logo
logo bip
2008 rok
Budowa oświetlenia - 5 ulic

BOP.3412-4/08                                                                                   Tarnowo Podgórne, dnia 10 stycznia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia następujących ulic:

Cześć I. – ul. Dopiewskiej w Lusówku (kierunek Rozalin)

Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 867 + 112 m, montaż 12 szt. latarni,  montaż szafy ZK/SPP/SO

Cześć II. – ul. Cichej w Barnowie

Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 437 m, montaż 10 szt. latarni, montaż szafy ZK/SO,

Cześć III. – ul. Admiralskiej w Jankowicach

Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 922 m, montaż 15 szt. latarni, montaż szafy SO,

Cześć IV. – ul. Kobylnickiej i Malwowej w Sadach

Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 1106 m, montaż 6 + 17 szt.  szt. latarni, montaż szafy SO,

Cześć V. – ul. Sasankowej w Tarnowie Podgórnym

Budowa kablowej linii oświetleniowej o długości 650 m, montaż 12 +3 szt. latarni, montaż szafy SO,

 

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem:45.31.61.10-9

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych: Krzysztof Przybylski – tel (061) 8959-257

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

 

Termin realizacji:

Część I –  30 kwietnia 2008 r.

Cześć II – 30 kwietnia 2008 r.

Część III – 16 maja 2008 r.

Część IV – 16 maja 2008 r.

Część V – 30 maja 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 stycznia 2008 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy
w Tarnowie Podgórnym w sekretariacie – pokój nr 119.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2008 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym w pokoju nr 100.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące kryterium:

-          cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)            w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 2 tożsame prace (budowa kablowej linii oświetleniowej o długości minimum: część I - 500m, część II – 200 m, część III – 500m , cześć IV - 500 m, cześć V- 300m)

b)            zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników i inżynierów budownictwa,

c)            nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

d)            spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

     

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 stycznia 2008 r.

 

SIWZ:

 http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja004_08.zip

 

Uwaga!

W związku z faktem że załaczony do SIWZ projekt umowy nie zawiera zapisów dotyczących udziału podwykonwaców poniżej załączamy uzupełniony projekt umowy w tym zakresie.

projekt umowy

 

wyjaśnienia 1

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-01-10 10:33:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-01-25 12:34:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-01-25 12:34:22)
Lista wiadomości