logo
logo bip
Przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
 

Zarządzenie nr 132/2010

Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 8 października 2010 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

         Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXXVI/733/2010 z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w rat. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:

 

§ 1

.

Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011r.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy powołanej w §1 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

§ 3

Przeprowadzenie konsultacji powierzam pracownikowi Biura Obsługi Prawnej odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Projekt uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

nr 132/2010 z dnia 8 października 2010r

                                                          

Projekt Uchwały nr ................

Rady Gminy

Tarnowo Podgórne

z dnia 9 listopada 2010 r.

 

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz 1591, z poźn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Uchwala się „Program współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok", który to Program stanowi załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik

                                                                                                                                                                         Uchwały nr ................

Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 9 listopada 2010 r.

 

 

program współpracy Gminy tarnowo Podgórne

z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Celem niniejszego programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez:

1) wspomaganie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy,

2) zwiększanie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie,

3) poprawę jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych,

4) integrację podmiotów polityki lokalnej obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych,

5) otwarcie na innowacje, konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych realizowanych dotychczas przez Gminę,

6) wypracowanie modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą.

 

§ 2

Użyte w uchwale pojęcia oznaczają:

 

Gmina                                             Gmina Tarnowo Podgórne

Ustawa                                            ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Program                                          roczny program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Organizacja pozarządowa                 osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, działające na terenie Gminy

 

Rozdział 2. Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

§ 3

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie w następujących obszarach:

1) ochrona i promocja zdrowia,

2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

4) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

6) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

7) rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,

8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

9) ratownictwo i ochrona ludności.

§ 4

Na 2010 rok ustala się następujące priorytety w powierzaniu lub wspieraniu realizacji zadań:

1. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

a. profilaktyka (badania i edukacja) w tym profilaktyka przeciwalkoholowa,

b. pierwsza pomoc przedmedyczna (edukacja),

c. wspieranie honorowego krwiodawstwa,

d. działania mające na celu aktywizację ruchową osób powyżej 55 roku życia,

2. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a. organizowanie zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia muzycznego,

3. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

a. pozaszkolna edukacja dzieci i młodzieży,

b. wspieranie procesów edukacyjnych i promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej,

c. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych przez edukację i kulturę,

4. w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

a. wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

5. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

a. zajęcia sportowe dzieci i młodzieży,

b. masowe imprezy sportowo - rekreacyjne,

c. działania podtrzymujące i rozwijające sprawność fizyczną osób starszych,

6. w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami:

a. organizowanie ogólnodostępnych imprez wiejskich o charakterze kulturalno - rekreacyjnym i folklorystycznym,

b. organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć kultywujących pamięć o zasłużonych dla regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych,

c. organizowanie imprez rozwijających świadomość narodową i obywatelską,

d. organizowanie i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami innych państw, w szczególności gmin partnerskich.

7. w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,

b) rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

8. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:

a) zwiększanie umiejętności praktycznych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,

b) szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Rozdział 3. Zasady współpracy

 

§ 5

1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości przy zachowaniu suwerenności stron,

2) efektywności przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji,

3) partnerstwa,

4) jawności.

2. Zasada pomocniczości oznacza, że Gmina zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym wówczas kiedy organizacje te są zdolne do zrealizowania zadania publicznego, respektując jednocześnie odrębność i suwerenność wspólnot obywatelskich, a przekazanie zadania nie stoi w sprzeczności z zasadą efektywności.

3. Zasada efektywności polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystywania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność kosztów realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów z poniesionych nakładów, przy stworzeniu obiektywnych zasad konkurencji w ubieganiu się podmiotów o powierzenie jej wykonania zadania.

4. Zasada partnerstwa realizowana jest poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz w ich rozwiązywaniu.

5. Zasada jawności realizowana jest przez publiczne informowanie, w szczególności w Biuletynie Informacji Publicznej, o:

1) zasadach współpracy,

2) zadaniach przewidzianych do powierzenia,

3) przeprowadzanych procedurach,

4) wynikach postępowań o powierzenie lub wspieranie zadania,

5) realizacji zadania,

6) rozliczeniu z pozyskanych i wydatkowanych środków.

 

Rozdział 4. Formy współpracy

 

§ 6

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy finansowe i pozafinansowe.

 

§ 7

1. Finansowe formy współpracy wiążą się ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych i obejmują:

1) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych w ustawie.

