logo
logo bip
2008 rok
Dostawa stojaków na worki do odpadów

BOP.3413-10/08                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 01 lutego 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na dostawę 700 szt. stojaków na worki do segregacji odpadów, składających się z następujących elementów:

- stelaż rozkładany o konstrukcji „X”

- pokrywy wykonane z blachy profilowanej, malowane proszkowo w kolorach: niebieski, żółty, zielony,

- zabezpieczenie przed korozją

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 25223300-3

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Marek Ratajczak, tel. (061)8959-203

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

W dwóch partiach po 350 szt. do końca roku 2008. Realizacja danej partii w terminie
1 miesiąca od daty złożenia zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 11.02.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.02.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              zaproponują stojaki  o jakości nie gorszej niż określono w opisie przedmiotu zamówienia.

-              udzielą na dostarczone stojaki  12 miesięcy gwarancji

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.02. 2008 r.

 

specyfikacja

zdjęcie stojaka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Jerzy Sawicki (2008-02-01 08:45:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Jerzy Sawicki (2008-02-01 08:45:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Jerzy Sawicki (2008-02-01 08:45:30)
Lista wiadomości