logo
logo bip
2007
Wprowadzenie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym Gminy Tarnowo Podgórne
 
 
 
Zarządzenie nr 105/2007
z dnia 26 lipca 2007 r.
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
 
 
 
 
w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym Gminy Tarnowo Podgórne
 
 
Na podstawie przepisów art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, 33 ust. 1, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 4 pkt. 2a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się do użytku wewnętrznego Instrukcję gospodarki majątkiem trwałym Gminy Tarnowo Podgórne, stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 2
 
Zobowiązuje się pracowników merytorycznie odpowiedzialnych z tytułu powierzonych obowiązków do zapoznania się z przepisami zawartymi w załącznikach i przestrzegania postanowień w nich zawartych.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 105/2007
z dnia 26 lipca 2007 r.
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 
I  N  S  T  R  U  K  C  J  A
W  SPRAWIE GOSPODARKI   MAJĄTKIEM
TRWAŁYM GMINY TARNOWO PODGÓRNE
 
Podstawę regulacji przyjętych w niniejszej instrukcji stanowią poniższe akty prawne:
 
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z
    późn zm.),
2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249 poz.
    2104 z późn.zm.),
3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
    prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54 , poz. 654 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
5  Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania  Klasyfikacji Środków Trwałych ( KŚT ) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz.1317 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r., w  sprawie szczególnych      zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek    samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U.
     z 2006 r.,  Nr 142 poz. 1020 z późn. zm.).
 
Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do zasad gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne.
 
 
CZĘŚĆ  I -  ZASADY OGÓLNE
 
Na majątek gminy składają się:
 
       -    środki trwałe,
        -    pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie),
        -    wartości niematerialne i prawne.
 
1. Środki trwałe wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.
 
Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.
Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym.
Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U z 2000 roku Nr 54 poz. 654 z późn. zm) wprowadzonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków trwałych zmienionego 16 listopada 2004 roku (Dz.U Nr 260 poz.2589), a umorzenie to ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 "Amortyzacja".
Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 400 "Koszty według rodzajów"
Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
 
 
2.    Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem.
Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania.
 
      Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., Nr 54 , poz. 654 z późn. zm.) i  Rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie stosowania  Klasyfikacji Środków Trwałych ( KŚT ) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz.1317 z późn. zm.) zapisywane jest w księdze głównej na koniec każdego miesiąca w oparciu o naliczenia i ewidencje z programu komputerowego Środków Trwałych.
 
Grunty nie podlegają umorzeniu.
 
Ewidencja środków trwałych prowadzona jest komputerowo (z zachowaniem wymogów przewidzianych dla księgi inwentarzowej środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych opracowaną przez GUS).
 
3. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej lub wyceny,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
 
4. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
 
5.    Ewidencją ilościowo - wartościową należy objąć środki trwałe (wyposażenie), których  wartość wynosi powyżej 3.500 zł. Granica ta może ulec zmianie w przypadku zmiany rozporządzenia Ministra Finansów.
 
6.    Bez względu na wartość, ewidencją ilościowo - wartościową należy objąć składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych dotyczące wyposażenia biur:
-    meble biurowe (szafy, biurka itp.)
-    maszyny liczące i piszące itp.
 
7. Dla pozostałych środków trwałych nie wymienionych w punkcie 5 i 6 prowadzona jest ewidencja ilościowa (z wyjątkiem drobnych jak: dziurkacze, nożyczki, zszywacze itp.) przez pracowników, którym zostały powierzone.
 
8.    Środki trwałe ulegają zdarzeniom powodującym, że podlegają wyksięgowaniu ze stanu ewidencji ŚT. Zdarzeniami takimi mogą być:
- likwidacja,
- sprzedaż,
- darowizna,
- wniesienie do innej jednostki jako aport,
- niedobór,
- przekazanie w trwały zarząd innej jednostce.
 
Likwidacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest przez Komisję Likwidacyjną powołaną przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 28/2005 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zbywania i likwidacji ruchomych środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne.
 
Sprzedaż w/w środków w przypadku podjęcia decyzji o ich likwidacji, bądź zużycia i nieprzydatności potwierdzona jest odpowiednia kopią faktury VAT.
 
Darowizna powinna być udokumentowana protokołem zdawczo-odbiorczym PT, który określa wartość i przedmiot przekazywanego majątku.
 
