logo
logo bip
2007
Przygotowanie i zapewnienie działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Tarnowo Podgórne
ZARZĄDZENIE  NR 159/2007
 
WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 31 grudnia 2007 r.
 
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w gminie Tarnowo Podgórne.
   Na podstawie § 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850) oraz Zarządzenia Wojewody nr 159/07 z dnia 18.09.2007 r, w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania w województwie wielkopolskim, oraz Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 159/07 z dnia 18.12.2007 r, w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania w powiecie poznańskim, zarządza się co następuje:
 
§ 1.
 
W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności w sytuacji ich wystąpienia, zarządzam utworzenie na terenie gminy Tarnowo Podgórne:
 
1.    Systemu wczesnego ostrzegania (SWO) - funkcjonującego w czasie pokoju;
2.    Systemu wykrywania i alarmowania (SWA) - działającego w stanie kryzysu i stanie wojny.
 
 
§ 2.
 
Do głównych zadań realizowanych w ramach działań systemów należą:
 
1.    Wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe;
2.    Stały dozór obiektów stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego;
3.    Określenie miejsca , czasu, rodzaju i skali zagrożenia ludzi i środowiska oraz powiadamiania o tym zdarzeniu Szefa Obrony Cywilnej Gminy, oraz właściwych służb, inspekcji i straży;
4.    Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
5.    Zapewnienie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności;
6.    Gromadzenie, opracowanie danych i analiz o potencjalnych zagrożeniach ludzi i środowiska naturalnego;
7.    Doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń;
8.    Opracowanie wniosków i propozycji dla Wójta;
9.    Uruchamianie działań interwencyjnych.
 
§ 3.
 
1.    Jednostki i instytucje wchodzące w skład SWO zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z występowaniem zagrożeń ludności lub środowiska.
2.    Po rozwinięciu Systemu Wykrywania i Alarmowania jednostki SWO funkcjonują w jego składzie.
3.    Włączenie jednostek SWO w skład SWA nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań, a służy jedynie pozyskiwaniu informacji.
4.    Do współdziałania z SWO zobowiązuje się wszystkie służby i podmioty, których statutowa działalność związana jest ze zjawiskami mogącymi stanowić zagrożenie dla ludności. Współdziałanie polega na wymianie informacji uzyskanych w toku statutowej działalności tych służb i podmiotów, oraz na żądanie służby dyżurnej Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
 
§ 4.
 
Jednostki organizacyjne, wchodzące w skład systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania szczebla gminy:
1.    Komendant Gminny OSP oraz naczelnicy Jednostek OSP w Lusowie i Ceradzu Kościelnym,
2.    Komendant Posterunku Policji w Tarnowie Podgórnym,
3.    Kierownik Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM,
4.    Kierownik Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego TP BUS,
5.    Posterunek Energetyczny w Tarnowie Podgórnym,
6.    Kierownik G.EN Gaz Energia - przedsiębiorstwa dostaw gazu,
7.    Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
8.    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,
9.    Kierownik Gminnej Jednostki Oświatowej,
10.   Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji,
11.   Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury,
12.   Nadleśnictwo Konstantynowo,
13.   Gminne służby weterynaryjne (Lecznica dla zwierząt, Gabinet weterynaryjny, Punkt zgłoszeń weterynaryjnych.
14.   Sołtysi.
 
§ 5.
 
1. Zasady ostrzegania i alarmowania ludności:
Do ostrzegania i informowania ludności uprawnieni są:
1.    Kierujący akcją - na terenie gminy i strefy zagrożonej,
2.    Wójt - na terenie całej gminy.
 
2. Do ostrzegania i alarmowania służą:
1.    Systemy alarmowe i pojedyncze syreny,
2.    Rozgłośnie radiowe i telewizyjne,
3.    Urządzenia nagłaśniające na pojazdach,
4.    Inne środki wg potrzeb osób uprawnionych.
 
§ 6.
 
