logo
logo bip
2007
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
 
Zarządzenie nr 22/2007
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 24 stycznia 2007 r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
 
 
    Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/38/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok, zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.    Ogłaszam otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2007 roku.
2.    Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i jest jego integralną częścią.
 
§ 2
 Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 22/2007
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 24 stycznia 2007 roku
 
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej wymienionych zadań publicznych.
 
Priorytet I: W zakresie ochrony i promocji zdrowia
 
Zadanie 1: Organizacja na terenie Gminy kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży zamieszkałej w Gminie
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2007 roku
Warunki realizacji zadania: zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez wykwalifikowany personel, na terenie Gminy, w każdej szkole ponadpodstawowej
 
Zadanie 2: Organizacja na terenie Gminy honorowych zbiórek krwi
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2007 roku
Warunki realizacji zadania: przeprowadzenie min. 3 zbiórek, zbiórka krwi prowadzona przez wykwalifikowany personel, punkt zlokalizowany na terenie Gminy i/lub zapewniony dojazd ze wszystkich sołectw
 
Na realizację wyżej wymienionych zadań, w formie wsparcia, przeznacza się: 7.000 zł
W 2006 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju o łącznym koszcie 3.538,20 zł w tym udział dotacji 3.000 (85%)
 
 
Priorytet II: W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży
 
Zadanie 1: Organizacja 2 obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
 
Termin realizacji zadania: lipiec 2007 roku
Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy min. 20 dzieci lub młodzieży w wieku do 23 lat zamieszkałych w Gminie, organizacja i kwalifikacje personelu zgodne z zasadami ustalonymi przez MENiS, min. 10 dni pobytu na obozie, możliwe jest złożenie oferty na organizację 1 obozu
 
Zadanie 2: Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
 
Termin realizacji zadania: sierpień 2007 roku
Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy min. 40 dzieci lub młodzieży w wieku do 23 lat zamieszkałych w Gminie, organizacja i kwalifikacje personelu zgodne z zasadami ustalonymi przez MENiS, min. 10 dni pobytu na obozie
 
Na realizację wyżej wymienionych zadań, w formie wsparcia, przeznacza się: 10.000 zł
W 2006 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju o łącznym koszcie 43.948,49 zł w tym udział dotacji 10.000 (23%)
 
Priorytet III: W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Zadanie 1: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w kwalifikowanych zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w dyscyplinach piłka nożna, kolarstwo, koszykówka
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2007 roku
Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy min. 250 dzieci lub młodzieży w wieku do 23 lat zamieszkałych w Gminie, prowadzenie zajęć przez trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami, dostęp do odpowiedniej bazy treningowej, ubezpieczenie uczestników
 
Zadanie 2: Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2007 roku
Warunki realizacji zadania: zawody odbywają się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych, przygotowanie min. 5 imprez
 
Zadanie 3: Organizacja zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2007 roku
Warunki realizacji zadania: zawody odbywają się na terenie Gminy w trakcie imprez rekreacyjnych dla mieszkańców, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych
 
Zadanie 4: Organizacja zawodów tanecznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2007 roku
Warunki realizacji zadania: zawody odbywają się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych
 
Zadanie 5: Organizacja ogólnodostępnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2007 roku
Warunki realizacji zadania: zawody odbywają się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych
 
Na realizację wyżej wymienionych zadań, w formie wsparcia, przeznacza się: 167.000 zł
W 2006 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju o łącznym koszcie 293.484,50 zł, w tym udział dotacji 119.000 (40%)
 
 
Priorytet IV: W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami
 
Zadanie 1: Organizacja 3 ogólnodostępnych imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2007 roku
Warunki realizacji zadania: impreza odbywa się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych, możliwe jest złożenie oferty na organizację 1 imprezy
 
Zadanie 2: Organizacja spotkań w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami innych państw, w szczególności gmin partnerskich
 
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2007 roku
Warunki realizacji zadania: imprezy odbywają się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych
 
Na realizację wyżej wymienionych zadań, w formie wsparcia, przeznacza się: 20.000 zł
W 2006 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju o łącznym koszcie 22.506,59 w tym udział dotacji 5.000 (22%)
 
Dodatkowe informacje:
 
Zasady przyznawania dotacji: decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy na podstawie opinii zespołu konsultacyjnego powołanego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr VI/38/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 uwzględniając inne informacje, jak ocena stosunku zapotrzebowanych środków do przewidzianych efektów zadania, w szczególności ze względu na zasięg i standard realizacji zadania oraz liczbę beneficjentów.
Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
Koszty obsługi zadania nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.
Z dotacji nie można finansować zakupu nieruchomości oraz remontów.
 
Termin składania ofert: do 26 lutego 2007 roku
 
Termin wyboru oferty: do 26 marca 2007 roku
 
Tryb wyboru oferty: wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy na podstawie opinii zespołu konsultacyjnego działającego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr VI/38/2007 z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007, według zasad określonych w tej uchwale.
 
Kryteria wyboru oferty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr VI/38/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 obejmują:
a)   zgodność projektu z ustalonymi priorytetami oraz ustawowymi zadaniami Gminy,
b)   zgodność zakresu wniosku z celami statutowymi organizacji pozarządowej,
c)    merytoryczna wartość projektu,
d)   wymierne korzyści płynące dla mieszkańców (zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, liczba beneficjentów),
e)   koszty projektu, w tym wysokość dotacji i jej udział w łącznych kosztach zadania ogółem i w przeliczeniu na beneficjenta,
f)    możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,
g)   perspektywa kontynuacji projektu w kolejnych latach,
h)   dokonania organizacji pozarządowej w przedstawionym temacie, kompetencje, doświadczenie osób realizujących zadanie,
i)    dotychczasowa współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi,
j)    kontynuacja zadania z lat poprzednich.
 
