logo
logo bip
2008 rok
Likwidacja azbestu z terenu gminy Tarnowo Podgórne

BOP.3411-32/08                                                          Tarnowo Podgórne, dnia 21 kwietnia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na likwidację azbestu z terenu gminy Tarnowo Podgórne o zakresie rzeczowym obejmującym odbiór (w niektórych przypadkach demontaż - szacowana ilość ok. 20%), przygotowanie odpadów do transportu, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu określonego przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje zlecić likwidację około 250 ton azbestu w okresie realizacji zamówienia.

Podana wyżej ilość stanowi liczbę szacunkową i może ulec zmianie w wyniku rzeczywistego zapotrzebowania.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb, zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy. Realizacja poszczególnych zleceń nie może przekroczyć 30 dni, licząc od dnia zgłoszenia.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia realizowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 roku nr 71 poz. 649)

Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 90.23.00.00-8

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Marek Ratajczak, tel. (061)8959-203

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Termin wykonania: 

Realizacja zamówienia – sukcesywnie w okresie 3 lat od podpisania umowy.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 28.04.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b)      spełniają wymagania art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c)      posiadają stosowne uprawnienia wymagane do transportu oraz wytwarzania odpadów zawierających azbest,

d)      dysponują kadrą posiadającą aktualne przeszkolenie BHP w zakresie pracy
w kontakcie z azbestem

e)      posiadają ważną umowę ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych gwarantującą odbiór wszystkich odpadów zawierających azbest przez okres trwania umowy,

f)       posiadają ubezpieczenie OC za szkody w środowisku

g)      posiadają odpowiednie środki transportu dla realizacji przedmiotu zamówienia oraz wagę przewoźną,

h)      wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonali co najmniej jedno tożsame zamówienie o wartości min. 30 % obecnego zamówienia.

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 kwietnia 2008 r.

 

SIWZ:

specyfikacja

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-04-21 10:16:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-04-21 10:17:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-04-21 10:16:28)
Lista wiadomości