logo
logo bip
Stanowiska oraz rodzaje prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, o klauzuli tajności „zastrzeżone”
 

Zarządzenie Nr 109/2010

  Wójta Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 1 września 2010r.

 

w sprawie: stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, o klauzuli tajności „zastrzeżone".

 

Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy z dnia z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.05.196.1631 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zarządzeniem określam:

I. Wykaz stanowisk w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, na których może być dostęp o informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli               „ zastrzeżone":

 • 1. Wójt Gminy
 • 2. Z-ca Wójta Gminy
 • 3. Sekretarz Gminy
 • 4. Skarbnik Gminy
 • 5. Archiwum zakładowe
 • 6. Biuro Obsługi Mieszkańca- stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej
 • 7. Kierownik Biura Obsługi Prawnej
 • 8. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 • 9. Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego
 • 10. Samodzielne stanowisko ds. kadr i płac
 • 11. Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu
 • 12. Stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony p.poż
 • 13. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 • 14. Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich

II. Rodzaje prac zleconych, z których wykonywaniem może się łączyć dostęp do informacji niejawnych:

 • 1. Prace polegające na wykonywaniu ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, badań naukowych, archiwizacji, szkoleń oraz udzielaniu konsultacji, jeżeli do ich wykonania potrzebny jest dostęp do informacji niejawnych lub w wyniku których powstałyby takie informacje.
 • 2. Prace pomocnicze, techniczne, obsługowe, jeśli w trakcie wykonywania tych prac istnieje możliwość zapoznania się z systemem ochrony i jego funkcjonowaniem.

 

§ 2

 

Zobowiązuje Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich pracowników Urzędu Gminy.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne  w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Załącznik do Zarządzenia Nr 109/201

Wójta Gminy Tarnowo PODGÓRNE

z dnia  1 września 2010r.

             

Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.) wprowadza się niżej wymienione zasady postępowania  z informacjami niejawnymi:

 

§ 1

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

  1)   ustawa - ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,

  2)   rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności (Dz. U. z  2005 r.Nr 205, poz. 1696),

  3)   pełnomocnik ochrony - Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne,

  4)   informacje zastrzeżone - informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową o klauzuli "zastrzeżone",

  5)   dokument zastrzeżony - każdą utrwaloną informację zastrzeżoną, w szczególności na piśmie lub na elektronicznych nośnikach danych,

6) osoba upoważniona - osobę posiadającą odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych odpowiednią klauzulą tajności i przeszkoloną w zakresie ochrony informacji niejawnych

§ 2

Ochronę treści dokumentów zastrzeżonych zapewnia się poprzez udostępnianie ich wyłącznie osobom upoważnionym, tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez  nie pracy na zajmowanym stanowisku lub pracy zleconej.

§ 3

Zezwala się wykonawcom dokumentów (materiałów) o klauzuli „zastrzeżone na wykonywanie ich w pomieszczeniach wykonawcy.

§ 4

Wykonawca oznacza dokument zastrzeżony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu oznaczania materiałów.

§ 5

Klauzulę tajności dokumentu zastrzeżonego przyznaje osoba upoważniona do jego podpisania, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

§ 6

Dokumenty zastrzeżone podlegają ochronie przez okres 2 lat od daty wytworzenia. Osoba, o której mowa w § 5, może określić krótszy okres ochrony lub po dokonaniu przeglądu dokumentów przedłużyć okres ich ochrony na kolejne okresy nie dłuższe niż 2 lata, nie dłużej jednak niż na okres do 20 lat od daty wytworzenia dokumentu.

 

 

§ 7

Dokumenty zastrzeżone, których okres ochrony uległ skróceniu lub przedłużeniu, oznacza się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu oznaczania materiałów. O zmianie okresu ochrony powiadamia się adresatów (odbiorców) dokumentu.

§ 8

Po upływie okresu ochrony, o którym mowa w § 6, dokument zastrzeżony staje się dokumentem jawnym. Na dokumencie skreśla się wszelkie oznaczenia wyróżniające ten dokument od dokumentów jawnych, nad klauzulą tajności umieszcza się napis "jawne" z podaniem na górze pierwszej strony daty, imienia i nazwiska oraz podpisem osoby dokonującej zniesienia klauzuli. Skreśleń i adnotacji dokonuje się kolorem czerwonym. W urządzeniach ewidencyjnych (dziennik korespondencji, dziennik ewidencji wykonanych dokumentów) w odpowiedniej rubryce umieszcza się adnotację, że dokument jest jawny, z podaniem podstawy prawnej zniesienia klauzuli.

