logo
logo bip
2008 rok
Usługi urbanistyczne

BOP.3411-2/08                                                                           Tarnowo Podgórne, dnia 7 stycznia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

- przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – szacunkowa ilość: 400 projektów
   decyzji rocznie,

- przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
    – szacunkowa ilość: 60 projektów decyzji rocznie.

 

Przygotowanie projektu decyzji musi być poprzedzone wizją w terenie, a na życzenie zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie załączyć również dokumentację fotograficzną.

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem 74251000-3

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych –  Michał Fengler, tel. (061)8959-273

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – sukcesywnie do 31 grudnia 2008 r.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 16.01.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.01.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. spełniają wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i które przynależą do właściwej izby samorządu architektów lub urbanistów (art. 60 ust.4 ustawy z dn.27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
  4.  w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 100 projektów decyzji o warunkach zabudowy i co najmniej 50 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07 stycznia 2008 r.

 

 siwz

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-01-07 12:49:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-01-07 12:50:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-01-07 12:49:43)
Lista wiadomości