logo
logo bip
2008 rok
Remont nawierzchni dróg i chodników na terenie gminy

BOP.3412-31/08                                                               Tarnowo Podgórne, dnia 15 kwietnia 2008 r.

 

WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE

ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

tel. (061) 8959-201, fax. 8146-118

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” na wykonanie remontu nawierzchni dróg i chodników na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

Część I.  Sierosław ul. Kasztanowa

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

-         korytowanie  trasy  pod  nawierzchnię  i  wjazdy  z  profilowaniem 
    i zagęszczaniem  podłoża                                                                             m2        4.230,0

-    warstwa  stabilizacji  z  piasku  i  cementu  Rm = 1,5  MPa  gr. 10

      i  20  cm.                                                                                                    m2         3.126,0

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 15  cm – ulica  i  wjazdy          m2          4.230,0

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  gr. 6  cm                                        m2          3.475,0

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15x30x100  mm                     mb             300,0

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10x30x100  mm                        mb             150,0

-    plantowanie  pobocza                                                                                 m2          1.700,0

 

Część II.  Tarnowo Podgórne ul. Czereśniowa

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

-         korytowanie  trasy  pod  nawierzchnię  i  wjazdy  z  profilowaniem 
    i zagęszczaniem  podłoża                                                                             m2        6.010,0

-    warstwa  stabilizacji  z  piasku  i  cementu  Rm = 1,5  MPa  gr. 10

      cm.                                                                                                             m2         1.510,0

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 15  cm – ulica  i  wjazdy          m2         6.010,0

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  gr. 6  cm                                        m2         4.870,0

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15x30x100  mm                     mb              70,0

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10x30x100  mm                        mb            150,0

-    plantowanie  pobocza                                                                                 m2         2.850,0

-    regulacja  studni  kanalizacyjnych  i  telekomunikacyjnych                      szt               16,0

-    regulacja  zasuw  wodociągowych                                                             szt                 6,0

 

Część III.  Jankowice ul. Admiralska

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

-         korytowanie  trasy  pod  nawierzchnię  i  wjazdy  z  profilowaniem 

    i zagęszczaniem  podłoża                                                                             m2        5.005,0

-    warstwa  stabilizacji  z  piasku  i  cementu  Rm = 1,5  MPa  gr. 10

      cm.                                                                                                             m2         2.195,0

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 15  cm – ulica  i  wjazdy          m2         5.005,0

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  gr. 6  cm                                        m2         4.125,0

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15x30x100  mm                     mb            200,0

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10x30x100  mm                        mb              90,0

-    odtworzenie  rowu  przydrożnego                                                              m3            438,0

-    plantowanie  pobocza                                                                                 m2         2.795,0

-    humusowanie  i  obsiew  trawą  skarp  i  pobocza                                     m2         1.900,0

 

Część IV.  Wysogotowo ul. Batorowska

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

-         korytowanie  trasy  pod  nawierzchnię  i  wjazdy  z  profilowaniem 

    i zagęszczaniem  podłoża                                                                             m2        6.400,0

-    warstwa  stabilizacji  z  piasku  i  cementu  Rm = 1,5  MPa  gr. 10

      cm.                                                                                                             m2         6.400,0

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 15  cm – ulica  i  wjazdy          m2         6.400,0

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  gr. 6  cm                                        m2         5.120,0

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15x30x100  mm                     mb              50,0

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10x30x100  mm                        mb            200,0

-    plantowanie  pobocza                                                                                 m2         1.920,0

 

Część V.  Ceradz Kościelny ul. Więckowicka

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów:

-         korytowanie  trasy  pod  nawierzchnię  i  wjazdy  z  profilowaniem 
    i zagęszczaniem  podłoża                                                                             m2        3.350,0

-    warstwa  stabilizacji  z  piasku  i  cementu  Rm = 1,5  MPa  gr. 10

      cm.                                                                                                             m2         1.500,0

-    podbudowa  z  tłucznia  kamiennego  gr. 15  cm – ulica  i  wjazdy          m2         3.350,0

-    nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  gr. 6  cm                                        m2         2.720,0

-    montaż  krawężnika  drogowego  o  wym. 15x30x100  mm                     mb              50,0

-    montaż  opornika  betonowego  o  wym. 10x30x100  mm                        mb            380,0

-    plantowanie  pobocza                                                                                 m2         1.450,0

-    regulacja  studni  kanalizacyjnych  i  telekomunikacyjnych                      szt                 8,0

-    regulacja  zasuw  wodociągowych                                                             szt                 7,0

 

Przedmiot zamówienia zostały określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolami:

      45233100-0   Roboty  w  zakresie  budowy  autostrad,  dróg

 45232130-2   Rurociągi  do  odprowadzania  wody  burzowej

 

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz: www.tarnowo-podgorne.pl

 

Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych - Oskar Cierpiszewski, tel. (061) 8959-235

- w sprawach merytorycznych – Magdalena Górska, tel. (061) 8959-210

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na zasadach określonych
w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

Wadium: 30.000 zł.  ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 

Termin wykonania:

Realizacja zamówienia w terminie do dnia 31.08.2008

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w pokoju nr 119 nie później niż do dnia 07.05.2008 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.05.2008 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 100.

Termin związania z ofertą upływa po 30 dniach od upływu terminu składania ofert.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

-        cena – 100 %

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-              wykażą się doświadczeniem zawodowym w zakresie realizacji prac porównywalnych z przedmiotem zamówienia (udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat wykonanie co najmniej dwóch robót związanych z remontem lub budową dróg o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto.)

-              zapewnią nadzór kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz z potwierdzeniem przynależności do izby zawodowej techników
i inżynierów budownictwa (uprawnienia drogowe)

-              posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  300.000 zł

-              posiadają środki na koncie lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż  300.000 zł

-              nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-              spełniają wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w pkt 8 SIWZ i przedstawionych w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

 

Zamawiający nie zamierza: zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
i prowadzić aukcji elektronicznej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 kwietnia 2008 r.

 

SIWZ:

http://www.tarnowo-podgorne.pl/pliki/specyfikacja031_08.zip

 

formularz oferty

oswiadczenie 22

oswiadczenie 24

 

wyjasnienia1

wyjasnienia 2

wyjasnienia 3

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2008-04-15 10:18:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2008-04-30 08:54:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2008-04-30 08:54:29)
Lista wiadomości