§ 9

Przesyłki lub dokumenty zastrzeżone sekretariat pobiera ze stanowiska Biura Obsługi Mieszkańca lub bezpośrednio od nadawcy. Przy przyjmowaniu przesyłki lub dokumentu zastrzeżonego sprawdza się:

  1)   prawidłowość adresu,

  2)   nienaruszenie pieczęci i opakowania,

  3)   zgodność odcisku pieczęci na opakowaniu z nazwą jednostki organizacyjnej nadawcy,

  4)   zgodność numerów na przesyłce z numerami w książce doręczeń przesyłek miejscowych.

§ 10

Sekretariat nie otwiera przesyłek zawierających informacje zastrzeżone, tylko przekazuje Pełnomocnikowi Ochrony, który przekazuje je adresatowi. Rejestracja przesyłki odbywa się zgodnie z  normatywem kancelaryjno- archiwalnym.

§ 11

Po otwarciu przesyłki adresat sprawdza  zgodność zawartości z oznaczeniami na przesyłce, liczbę załączników, liczbę stron. Następnie adresat dokumentu rejestruje dokument w formularzu spisu spraw segregatora tematycznego zgodnie z rzeczowym wykazem akt i tam go przechowuje.

§ 12

W przypadku niezgodności liczby stron lub innych jednostek miary dokumentu zastrzeżonego sporządza się protokół niezgodności przesyłki w trzech egzemplarzach, z których jeden przesyła się do nadawcy, a drugi przekazuje Pełnomocnikowi Ochrony.

§ 13

Do ewidencji dokumentów zastrzeżonych dopuszcza się wykorzystywanie dzienników oraz książki doręczeń przesyłek miejscowych zgodnie z dotychczas wykorzystywanymi wzorami, które prowadzi Pełnomocnik Ochrony.

§ 14

Każdy dokument zastrzeżony otrzymany lub wysyłany wytwórca ewidencjonuje pod kolejnym numerem zapisu w dzienniku korespondencji u Pełnomocnika Ochrony.

§ 15

Dokument zastrzeżony wytworzony w komórce organizacyjnej ewidencjonuje się  w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów u Pełnomocnika Ochrony.

§ 16

Wykonanie kopii, odpisów, wypisów, tłumaczeń dokumentów zastrzeżonych  odbywa się na pisemne polecenie kierownika jednostki, które umieszcza się na oryginale dokumentu.

§ 17

Fakt sporządzenia kopii, odpisu, wypisu, wyciągu lub tłumaczenia odnotowuje się na dokumencie, z którego sporządzono kopię, odpis, wypis, wyciąg lub tłumaczenie, przez odcisk pieczęci lub umieszczenie adnotacji informującej o:

  1)   nazwie komórki organizacyjnej, w której sporządzono kopię, odpis, wypis, wyciąg lub tłumaczenie,

  2)   liczbie egzemplarzy sporządzonych kopii, odpisów, wypisów, wyciągów lub tłumaczeń,

  3)   dacie sporządzenia kopii, odpisu, wypisu, wyciągu lub tłumaczenia,

  4)   numerze, pod jakim kopia, odpis, wypis, wyciąg lub tłumaczenie zostały zaewidencjonowane w dzienniku ewidencji wykonanych dokumentów.

§ 18

Dokumenty zastrzeżone przekazuje się między komórkami organizacyjnymi w budynku Urzędu Gminy  bez wymogu pakowania w koperty.

§ 19

Dokumenty zastrzeżone przewozi i ochrania osoba posiadająca poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "zastrzeżone".

§ 20

Dokumenty zastrzeżony wpina się do teczki tematycznej, prowadzonej zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Teczkę oznacza się klauzulą "zastrzeżone".

§ 21

W teczkach nie gromadzi się kopert, opakowań itp. korespondencji wchodzącej, chyba że stanowią one dowód zachowania terminu nadania przesyłki bądź jej otwarcia przez osobę nieupoważnioną.

§ 22

Dokumenty jawne przechowuje się w zbiorze dokumentów zastrzeżonych, jeżeli mają one ścisły związek z tym zbiorem.

2) § 55 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz.Urz.MS.07.6.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 lipca 2007 r.

§ 23

Dla każdej teczki tematycznej prowadzi się na bieżąco opis spraw znajdujących się w teczce.

§ 24

Dokumenty zastrzeżone przechowuje się w pomieszczeniach służbowych, w meblach biurowych zamykanych na klucz. Po zakończeniu pracy klucze od pomieszczeń zdaje się zgodnie z przepisami obowiązującymi w Urzędzie Gminy.

§ 25

Po godzinach urzędowania przebywanie personelu pomocniczego (sprzątającego, technicznego) w pomieszczeniach, w których znajdują się dokumenty zastrzeżone, jest możliwe pod warunkiem spełnienia warunku określonego w § 24.