1. Zasady przekazywania i obieg informacji SWO:
Do przekazywania informacji w ramach SWO wykorzystuje się:
1.    Dostępne środki łączności przewodowej i bezprzewodowej,
2.    Dostępne systemy przekazywania danych,
3.    Kanały łączności radiowej powiatu poznańskiego.
4.    Inne dostępne środki przekazu informacji (np. kurierem).
 
§ 7.
 
1. W ramach SWO będą przekazywane informacje:
1.    W trybie natychmiastowym - niezwłocznie po wykryciu zagrożenia,
2.    W trybie okresowym,
3.    Na żądanie jednostki nadrzędnej.
 
2. Do dyżurnego gminnego natychmiast należy przekazać informacje o:
1.    Zagrożeniach pożarowych i pożarach,
2.    Katastrofach komunikacyjnych,
3.    Występowaniu niewypałów i niewybuchów,
4.    Klęskach żywiołowych,
5.    Poważnych awariach instalacji komunalnych (gazowych, ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych, energetycznych),
6.    Skażeniach chemicznych, biologicznych i radiacyjnych w transporcie, w obiektach stacjonarnych, w zbiornikach i ciekach wodnych,
7.    Wystąpieniu zatruć pokarmowych (obejmujących dwie i więcej osób),
8.    Wystąpieniu chorób zakaźnych ludzi i zwierząt,
9.    Wystąpieniu niepokojów społecznych tj. masowych migracji, zamieszek, demonstracji, protestów,
10.   Wystąpieniu przypadków zranień lub zgonów w wypadku zagrożeń,
11.   Planowanych przewozach materiałów i ładunków niebezpiecznych,
12.   Planowanych imprezach masowych stwarzających potencjalne zagrożenia porządku publicznego,
13.   Innych zagrożeniach i zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa gminy.
 
3. W godzinach pracy urzędu wymianę informacji w ramach SWO prowadzi sekretariat:
 
4. Po godzinach pracy:              -     Wójt,
-    Zastępca Wójta,
-    Sekretarz,
-    Inspektor OC,
-    Dyżurny Urzędu Gminy.
5. Ze szczebla gminnego informacje wymienione w § 7. pkt. 2 należy natychmiast przekazać do Powiatowego    
    Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
§ 8.
 
Bezpośrednią koordynację funkcjonowania SWO na terenie gminy sprawuje inspektor ds. obrony cywilnej.
 
§ 9.
 
1.    W celu wykonania zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń, przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu, opracowaniem danych oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu lub wojny organizuje się system wykrywania i alarmowania (SWA).
2.    SWA przygotowuje się w stanie stałej gotowości obronnej państwa a rozwija w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny.
3.    Całkowite lub częściowe rozwinięcie systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Tarnowo Podgórne następuje na podstawie zarządzenia:
- szefa obrony cywilnej województwa wielkopolskiego
- szefa obrony cywilnej powiatu poznańskiego
-    szefa obrony cywilnej
4.    W czasie pokoju szef obrony cywilnej gminy Tarnowo Podgórne może zarządzić rozwinięcie systemu w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków, a także w celu przeprowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej.
 
§ 10.
 
Celem przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, powołuję na terenie Gminy Tarnowo Podgórne:
1.    DRUŻYNĘ WYKRYWANIA I ALARMOWANIA - obsada etatowa 8 osób.
2.    PUNKTY ALARMOWANIA na terenie sołectw, w jednostkach OSP i w zakładach pracy,
 
§ 11.
Obsadę punktów alarmowania utworzyć:
- w wyznaczonych zakładach pracy - spośród pracowników zakładu;
- w sołectwach i w OSP -spośród członków danej Ochotniczej Straży Pożarnej;
 