Przekazanie majątku w trwały zarząd jednostkom podległym gminie odbywa się na podstawie Decyzji Wójta Gminy, po uprzedniej zgodzie wyrażonej uchwałą Rady Gminy. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Trwały zarząd jest prawem niezbywalnym. Jednostka, zgodnie z art. 43 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie z równoczesnym zawiadomieniem Rady Gminy i Wójta Gminy, jeżeli umowa jest zawierana na okres 3 lat, lub za zgodą tych organów, jeżeli jest zawierana na okres powyżej 3 lat.
 
 
 
CZĘŚĆ  II - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SKŁADNIKI MIENIA
 
§ 1.
 
1.    Odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie majątku gminy ponosi Wójt Gminy, na którym również ciąży obowiązek nadzoru nad właściwą eksploatacją majątku i zabezpieczeniem go przed kradzieżą i zniszczeniem.
 
2.    Odpowiedzialność za właściwą eksploatację i ochronę składników majątkowych w czasie godzin pracy ponoszą pracownicy, którym pieczy składniki te powierzono w związku z zajmowanym stanowiskiem (w Urzędzie - pracownicy Urzędu).
 
3.    Odpowiedzialność za majątek gminy używany przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Gminnej ponoszą Komendanci poszczególnych jednostek, nadzór prowadzi - Inspektor d/s obrony, OC i p. poż.
                                                      
4.    Odpowiedzialność za majątek gminy używany przez Gminną Jednostkę Oświatową, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Pomocy Społecznej i prowadzenie na bieżąco jego ewidencji ponoszą Dyrektorzy poszczególnych jednostek.
 
5.    Odpowiedzialność za majątek gminy używany przez Świetlice Wiejskie ponoszą Gospodarze Świetlicy.
 
§ 2
 
1. Pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościowo - wartościową wyposażenia biurowego winny być przypisane do każdego pomieszczenia z osobna i ujęte w spisie inwentarzowym.
 
2. Spis inwentarzowy, oprócz numeru pomieszczenia, powinien określać rodzaj, ilość składników wyposażenia, ich numer inwentarzowy (dot. majątku podlegającego ewidencji ilościowo-wartościowej) oraz nazwiska i imiona pracowników, użytkujących powyższe składniki. Spis taki, opatrzony pieczęcią jednostki organizacyjnej (Urząd Gminy w ........... lub OSP............) i spisem osób odpowiedzialnych umieszcza się w widocznym miejscu (w formie spisu) w każdym  pomieszczeniu.
 
3. Wszelkie zmiany w stanie wyposażenia danego pomieszczenia biurowego lub innego mogą nastąpić za wiedzą:
-    w Urzędzie Gminy - Wójta Gminy,
-    w jednostkach OSP i SG - Inspektora d / s. Obrony , OC , i p. poż .,
-    w GJO, OSIR i OPS - Dyrektora Jednostki,
-    w Świetlicach Wiejskich - Gospodarza Świetlicy,
    i pracowników odpowiedzialnych za jego eksploatację i ochronę. Zmiany te każdorazowo powinny być odnotowane w spisie inwentarzowym i w przypadku zmian w środkach trwałych lub środkach trwałych pozostałych w używaniu, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej - zgłoszone do wydziału obsługi księgowej na obowiązujących drukach. Obowiązek dopilnowania zgłoszenia zmian ciąży na Wójcie Gminy.
 
 
§ 3.
 
1.  Pracownikom Urzędu Gminy może być powierzony sprzęt biurowy do użytku indywidualnego. Otrzymując taki sprzęt pracownik podpisuje Kartę wyposażenia stanowiska pracy, zawierającej wykaz sprzętu i zobowiązuje się do jego zwrotu gdy ustanie potrzeba jego użytkowania. Deklarację odpowiedzialności za powierzone mienie i zobowiązanie jego zwrotu, w przypadku ustania umowy o pracę, przechowuje się w aktach osobowych.
 
2.  Sprzęt biurowy ujęty w Karcie wyposażenia stanowiska pracy przydzielony do indywidualnego użytku pracownika nie wymaga wykazania w spisie inwentarzowym, przy czym obowiązek okazania tego sprzętu komisji inwentaryzacyjnej spoczywa na pracowniku, pod rygorem odpowiedzialności za stwierdzony brak.
 
