip
2008 rok
Remont nawierzchni bitumicznych, skarpowanie poboczy

BOP.3412-9/08                                                                                   Tarnowo Podgórne, dnia 01 lutego 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Cześć I. –  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Zamówienie obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć poprzez wypełnienie:

      - ubytków o głębokości do 2 cm w ilości  ok. 500 m2 grysami i emulsją asfaltowa,

      - ubytków o głębokości do 4 cm w ilości  ok. 500 m2 grysami i emulsją asfaltowa,

      - ubytków o głębokości pow. 4 cm masa bitumiczna w ilości 130 Mg

 

Cześć II. – Skarpowanie poboczy z wywozem urobku

Zamówienie obejmuje skarpowanie ok. 60.000 m2 poboczy

 

Obowiązkami Wykonawcy, których koszty ponosi są:

-          zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

-          ubezpieczenie placu budowy,

-          zabezpieczenie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych z realizacją zadania

-          likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy w tym naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów,

-          opłaty za składowanie odpadów

Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji robót podwykonawcom do 50 % wartości oferty.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

      45.23.31.42-6

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Magdalena Górska – tel (061) 8959-210

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:  Sukcesywnie do 31 grudnia 2008 r

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 lutego 2008 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2008 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (za tożsame prace zostaną uznane również wszelkie prace drogowe)

b)            zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

c)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

     

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01 lutego 2008 r.

 

specyfikacja

 

UWAGA!

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wymaganych dokumentach opisanych w pkt. 8 znalazł się kosztorys ofertowy, który w przedmiotowym postepowaniu nie jest dokumentem koniecznym ze względu na rozpisanie kalkulacji ceny na formularzu ofertowym. Tym samym nie jest wymagane złożenie kosztorysu ofertowego  wraz ze składaną ofertą.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-02-01 09:31:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-02-18 09:06:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-02-18 09:06:20)
Lista wiadomości