§ 12.
Pracownik ds. obrony cywilnej Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym, w terminie do 30 kwietnia 2008 r.:
-    przedstawi propozycje do nałożenia przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dla DRUŻYNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA oraz uzgodni je z WKU Poznań;
-    opracuje całość dokumentacji dla poszczególnych jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania,
§ 13.
1. Do zadań drużyny wykrywania i alarmowania należy:
1)    rozwinięcie posterunków wykrywania oraz alarmowania,
2)    utrzymanie ciągłej łączności z Urzędem Gminy w Tarnowie Podgórnym,
3)    wydzielanie ze swojego składy patroli rozpoznania skażeń,
4)    prowadzenie rozpoznania skażeń i rozpoznania ogólnego,
5)    prowadzenie obserwacji uderzeń środkami rażenia,
6)    pobieranie próbek materiałów skażonych, wstępne określenie rodzaju i stopnia skażenia oraz przekazywanie tych danych do plutonu analiz laboratoryjnych (formowanych na bazie wojewódzkich stacji sanitarno epidemiologicznych w Poznaniu),
7)    analiza sytuacji zagrożeń wg danych z rozpoznania,
8)    określenie warunków atmosferycznych w przyziemnej warstwie powietrza,
9)    alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą syren alarmowych oraz punktów alarmowania zakładów pracy,
10) powiadomienie szefa obrony cywilnej gminy Tarnowo Podgórne o zagrożeniach i wnioskowanie w sprawie ostrzegania ludności,
11) przekazywanie informacji o skażeniach, napromieniowaniu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeń ludności szefowi OC gminy.
 
2. Do zadań posterunku alarmowania należy:
1)    utrzymanie stałej łączności z drużyną wykrywania i alarmowania gminy Tarnowo Podgórne,
2)    przyjmowanie i wykonywanie poleceń ogłoszenia lub odwołania alarmu,
3)    prowadzenie dziennika alarmowania.
 
§ 14.
W celu zapewnienia sprawnego rozwinięcia i funkcjonowania systemu ustalam następujące zasady działania:
1.    System wykrywania i alarmowania osiąga pełną gotowość do działania przez rozwinięcie jednostek organizacyjnych w miejscach formowania.
2.    Formacje obrony cywilnej wchodzące w skład systemu wykrywania i alarmowania działają na podstawie planów działania opracowanych przez komendantów tych formacji i zatwierdzone przez szefa obrony cywilnej gminy Tarnowo Podgórne.
3.    W stanie stałej gotowości obronnej państwa pracodawcy tworzący formacje obrony cywilnej wchodzące w skład systemu wykrywania i alarmowania zobowiązuję do:
1)    utrzymania stopnia ukompletowania formacji - stanowisk osobowych, sprzętu i materiałów oraz wyposażenia indywidualnego nie mniej niż 90%,
2)    utrzymanie nie mniej niż 50 % stanów osobowych w gotowości do działania w czasie 4 - 6 godzin od przekazania sygnału,
3)    zapewnienia osiągnięcia pełnej gotowości do działania przez minimum 90% stanów osobowych w czasie 12 - 16 godzin od przekazania sygnału,
4)    aktualizowania planów działania,
5)    do współdziałania ze służbami i instytucjami, których statutowa działalność jest związana z monitorowaniem zjawisk stanowiących zagrożenie dla ludności oraz wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku własnej statutowej działalności, mających bezpośredni lub pośredni związek z występowaniem zagrożeń ludności, ich wykrywaniem oraz informowaniem, ostrzeganiem i alarmowaniem.
 
§ 15.
Ustalam następujące zasady przekazywania informacji w systemie wykrywania i alarmowania dla jednostek nadrzędnych, podległych i współdziałających:
1.    Natychmiast przekazać informację dotyczącą awarii i katastrof, wzrostów mocy dawki promieniowania szkodliwego dla organizmu.
2.    Treść przekazanej informacji przechowywać na nośnikach trwałych.
 
§ 16.
Nadzór nad procesem powoływania jednostek SWA, ich wyposażeniem w sprzęt powierzam inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej gminy Tarnowo Podgórne.
 
