logo
logo bip
2006
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskaniezezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZARZADZENIE NR 554/2006
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 2 marca 2006 r.
 
 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity  ( Dz. U. z  2005 r. Nr 236 poz. 2008 ) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33 )
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Określa się wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie działalności polegającej na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§ 2.
Warunki wymagane niniejszym zarządzeniem muszą spełniać również gminne jednostki
organizacyjne prowadzące działalność na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne .
 
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości
przez umieszczenie jego treści na stronach internetowych urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
ZAŁACZNIK
do ZARZADZENIA NR 554/2006
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 2 marca 2006 r.
 
 
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 
 
I.    Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie działalności polegającej na ochronie przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Tarnowo Podgórne musi spełnić następujące wymagania:
a)    posiadać zarejestrowana działalność gospodarcza we właściwym urzędzie Gminy lub w Krajowym Rejestrze Sadowym,
b)    posiadać tytuł prawny do dysponowania :
Ø    nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia  przystosowane do  czasowego przetrzymywania zwierząt,
Ø    środkiem transportu przystosowanym do przewożenia zwierząt, których użytkowanie w trakcie prowadzonej działalności nie będzie naruszać   przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr   111 poz. 724 ze zm.) a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
c)    wykonywać działalność siłami własnymi z zastosowaniem środków i sprzętu do używania których posiada tytuł prawny, pojazd powinien posiadać pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii,
d)    posiadać umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez  przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowiska lub  spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. 
e)    wykonywać usługi zgodnie z wymogami  standardu humanitarno - sanitarnego, na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dot. ochrony zwierząt i wymagań sanitarnych,
f)    posiadać urządzenia i środki służące do wyłapywania, które nie będą powodować zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt,
g)    dowieźć zwierzęta ranne i chore do wskazanej lecznicy weterynaryjnej,
h)    prowadzić dokumentację wykonywanej działalności, w tym:
Ø    umów z podmiotami, z którymi współpracuje,
Ø    dowodów potwierdzających miejsce i czas schwytania i dostarczenia zwierząt do schroniska,
Ø    dokumentacji księgowej.
 
II.    1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tarnowo Podgórne musi spełnić następujące wymagania:
a)    posiadać zarejestrowana działalność gospodarcza we właściwym urzędzie Gminy lub w Krajowym Rejestrze Sadowym,
b)    posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia  przystosowane do  czasowego przetrzymywania zwierząt,
c)    teren, na którym ma być zlokalizowane schronisko dla zwierząt musi być ogrodzony i utwardzony,
                 d)   obiekty kubaturowe służące do przechowywania zwierząt, muszą spełniać
                       wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy budowlane, sanitarne i 
                       weterynaryjne.
 
2. Nowo utworzone schronisko dla bezdomnych zwierząt musi spełniać wymogi określone w 
    Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie
    szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz. U.
    z 2004 r. Nr l58,  poz.1657).
3. Schronisko dla zwierząt musi być zlokalizowane w miejscu oddalonym o co najmniej 150 m  
    od siedzib ludzkich oraz innych obiektów , określonych w Rozporządzeniu Ministra
     Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań 
     weterynaryjnych dla prowadzeniu schronisk dla zwierząt (Dz. U.  z 2004 r. Nr l58,  poz. 
     1657).
4. W schronisku dla zwierząt wyodrębnione winny być pomieszczenia przeznaczone do:
Ø    wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych;
Ø    izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę;
Ø    utrzymywanie zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic z oseskami, młodych oddzielonych od matek;
Ø     przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych;
Ø    przechowywania karmy;
Ø     przechowywania środków dezynfekcyjnych;
Ø    prac administracyjno-biurowych i przechowywania dokumentów;
Ø    celów socjalnych.
W schronisku dla zwierząt winno znajdować się ponadto:
Ø    wyodrębnione pomieszczenie lub boksy przeznaczone na kwarantannę;
Ø    pomieszczenie przeznaczone do wydawania zwierząt ze schroniska;
Ø     wyodrębnione pomieszczenie lub boksy zapewniające separację zwierząt agresywnych.
Ø    chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok w przypadku przekazania ich do zakładu utylizacyjnego.
5. Pomieszczenia lub boksy dla zwierząt oddziela się przegrodami.
6. Ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksy wykonuje się:
Ø    z materiałów umożliwiających łatwe mycie i dezynfekcję oraz uniemożliwiających urazy i kontuzje zwierząt;
Ø     w sposób uniemożliwiający ucieczkę zwierząt.
7. W pomieszczeniach lub boksach zapewnić należy zwierzętom swobodne poruszanie się, legowisko oraz stały dostęp do wody zdatnej do picia.
8. W schroniskach zapewnia się wybiegi dla zwierząt pozwalające na realizację zachowań właściwych dla przebywających w nich gatunków zwierząt.
9. Podmiot prowadzący schronisko winien prowadzić wykaz zwierząt przebywających w schronisku, który musi zawierać:
Ø    opis zwierzęcia, w tym gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie,
Ø    datę przyjęcia do schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby przekazującej do schroniska,
Ø    dane dotyczące kwarantanny,
Ø    dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych,
Ø    datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę,
Ø    datę śmierci z podaniem przyczyny.
10. Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w szczególności w zakresie:
Ø    kontroli stanu zdrowia,
Ø    profilaktyki i leczenia.
 