3. Przyznanie środków finansowych odbywa się na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

 

§ 8

Pozafinansowe formy współpracy obejmują w szczególności:

1) założenie i prowadzenie ogólnodostępnej bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne,

2) wzajemne informowanie się o planowanych do realizacji zadaniach,

3) przekazywanie informacji o realizacji zadań publicznych za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych,

4) informowanie o realizacji programu, w szczególności o realizowanych w danym roku zadaniach publicznych i o otwartych konkursach ofert,

5) przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji programu,

6) organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień związanych z realizacją Programu,

7) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących działalności organizacji pozarządowych,

8) konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych zgodnie zpostanowieniami uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXXVI/733/2010 z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego posobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

9) udostępnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy,

10) udzielanie w miarę możliwości wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego w szczególności poradnictwa i doradztwa w zakresie realizowanych zadań,

11) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

12) pomoc w pozyskiwaniu innych źródeł finansowania.

 

Rozdział 5. Sposób realizacji Programu

§ 9

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest realizowany według następujących zasad:

1) zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że ustawa przewiduje inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych,

2) otwarty konkurs ogłasza Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dotacji w formie otwartego konkursu ofert określa ustawa,

3) Wójt Gminy może zlecić organizacji realizację zadania publicznego - na wniosek tej organizacji - z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dotacji z pominięciem otwartego konkursu określa ustawa.

Rozdział 6. Powołanie koordynatorów ds. współpracy

z organizacjami pozarządowymi

 

§ 10

1. Funkcje koordynatorów ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pełnią:

1) dyrektor gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - w zakresie zadań z obszaru upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2) dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - w zakresie zadań z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz obszaru podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3) pracownik prowadzący sprawy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi - w zakresie zadań z pozostałych obszarów.

2. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji pozarządowych, dotyczące obszarów nieuregulowanych niniejszym programem, kierowane są do Wójta.

3. W terminie do końca marca następnego roku koordynatorzy przekazują Wójtowi Gminy informacje o prowadzonej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Rozdział 7. Komunikacja Gminy z organizacjami pozarządowymi

 

§ 11

1. Gmina kontaktuje się z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji programu, w szczególności za pośrednictwem koordynatorów.

2. W celu komunikowania się z organizacjami pozarządowymi Gmina wykorzystuje dane zgromadzone w prowadzonej przez siebie bazie danych.

3. Organizacje pozarządowe są obowiązane do informowania Gminy o przebiegu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

4. W celu harmonizacji działań w ramach poszczególnych obszarów organizacje pozarządowe, ubiegające się o zlecenie realizacji zadania publicznego, do dnia 30 września przedstawią Wójtowi Gminy działania planowane w kolejnym roku kalendarzowym.

 

Rozdział 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 12

W 2011 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej ...... złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Rozdział 9. Ocena realizacji programu

 

§ 13

Z realizacji programu pracownik prowadzący sprawy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządza sprawozdanie nie później niż do końca kwietnia następnego roku. Sprawozdanie przedstawiane jest Wójtowi Gminy, a Wójt przedstawia je Radzie Gminy oraz organizacjom pozarządowym.

 

§ 14

Miernikami efektywności programu są:

1) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne we współpracy z Gminą,

2) liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

3) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,

4) procentowy udział środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w budżecie Gminy (po zrealizowaniu budżetu),

5) łączna wielkość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców.

 

 

§ 15

1. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane Wójtowi Gminy za pośrednictwem koordynatorów.

2. Informacje z uwag, wniosków i propozycji, o których mowa w ust. 1, dotyczące realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z Gminą zadań, będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy oraz przedstawione w sprawozdaniu rocznym z realizacji Programu.

Rozdział 10. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

§ 16

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXXXVII/767/2010 z dnia 7 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt Programu zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy nr 132 z dnia 8 października 2010r. celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji został zamieszczony na stronie internetowej Gminy http://tarnowo-podgorne.pl. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi podsumowujące opinie i uwagi zebrane wcześniej odbyło się w dniu 21 października 2010r.

Rozdział 11. Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§17

1. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert przez organizacje opiniuje powołana przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne komisja konkursowa zwana dalej komisją, w skład której wchodzą trzej wskazani przez Wójta Gminy przedstawiciele Urzędu Gminy oraz dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe wskazane przez Wójta Gminy spośród kandydatów zgłoszonych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

2. Imienny skład Komisji Konkursowej określa Wójt Gminy w formie zarządzenia.

3. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie oraz przedstawiciele Urzędu Gminy będący członkami organizacji biorących udział w konkursie.

4. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.

5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

6. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji i Sekretarza.

7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

8. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

 

Rozdział 12. Postawienia końcowe

§ 18

W sprawach dotyczących realizacji programu współpracy mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności:

1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 874 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264 poz. 2207),

5) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.),

6) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. nr 152 poz. 1223 z 2009 r. z późn. zm.).

