logo
logo bip
2008 rok
Wykonanie pasa zieleni izolacyjnej Chyby - Swadzim

BOP.3411-23/08                                                                     Tarnowo Podgórne, dnia 29 lutego 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie pasa zieleni izolacyjnej Chyby – Swadzim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt szaty roślinnej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz  przedmiar.

Wymagana gwarancja na trwałość nasadzeń 12 miesięcy.

Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji robót podwykonawcom do 50 % wartości oferty.

Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:

77.31.00.00-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Jacek Sikorski – tel (061) 8959-226

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji: do  30 kwietnia 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 marca 2008 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2008 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 2 tożsame usługi (zakładanie terenów zielonych, sadzenie drzew lub krzewów o wartości min. 50.000 zł)

b)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.     

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 lutego 2008 r.

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja023_08.zip

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-02-29 12:16:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-02-29 12:18:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-02-29 12:18:23)
Lista wiadomości