 
III.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. na terenie Gminy Tarnowo Podgórne musi spełnić następujące wymagania:
Ø    posiadać zarejestrowana działalność gospodarcza we właściwym urzędzie Gminy lub w Krajowym Rejestrze Sadowym,
Ø    posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia  zlokalizowane  , zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
1a) Przed zlokalizowaniem grzebowiska należy zbadać następujące zagadnienia  
    charakteryzujące środowisko przyrodnicze:
Ø    grunty do głębokości pierwszego poziomu wody gruntowej, lecz nie płyciej, niż 2,5 m od powierzchni terenu, określając ich rodzaj, strukturę, zawilgocenie, zawartość węglanu wapnia oraz stopień kwasowości: wyniki badań powinny być omówione,
Ø    stosunki wodne obejmujące rozeznanie odnośnie głębokości i zmienności poziomu wód gruntowych oraz kierunku ich spływu.
b)    Teren pod grzebowisko  powinien być lokalizowany w oparciu o dogodne warunki geologiczne, w sposób wykluczający możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie, a więc na krańcach miasta, w izolacji od zabudowań, w pobliżu miejscowej sieci komunikacyjnej.
c)    Odległość grzebowiska od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od grzebowiska posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone. Odległość od granicy grzebowiska ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródła zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza, niż 500 m.
d)    Teren grzebowiska powinien znajdować się w miarę możliwości na wzniesieniu i nie podlegać zalewom oraz posiadać ukształtowanie umożliwiające łatwy spływ wód deszczowych.
e)    Na terenie grzebowiska zwierciadło wody gruntowej powinno znajdować się na głębokości nie wyższej, niż 2,5 m poniżej powierzchni terenu, przy czym nie może być ono nachylone ku zabudowaniom lub ku zbiornikom albo innym ujęciom wody służącym za źródło zaopatrzenia w wodę do picia i potrzeb gospodarczych (sieć wodociągowa lub studnie). Grunt grzebowiska powinien być możliwie przepuszczalny. Grzebanie zwierząt powinno być dostatecznie głębokie, a warstwa ziemi nad nimi powinna wynosić co najmniej 150 cm. Przed zagrzebaniem zwierzęta powinny być posypane środkiem dezynfekującym.
 