 

 


Załącznik nr 1 do Programu współpracy Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok

Regulamin dotowania organizacji

I. Otwarty konkurs ofert

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie tych zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy przewidują inny tryb zlecenia.

2. Z uwagi na konieczność racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi konieczne jest przedłożenie informacji potwierdzających kompetencje i wiarygodność organizacji pozarządowej.

3. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty realizacji zadań publicznych także z własnej inicjatywy.

4. Do konkursu dopuszczone mogą być jedynie wnioski zgłoszone na obowiązującym formularzu wraz z dołączonym kompletem wymaganych załączników, a przede wszystkim dokumenty obrazujące aktualny status prawny podmiotu. Załączniki mogą być składane w postaci oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii. W przypadku złożenia przez organizację w jednym konkursie ofert na więcej niż jedno zadanie, dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu załączników dotyczących aktualnego statusu prawnego organizacji.

5. Wymagane są następujące załączniki:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru,

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

c) aktualny statut.

6. Formalnej oceny ofert dokonuje pracownik prowadzący sprawy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W celu uzupełnienia braków formalnych wyznaczy organizacji pozarządowej dodatkowy termin, nie dłuższy niż 14 dni.

7. Wnioski niekompletne pod względem formalnym, których wad nie usunięto w terminie, nie będą rozpatrywane. Za kompletność wniosku odpowiada organizacja pozarządowa.

8. Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

9. Koszty obsługi zadania nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.

10. Z dotacji nie można finansować zakupu nieruchomości oraz remontów.

II. Zasady oceny ofert

1. Oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ogłaszanym przez Wójta Gminy dokonuje Komisja Konkursowa powoływana każdorazowo przez Wójta Gminy.

2. Ocena Komisji Konkursowej nie jest dla Wójta wiążąca.

3. Komisja Konkursowa dokonuje merytorycznej oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

4. Każdy z członków Komisji dokonuje oceny ofert, przyznając w każdym kryterium punkty od 1 do 10. Średnia sumy punktów przyznanych przez wszystkich członków Komisji stanowi podstawę do uszeregowania ofert złożonych na realizację danego zadania.

5. Wykorzystując ocenę przedstawioną przez Komisję oraz inne dostępne informacje, Wójt podejmuje decyzję o przyznaniu w całości lub części lub o nie przyznaniu dotacji.

6. W sytuacji podjęcia przez Wójta decyzji o przyznaniu dotacji w kwocie mniejszej niż określona w ofercie, organizacje pozarządowe będą miały możliwość przedstawienia skorygowanego kosztorysu realizacji zadania.

7. Zlecenie realizacji zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy określającej warunki merytoryczne i finansowe.

III. Ocena i kontrola realizacji zadania

1. Koordynatorzy czuwają nad zgodną z umową realizacją zleconego zadania publicznego oraz nad zgodnym z umową wykorzystaniem środków przekazanych organizacjom pozarządowym.

2. Kontrola realizacji zadania publicznego obejmuje w szczególności:

a) badanie sprawozdania,

b) wizytacja/ udział w zadaniu,

c) badanie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

3. Do badania sprawozdań i dokumentacji, o których mowa w pkt 2 uprawnieni są członkowie Zespołu ds. kontroli i oceny realizacji zadań własnych Gminy zleconych organizacjom pozarządowym powołanego przez Wójta Gminy. Skład zespołu oraz jego regulamin pracy określa Wójt Gminy w zarządzeniu.

IV. Rozliczenie dotacji

1. Rozliczanie dotacji następuje poprzez przedłożenie na odpowiednim formularzu (jego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. Dz.U. nr 264 poz.2207) sprawozdania z wykonania zadania publicznego wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności listą uczestników.

2. Przy sporządzaniu sprawozdania, organizacja pozarządowa uwzględnia następujące zasady:

a) nie można zmieniać rodzajowo finansowanych z dotacji pozycji kosztorysu przedstawionego w ofercie,

b) zmiany w wysokości poszczególnych kosztów nie mogą przekraczać 10% ich pierwotnej wartości,

c) zmniejszenie łącznego kosztu zadania może powodować proporcjonalne zmniejszenie udzielonej dotacji,

d) zmiany pozycji kosztorysu nie finansowanych z dotacji i innych niż dotacja źródeł finansowania zadania są możliwe,

e) dotacja rozliczana jest proporcjonalnie do wymiernych rezultatów zrealizowanego zadania, w przypadku nie zrealizowania zadania zgodnie z określonymi w ofercie założeniami, dotacja zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