3. Obowiązkiem pracowników, z którymi rozwiązywany jest stosunek pracy, jest uzyskanie adnotacji Wójta Gminy na Karcie Obiegowej pracowników o rozliczeniu z powierzonego im mienia.
 
§ 4.
 
1. Osoby odpowiedzialne za majątek Gminy zobowiązane są zorganizować taką formę nadzoru, która skutecznie służy należytej ochronie składników majątkowych wyposażenia przed zniszczeniem lub kradzieżą.
 
2. W przypadku stwierdzenia nieodpowiednich warunków zabezpieczenia składników majątkowych osoby wymienione w ust.1 występują z wnioskiem do Wójta Gminy o wykonanie koniecznych prac w celu usunięcia zagrożenia.
 
3.    W przypadku stwierdzenia braku właściwych warunków dla zabezpieczenia składników majątkowych składników majątkowych powierzonych pracownikowi do indywidualnego użytku, zainteresowany pracownik obowiązany jest zgłosić ten fakt Wójtowi Gminy.
 
 
 
 
 
§ 5.
 
1.  Obowiązek należytej troski o ochronę składników mienia przeznaczonego do użytku indywidualnego przed utratą lub zniszczeniem, spoczywa na pracowniku, któremu sprzęt taki powierzono.
 
2.  W przypadku stwierdzenia utraty lub zniszczenia składnika majątkowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy, gminnych jednostek OSP, SG, GJO. OSIR, OPS i świetlic wiejskich lub powierzonego pracownikowi do użytku indywidualnego, Wójt Gminy, komendanci Jednostek OSP i SG, Dyrektorzy GJO, OSIR i OPS, Gospodarze Świetlic Wiejskich (każdy w zakresie własnej jednostki), zobowiązany jest ustalić okoliczności tego faktu, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające celem ustalenia przyczyny lub osoby winnej utraty lub zniszczenia mienia i przedstawić Wójtowi Gminy wnioski w przedmiocie wyegzekwowania odpowiedzialności materialnej w myśl przepisów Kodeksu Pracy.
 
 
§ 6.
 
1. Odpowiedzialność za należyte i terminowe wystawianie obowiązujących dokumentów dotyczących zmian w stanie posiadania ponosi Wójt Gminy.
 
2. Dokonywanie przeniesień majątkowych składników wyposażenia między pomieszczeniami z pominięciem wymaganej procedury formalnej jest niedopuszczalne. Skutki prawne związane z utratę lub zniszczenia w wyniku przesunięć obciążają pracowników, którzy przeniesień takich dokonali. Wójt Gminy, komendanci Jednostek OSP i SG, Dyrektorzy GJO, OSIR i OPS, Gospodarze Świetlic Wiejskich w takich przypadkach ponoszą odpowiedzialność z tytułu nadzoru.
 
 
§ 7.
 
1.    Pracownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia gminy powstałego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.
 
2.    Odpowiedzialność pracownika z tego tytułu wiąże się z obowiązkiem wyrównania tej szkody zgodnie z Kodeksem Pracy.
 
3.    Pracownik zobowiązany jest pokryć szkodę w pełnej wysokości jeżeli przekracza ona wartości trzykrotnych poborów w sytuacji gdy pracownik:        
 
- dopuścił się zagarnięcia mienia albo w inny sposób umyślnie wyrządził szkodę zakładowi,
- nie dopełnił obowiązku zwrotu albo rozliczenia się z powierzonych mu pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, narzędzi, instrumentów lub innego wyposażenia, a także odzieży ochronnej i roboczej lub sprzętu ochrony osobistej,
- spowodował szkodę w mieniu innym niż wymienione w punktach a i b jeżeli było ono mu powierzono z obowiązkiem zwrotu.
 
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ  III -  INWENTARYZACJA
 
§ 8.
 
 
Majątek gminy podlega inwentaryzacji zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne KZP-13/2007 r. z dnia 12 czerwca 2007 r.
 
 
CZĘŚĆ IV -  OZNAKOWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 
§ 9.
 