 
 
2. Spalarnia lub współspalarnia zwłok zwierzęcych musi spełniać wymagania rozporządzenia   Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U.z 2003r. Nr 8, poz.104) oraz  norm Unii Europejskiej (dyrektywa 2000/76/WE, rozporządzenie /WE/ Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady), a  w szczególności:
Ø    uzyskać pozytywną opinię Głównego Inspektora Sanitarnego lub jednostkę przez niego wyznaczoną,
Ø    muszą być zaprojektowane, wyposażone, zbudowane i eksploatowane w taki sposób, aby zagwarantować odpowiednią temperaturę spalania oraz wyposażyć w komputerowy lub graficzny system do ciągłej rejestracji podstawowych parametrów procesu,
Ø     instalacje lub urządzenia do termicznego przekształcania odpadów muszą być wyposażone w przynajmniej jeden palnik pomocniczy, włączający się automatycznie w celu stałego utrzymywania wymaganej temperatury procesu oraz wspomagania jego rozruchu i zatrzymywania;
Ø    urządzenia techniczne do odprowadzania gazów spalinowych, gwarantujące dotrzymanie norm emisyjnych,
Ø    urządzenia techniczne do ochrony gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
Ø    urządzenia techniczne do gromadzenia suchych pozostałości poprocesowych;
a) Środki techniczne (pojazd, urządzenia, itp.) muszą być odpowiednie, w ilości i jakości, do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania przepisów budowlanych,sanitarnych, weterynaryjnych i ochrony środowiska),
b)Spalarnia musi posiadać wydzielone pomieszczenie (z urządzeniami chłodniczymi) do tymczasowego przetrzymywania padłych zwierząt oraz urządzenia do dezynfekcji.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2006-03-09 13:59:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2006-03-09 13:59:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2006-03-09 13:59:45)
Lista wiadomości
Zarzadzenie Nr 658/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 660/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 659/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 657/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 656/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzeie Nr 655/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 654/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 653/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 652/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 9 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 651/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 650/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 649/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 648/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 października 2006r.
Zarządzenie Nr646/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2006r.
Zarządzenie Nr 647/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2006r.
Zarządzenie Nr 645/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2006r.
Zarządzenie Nr 644/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2006r.
Zarządzenie Nr 643/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2006r.
Zarządzenie Nr 642/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2006r.
Zarządzenie Nr 641/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 października 2006r.
Zarządzenie Nr 640/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 października 006r.
Zarządzenie Nr 639/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 października 2006r.
Zarządzenie Nr 599/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 638/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 637/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 636/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarzadzenie Nr 635/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 632a/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 września 2006r.
Zarządzenie Nr 634/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 października 2006r.
Zarządzenie Nr 632/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006r.
Zarządzenie Nr 633/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 października 2006r.
Zarządzenie Nr 631/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2006r.
Zarządzenie Nr 630/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2006r.
Zarządzenie Nr 6292006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2006r.
Zarządzenie Nr 628/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 września 2006r.
Zarządzenie Nr 627/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 września 2006r.
Zarządzenie Nr 626/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 września 2006r.
Zarządzenie Nr 625/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 624/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 623/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 622/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 621/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 620/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 619/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 618/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 617/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgóne z dnia 10 sierpnia 2006r.
Zarządzenie nr 616/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 sierpnia 2006 r.
Zarządzenie Nr 615/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 614/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 613/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 612/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 611/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 610/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 19 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 609/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 608/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 607/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 6 lipca 2006r.
Zarządzeenie Nr 606/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne] z dnia 6 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 605/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 604/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 602/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 601/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 600/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 597/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 596/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 595/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 594/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 593/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 592/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 591/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 590/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 589/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 588/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 587/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 586/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 585/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 584/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 583/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgóne z dnia 25 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 582/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 581/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 580/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 579/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 578/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 577/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 10 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 576/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 575/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 574/2006 Wójta Gminy Tarnowo podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 573/2006 Wójta miny Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 572/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 571/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 541/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 570/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 569/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 568/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 567/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 566/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 27 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 565/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 564/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 563/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 562/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 562/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarzadzenie Nr 560/2006 Wójta Gmminy Tarnowo POdgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 559/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 15 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 558/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 15 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 557/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 556/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 6 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 555/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 554/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 553/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 551/2006 Wójta Gminy Tarnowo Pogórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 550/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 549/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 548/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 17 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 547/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 546/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 545/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 544/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 lutego 2006r.
Zarzązdenie Nr 540/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 539/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 538/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 537/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 536/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 535/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 534/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 16 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 533/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 532/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 531/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 530/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5 stycznia 2006r.