Zasady składania ofert określone zostały w Regulaminie dotowania organizacji stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr VI/38/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007:
Do konkursu dopuszczone mogą być jedynie wnioski zgłoszone na obowiązującym formularzu wraz z dołączonym kompletem wymaganych załączników, a przede wszystkim dokumenty obrazujące aktualny status prawny podmiotu. Załączniki mogą być składane w postaci oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii.
Wymagane są następujące załączniki:
-    aktualny odpis z właściwego rejestru,
-    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
-    aktualny statut.
Formalnej oceny ofert dokonuje pracownik prowadzący sprawy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W celu uzupełnienia braków formalnych wyznaczy organizacji pozarządowej dodatkowy termin, nie dłuższy niż 14 dni.
Wnioski niekompletne pod względem formalnym, których wad nie usunięto w terminie, nie będą rozpatrywane. Za kompletność wniosku odpowiada organizacja pozarządowa.
Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2007-01-26 09:59:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2007-01-26 09:59:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2007-01-26 09:59:33)
Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 154/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 161/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 160/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2007 roku
Zarządzenie Nr 159/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 158/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 157/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 156/2007 Wójat Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.12.2007r.
Zarządzenie Nr 155/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 153/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 152 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 grudnia 2007r
Zarządzenie Nr 151/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 150 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 149/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 grudnia 2007r.
Zarządzenie Nr 148 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 147 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 146 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 145 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 144/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.11.2007r.
Zarządzenie Nr 143/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 147/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 146/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 145 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2007r.
Zarzadzenie Nr 144/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 142 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 141 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 listopada 2007r.
Zarządzenie Nr 140/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.10.2007r
Zarządzenie Nr 139 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 października 2007r.
Zarządzenie Nr 138/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 23.10.2007r.
Zarządzenie Nr 137/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 15 paźziernika 2007r.
Zarządzenie Nr 136-2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 października 2007r.
Zarządzenie nr 135 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 października 2007 roku
Zarządzenie Nr 134/2007 Wójta Gminy tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007r.
Zarządzenie Nr 133/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007r.
Zarządzenie nr 132/2007 WÓjta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 października 2007 roku
Zarządzenie Nr 131/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 października 2007r.
Zarządzenie Nr 130/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 października 2007 r.
Zarządzenie nr 129 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 października 2007 r.
Zarządzenie Nr 128/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 października 2007r.
Zarządzenie Nr 127/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 126a/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 126/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 września 2007r.
Zarządzenie Nr 125/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórn z dnia 26 września 2007r.
Zarządzenie Nr 124/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 września 2007r.
Zarządzenie Nr 123/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2007r.
Zarządzenie Nr 122/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2007r.
Zarządzenie Nr 121/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2007r.
Zarządzenie Nr 120/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2007r.
Zarządzenie Nr 119 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2007r.
Zarządzenie Nr 118 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2007r.
Zarządzenie Nr 116/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 września 2007r.
Zarządzenie Nr 117 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06 września 2007r.
Zarządzenie nr 110/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zarządzenie nr 109/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007 r.
Zarządzenie Nr 115/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 114/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 113/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 112 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 111 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 108 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 107/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 sierpnia 2007r.
Zarządzenie Nr 106/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 sierpnia 2007r.
Zarządzenie nr 105/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie Nr 104/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lipca 2007 roku
Zarządzenie Nr 103/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lipca 2007 roku
Zarządzenie nr 101/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007 r
Zarządzenie nr 100/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007 r
Zarządzenie nr 99/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 czerwca 2007r
Zarządzenie Nr 102/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 lipca 2007r.
Zarządzenie Nr 98 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 97 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 96/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 95 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 94 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 93 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 92 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 czerwca 2007
Zarządzenie Nr 91 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 90 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 01 czerwca 2007r.
Zarządzenie Nr 89 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 87 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 86 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2007r
Zarządzenie Nr 85 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 84 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 83 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 82/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2007 roku
Zarządzenie Nr 81/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 80 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 79 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 78 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 maja 2007r.
Zarządzenie Nr 76 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 kwietnia 2007r
Zarządzenie Nr 75/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 74 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 73 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 69 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 02 kwietnia 2007r
Zarządzenie Nr 71 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 kwietnia 2007r.
Zarządzenie Nr 70 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 kwietnia 2007r.
Zarządzenie nr 69/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2007 r
Zarządzenie nr 68/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 marca 2007r
Zarządzenie Nr 67 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 66 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 marca 2007r.
ZARZĄDZENIE NR 65/07 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 26 marca 2007 r.
Zarządzenie Nr 64 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 63/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007 roku
Zarządzenie Nr 62/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007 roku
Zarządzenie Nr 61 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 60 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 58/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 57 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 53 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 56 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 55 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 marca 2007r.
Zarządzenie nr 54/2007 z dnia 13 marca 2007 roku Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie nr 52/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 marca 2007 r.
Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 marca 2007r.
Zarządzenie Nr 49 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 48 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 47 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 46 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 45 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 44 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 43 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 42 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007 roku
Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007 roku
Zarządzenie Nr 38 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 37 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 36 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 35 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 34 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r
Zarządzenie Nr 33 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 lutego 2007r.
Zarządzenie nr 32/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007 r.
Zarządzenie nr 31 /2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007 r
Zarządzenie Nr 30 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 lutego 2007r.
Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 28 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2007r.
Zarządzenie nr 27/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2007 r.
Zarządzanie Nr 26/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 stycznia 2007r.
ZARZĄDZENIE NR 23/2006 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE z dnia 25 stycznia 2007 roku
Zarządzenie nr 22/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2007 r.
Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 19 / 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 16/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 15/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 14/ 2007 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 stycznia 2007r.
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 stycznia 2006r.