§ 17.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2008-01-15 10:40:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2008-01-15 10:40:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2008-01-15 10:40:12)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 154/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 161/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 160/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 159/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 158/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 157/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 156/2007 Wójat Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 155/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 153/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 152 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 grudnia 2007r
Zarządzenie Nr 151/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 150 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 149/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 148 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 147 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 146 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 145 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 144/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.11.2007r.
Zarządzenie Nr 143/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 147/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 146/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 145 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarzadzenie Nr 144/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 142 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 141 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 140/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.10.2007r
Zarządzenie Nr 139 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 października 2007r.
Zarządzenie Nr 138/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 23.10.2007r.
Zarządzenie Nr 137/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 15 paźziernika 2007r.
Zarządzenie Nr 136-2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 października 2007r.
Zarządzenie nr 135 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 października 2007 roku
Zarządzenie Nr 134/2007 Wójta Gminy tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007r.
Zarządzenie Nr 133/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007r.
Zarządzenie nr 132/2007 WÓjta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 października 2007 roku
Zarządzenie Nr 131/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 października 2007r.
Zarządzenie Nr 130/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007 r.
Zarządzenie nr 129 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 października 2007 r.
Zarządzenie Nr 128/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 października 2007r.
Zarządzenie Nr 127/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 126a/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 126/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 125/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórn z dnia 26 września 2007r.
Zarządzenie Nr 124/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 września 2007r.
Zarządzenie Nr 123/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2007r.
Zarządzenie Nr 122/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2007r.
Zarządzenie Nr 121/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2007r.
Zarządzenie Nr 120/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2007r.
Zarządzenie Nr 119 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2007r.
Zarządzenie Nr 118 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2007r.
Zarządzenie Nr 116/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 września 2007r.
Zarządzenie Nr 117 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 września 2007r.
Zarządzenie nr 110/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zarządzenie nr 109/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 115/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 114/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 113/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 112 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 111 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 108 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 107/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 106/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 sierpnia 2007r.
Zarządzenie nr 105/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 104/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lipca 2007 roku
Zarządzenie Nr 103/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lipca 2007 roku
Zarządzenie nr 101/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007 r
Zarządzenie nr 100/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007 r
Zarządzenie nr 99/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007r
Zarządzenie Nr 102/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 lipca 2007r.
Zarządzenie Nr 98 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 97 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 96/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 95 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 94 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 93 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 92 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 91 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 90 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 89 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 87 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 86 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2007r
Zarządzenie Nr 85 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 84 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 83 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 82/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2007 roku
Zarządzenie Nr 81/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 80 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 79 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 78 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 76 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 kwietnia 2007r
Zarządzenie Nr 75/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 74 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 73 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 69 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 kwietnia 2007r
Zarządzenie Nr 71 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 70 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 kwietnia 2007r.
Zarządzenie nr 69/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2007 r
Zarządzenie nr 68/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2007r
Zarządzenie Nr 67 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 66 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 marca 2007r.
ZARZĄDZENIE NR 65/07 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 26 marca 2007 r.
Zarządzenie Nr 64 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007 roku
Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007 roku
Zarządzenie Nr 61 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 60 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 58/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 57 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 53 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 56 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 55 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie nr 54/2007 z dnia 13 marca 2007 roku Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie nr 52/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 marca 2007 r.
Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 49 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 48 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 47 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 46 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 45 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 44 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 43 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 42 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007 roku
Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007 roku
Zarządzenie Nr 38 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 37 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 36 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 35 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 34 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r
Zarządzenie Nr 33 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie nr 32/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007 r.
Zarządzenie nr 31 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007 r
Zarządzenie Nr 30 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 28 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2007r.
Zarządzenie nr 27/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2007 r.
Zarządzanie Nr 26/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
ZARZĄDZENIE NR 23/2006 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 25 stycznia 2007 roku
Zarządzenie nr 22/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2007 r.
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 19 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 16/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 15/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 14/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 stycznia 2006r.