3. Złamanie którejkolwiek z powyższych zasad skutkuje zwrotem przyznanej dotacji odpowiednio w całości lub w części.

4. Rozliczenia dotacji dokonuje Urząd Gminy.

5. Rozliczenie dotacji zatwierdzają Wójt i Skarbnik Gminy.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-10-12 13:35:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-10-12 13:35:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-10-12 13:35:02)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 158/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2010 r.
Zarządzenie nr 157 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2010 roku
Zarządzenie Nr 156 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 listopada 2010 roku
Zarządzenie nr 155 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2010 roku
Zarządzenie nr 154 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2010 roku
Zarządzenie Nr 153 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2010 r.
Zarządzenie nr 152/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2010
Zarządzenie Nr 150 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 listopada 2010 roku
Zarządzenie Nr 149/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2010r.
Zarządzenie Nr 148/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2010r.
Zarządzenie Nr 147/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2010r.
Zarządzenie Nr 146/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2010r.
Zarządzenie nr 145/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2010 roku
Zarządzenie nr 151/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2010
Zarządzenie Nr 144 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 09 listopada 2010 roku
Zarządzenie Nr 143/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2010 r.
Zarządzenie Nr 142/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2010 r.
Zarządzenie Nr 141/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2010 r.
Zarządzenie nr 140/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 listopada 2010r.
Zarządzenie nr 139/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 listopada 2010r.
Zarządzenie Nr 138/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 listopada 2010 r.
Zarządzenie Nr 137 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2010r.
Zarządzenie Nr 136/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2010r.
Zarządzenie Nr 135 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2010 roku
Zarządzenie Nr 134 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 października 2010 roku
Zarządzenie Nr 133 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 października 2010 roku
Zarządzenie nr 132/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 października 2010 r.
Zarządzenie Nr 131/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2010r.
Zarządzenie Nr 130/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2010r.
Zarządzenie Nr 129/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 października 2010r.
Zarządzenie Nr 128/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 października 2010r.
Zarządzenie nr 127/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 października 2010 r.
Zarządzenie Nr 126 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 października 2010 roku
Zarządzenie Nr 125 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 października 2010 roku
Zarządzenie Nr 124 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 października 2010 roku
Zarządzenie Nr 121 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 120 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 119 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 118/2010 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 14 września 2010r.
Zarządzenie Nr 117 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2010r.
Zarządzenie Nr 116 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 09 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 115 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 114 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 113 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 września 2010r.
Zarządzenie Nr 112/2010 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 września 2010 roku
Zarządzenie nr 111/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 110 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 września 2010 r.
Zarządzenie Nr 109/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 września 2010r.
Zarządzenie Nr 108/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 września 2010r.
Zarządzenie Nr 107 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 sierpnia 2010r.
Zarządzenie nr 106 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 105 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 sierpnia 2010r.
Zarządzenie Nr 104/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 103 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 102 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 101 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 100 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 99 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 98/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03.08.2010 roku
Zarządzenie Nr 97 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 lipca 2010 roku
Zarządzenie nr 96/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lipca 2010r.
Zarządzenie Nr 95 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 94 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 93 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 92 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 91 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 90 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 89 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 lipca 2010r.
Zarządzenie nr 88/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2010r
Zarządzenie nr 87/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2010r
Zarządzenie nr 86/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 83 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zarządzenie nr 81/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 80 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 79 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 78 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 77 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 76 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 75 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 74 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 73 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 72 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 71 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 70 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 66 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 65 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 64 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 63 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 62 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 61 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 60 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 59 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 58/2010 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2010 roku
Zarządzenie nr 57/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 56 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 55 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 54 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 52 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 51 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 50 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 49 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 48 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 47 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 46 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 45 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 44 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Zarządzenie nr 42/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 41 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 40 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2010r.
Zarządzenie nr 39/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2010r.
Zarządzenie nr 38/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2010r.
Zarządzenie nr 37/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2010r.
Zarządzenie Nr 36 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010r.
Zarządzenie Nr 35 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2010r.
Zarządzenie Nr 34 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 marca 2010r.
Zarządzenie Nr 33 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 marca 2010r.
Zarządzenie Nr 32 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lutego 2010 roku
Zarządzenie Nr 31 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lutego 2010 roku
Zarządzenie Nr 30 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 29 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 28 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 27 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 26 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 25 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 24 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 22 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 21 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 20 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 19 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 17/2010 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lutego 2010 roku
Zarządzenie nr 16/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lutego 2010 roku
Zarządzenie Nr 15 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 04 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 14 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 04 lutego 2010r.
Zarządzenie nr 12/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2010r.
Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 13 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 10/2010 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie Nr 8 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 7 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 6 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 5 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 stycznia 2010r.
Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 3 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 2 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 1 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 stycznia 2010r.