logo
logo bip
2008 rok
Budowa ul. Spółdzielczej w Sadach

BOP.3412-12/08                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 07 lutego 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na budowę ulicy Spółdzielczej w Sadach.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

Nawierzchnia:

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej   - 102,00 m2

- rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych, betonowych   - 1.045,00 m2

- rozbiórka nawierzchni kostki brukowej   - 46,00 m2

- nawierzchnię jezdni z kostki betonowej; szarej gr. 8 cm – 2.050,00 m2

- nawierzchnię zatok postojowych z kostki betonowej; grafitowej gr. 8 cm – 630,00 m2

- nawierzchnię chodników z kostki betonowej; szarej gr. 6 cm – 611,00 m2

- nawierzchnię jezdni z płyt betonowych, ażurowych, szarych, 60 x 40 cm grubości
  10 cm – 230,00 m2

- wjazdy na posesje i progi z kostki betonowej, czerwonej gr. 8 cm – 650,00 m2

- humusowanie poboczy – 994,00 m2

- trawnik z rolki – 994,00 m2

 

      Oświetlenie:

      - lampy oświetleniowe uliczne z wysięgnikiem  – 1 kpl.

      - demontaż kabli energetycznych – 137,00 mb

      - ułożenie nowych kabli energetycznych – 145,0 mb

 

      Odwodnienie nawierzchni

 - studnia kanalizacyjna z kręgów betonowych B-45 śr. 1200 mm, gł. 3,0 m właz żeliwny
    ciężki – 7 kpl

- studzienki ściekowe, betonowe z wpustem ulicznym śr. 500 mm – 15 kpl.

- przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych śr. 200 mm – 57 mb

- przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych śr. 150 mm – 29 mb

- wpust ściekowy, liniowy typ 150 mm dł. 5,0 m – 4 szt.

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych. Za materiały równoważne zostaną uznane te których parametry techniczne nie sa gorsze od opisanych w przedmiocie zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

45233100-0, 45232130-2, 453126110-9, 45232200-4, 45231400-9, 45233162-2

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Maciej Falbierski, tel. (061) 8959-249

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Wadium: 10.000 zł.  ( słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

 

 

Termin wykonania:

15 tygodni od przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi po wykonaniu prac związanych z infrastruktura towarzyszącą (nie później niż do dnia 30 maja 2008 r.)

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 28.02.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z budowa dróg o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe)

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  500.000 zł

-              posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż  500.000 zł

-              udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji,

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07 lutego 2008 r.

 

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja012_08.zip

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-02-07 10:19:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-02-07 10:21:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-02-07 10:20:54)
Lista wiadomości