§ 27

Co najmniej raz w roku Pełnomocnik Ochrony przeprowadza okresową kontrolę ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zastrzeżonych, o której mowa w art. 18 ust. 4 pkt 4 ustawy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2010-09-13 09:06:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2010-09-13 09:06:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2010-09-13 09:22:35)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 158/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2010 r.
Zarządzenie nr 157 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2010 roku
Zarządzenie Nr 156 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 listopada 2010 roku
Zarządzenie nr 155 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2010 roku
Zarządzenie nr 154 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2010 roku
Zarządzenie Nr 153 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2010 r.
Zarządzenie nr 152/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2010
Zarządzenie Nr 150 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 listopada 2010 roku
Zarządzenie Nr 149/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2010r.
Zarządzenie Nr 148/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2010r.
Zarządzenie Nr 147/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2010r.
Zarządzenie Nr 146/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2010r.
Zarządzenie nr 145/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2010 roku
Zarządzenie nr 151/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2010
Zarządzenie Nr 144 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 09 listopada 2010 roku
Zarządzenie Nr 143/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2010 r.
Zarządzenie Nr 142/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2010 r.
Zarządzenie Nr 141/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2010 r.
Zarządzenie nr 140/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 listopada 2010r.
Zarządzenie nr 139/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 listopada 2010r.
Zarządzenie Nr 138/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 listopada 2010 r.
Zarządzenie Nr 137 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2010r.
Zarządzenie Nr 136/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2010r.
Zarządzenie Nr 135 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2010 roku
Zarządzenie Nr 134 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 października 2010 roku
Zarządzenie Nr 133 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 października 2010 roku
Zarządzenie nr 132/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 października 2010 r.
Zarządzenie Nr 131/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2010r.
Zarządzenie Nr 130/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2010r.
Zarządzenie Nr 129/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 października 2010r.
Zarządzenie Nr 128/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 października 2010r.
Zarządzenie nr 127/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 października 2010 r.
Zarządzenie Nr 126 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 października 2010 roku
Zarządzenie Nr 125 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 października 2010 roku
Zarządzenie Nr 124 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 października 2010 roku
Zarządzenie Nr 121 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 120 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 119 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 118/2010 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 14 września 2010r.
Zarządzenie Nr 117 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 września 2010r.
Zarządzenie Nr 116 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 09 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 115 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 114 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 113 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 września 2010r.
Zarządzenie Nr 112/2010 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 września 2010 roku
Zarządzenie nr 111/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 110 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 września 2010 r.
Zarządzenie Nr 109/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 września 2010r.
Zarządzenie Nr 108/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 września 2010r.
Zarządzenie Nr 107 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 sierpnia 2010r.
Zarządzenie nr 106 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 105 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 sierpnia 2010r.
Zarządzenie Nr 104/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 103 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 102 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 101 /2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 100 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 99 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 sierpnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 98/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 03.08.2010 roku
Zarządzenie Nr 97 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 lipca 2010 roku
Zarządzenie nr 96/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lipca 2010r.
Zarządzenie Nr 95 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 94 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 93 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 92 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 91 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 90 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 05 lipca 2010 roku
Zarządzenie Nr 89 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 lipca 2010r.
Zarządzenie nr 88/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2010r
Zarządzenie nr 87/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2010r
Zarządzenie nr 86/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 83 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2010 roku
Zarządzenie nr 81/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 80 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 79 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 78 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 77 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 76 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 75 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 74 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 73 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 72 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 71 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 70 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 czerwca 2010 roku
Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 66 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 65 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 64 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 63 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 62 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 61 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 60 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 59 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 58/2010 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2010 roku
Zarządzenie nr 57/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 56 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 55 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 maja 2010 roku
Zarządzenie Nr 54 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 52 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 51 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 50 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 49 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 48 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 47 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 46 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 45 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 44 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 kwietnia 2010 r.
Zarządzenie nr 42/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 41 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 kwietnia 2010r.
Zarządzenie Nr 40 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2010r.
Zarządzenie nr 39/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2010r.
Zarządzenie nr 38/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2010r.
Zarządzenie nr 37/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2010r.
Zarządzenie Nr 36 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2010r.
Zarządzenie Nr 35 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 marca 2010r.
Zarządzenie Nr 34 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 marca 2010r.
Zarządzenie Nr 33 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 marca 2010r.
Zarządzenie Nr 32 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lutego 2010 roku
Zarządzenie Nr 31 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lutego 2010 roku
Zarządzenie Nr 30 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 29 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 28 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 27 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 26 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 25 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 24 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 22 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 21 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 20 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 19 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 08 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 17/2010 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lutego 2010 roku
Zarządzenie nr 16/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lutego 2010 roku
Zarządzenie Nr 15 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 04 lutego 2010r.
Zarządzenie Nr 14 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 04 lutego 2010r.
Zarządzenie nr 12/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2010r.
Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 13 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 10/2010 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie Nr 8 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 7 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 6 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 5 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 stycznia 2010r.
Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 3 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 2 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 stycznia 2010r.
Zarządzenie Nr 1 / 2010 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 stycznia 2010r.