 
1.    Przez oznakowanie środków trwałych rozumie się umieszczenie w sposób trwały i widoczny odpowiednich numerów inwentarzowych.
2.    Numery inwentarzowe nadaje się obiektom na cały okres używania i użytkowania. Po wyksięgowaniu z ewidencji ŚT numer tego środka nie może zostać nadany innemu środkowi trwałemu.
3.    Wzór oznaczenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych przedstawiony został poniżej.
 
 
Urząd Gminy
Tarnowo Podgórne
Nr ……………
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2007-07-27 11:16:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2007-07-27 11:17:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2007-07-27 11:16:57)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 154/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 161/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 160/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 159/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 158/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 157/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 156/2007 Wójat Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 155/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 153/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 152 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 grudnia 2007r
Zarządzenie Nr 151/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 150 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 149/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 148 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 147 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 146 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 145 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 144/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.11.2007r.
Zarządzenie Nr 143/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 147/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 146/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 145 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarzadzenie Nr 144/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 142 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 141 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 140/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.10.2007r
Zarządzenie Nr 139 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 października 2007r.
Zarządzenie Nr 138/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 23.10.2007r.
Zarządzenie Nr 137/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 15 paźziernika 2007r.
Zarządzenie Nr 136-2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 października 2007r.
Zarządzenie nr 135 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 października 2007 roku
Zarządzenie Nr 134/2007 Wójta Gminy tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007r.
Zarządzenie Nr 133/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007r.
Zarządzenie nr 132/2007 WÓjta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 października 2007 roku
Zarządzenie Nr 131/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 października 2007r.
Zarządzenie Nr 130/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007 r.
Zarządzenie nr 129 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 października 2007 r.
Zarządzenie Nr 128/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 października 2007r.
Zarządzenie Nr 127/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 126a/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 126/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 125/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórn z dnia 26 września 2007r.
Zarządzenie Nr 124/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 września 2007r.
Zarządzenie Nr 123/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2007r.
Zarządzenie Nr 122/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2007r.
Zarządzenie Nr 121/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2007r.
Zarządzenie Nr 120/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2007r.
Zarządzenie Nr 119 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2007r.
Zarządzenie Nr 118 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2007r.
Zarządzenie Nr 116/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 września 2007r.
Zarządzenie Nr 117 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 września 2007r.
Zarządzenie nr 110/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zarządzenie nr 109/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 115/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 114/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 113/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 112 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 111 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 108 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 107/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 106/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 sierpnia 2007r.
Zarządzenie nr 105/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 104/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lipca 2007 roku
Zarządzenie Nr 103/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lipca 2007 roku
Zarządzenie nr 101/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007 r
Zarządzenie nr 100/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007 r
Zarządzenie nr 99/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007r
Zarządzenie Nr 102/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 lipca 2007r.
Zarządzenie Nr 98 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 97 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 96/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 95 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 94 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 93 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 92 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 91 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 90 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 89 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 87 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 86 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2007r
Zarządzenie Nr 85 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 84 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 83 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 82/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2007 roku
Zarządzenie Nr 81/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 80 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 79 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 78 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 76 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 kwietnia 2007r
Zarządzenie Nr 75/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 74 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 73 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 69 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 kwietnia 2007r
Zarządzenie Nr 71 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 70 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 kwietnia 2007r.
Zarządzenie nr 69/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2007 r
Zarządzenie nr 68/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2007r
Zarządzenie Nr 67 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 66 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 marca 2007r.
ZARZĄDZENIE NR 65/07 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 26 marca 2007 r.
Zarządzenie Nr 64 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007 roku
Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007 roku
Zarządzenie Nr 61 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 60 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 58/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 57 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 53 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 56 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 55 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie nr 54/2007 z dnia 13 marca 2007 roku Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie nr 52/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 marca 2007 r.
Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 49 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 48 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 47 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 46 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 45 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 44 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 43 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 42 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007 roku
Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007 roku
Zarządzenie Nr 38 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 37 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 36 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 35 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 34 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r
Zarządzenie Nr 33 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie nr 32/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007 r.
Zarządzenie nr 31 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007 r
Zarządzenie Nr 30 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 28 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2007r.
Zarządzenie nr 27/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2007 r.
Zarządzanie Nr 26/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
ZARZĄDZENIE NR 23/2006 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 25 stycznia 2007 roku
Zarządzenie nr 22/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2007 r.
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 19 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 16/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 15/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 14/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 stycznia 2006r.