logo
logo bip
2006
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskaniezezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości oraz opróżnia
ZARZADZENIE NR 553/2006
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 2 marca 2006 r.
 
 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity  ( Dz. U. z  2005 r. Nr 236 poz. 2008 ) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33 )
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Określa się wymagania, jakie musi spełnić przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Warunki wymagane niniejszym zarządzeniem, poza uzyskującymi zezwolenia, muszą spełniać również gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne .
 
§ 3.
Do wniosku, o którym mowa w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednolity  ( Dz. U. z  2005 r. Nr 236 poz. 2008 )  przedsiębiorca dołącza potwierdzone dokumenty świadczące o spełnieniu określonych w niniejszym zarządzeniu wymogów.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie jego treści na stronach  internetowych urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁACZNIK
do ZARZADZENIA NR 553/2006
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 2 marca 2006 r.
 
 
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Tarnowo  Podgórne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie
Gminy Tarnowo Podgórne działalności w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych musi spełniać musi spełnić następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę właścicieli nieruchomości w danym zakresie:
  1. posiadać zarejestrowana działalność gospodarcza we właściwym urzędzie Gminy lub w Krajowym Rejestrze Sadowym,
  2. posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
  3. posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
  4. posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu - odpowiednie do zakresu planowanej działalności, w szczególności:
a)    służące gromadzeniu i odbioru odpadów komunalnych :
Ø    samochód bezpylny do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych,
Ø    samochód typu "hakowiec" do opróżniania kontenerów typu KP-7 w przypadku  zadeklarowania wywozu odpadów z terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,
Ø    samochód przystosowany do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób gwarantujący nie powodowania ich zmieszania z odpadami innego rodzaju,
Ø    samochód skrzyniowy wyposażony w HDS do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki w przypadku zadeklarowania wywozu odpadów z terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, samochód do odbioru odpadów  wielkogabarytowych i budowlanych od obsługiwanego przez przedsiębiorcę,
Ø    posiadania wydzielonego budynku i placu oraz urządzeń służących przygotowaniu selektywnie zebranych odpadów komunalnych do odbioru przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku odpadów(doczyszczanie, belowanie, zgniatanie itp.) lub posiadanie umowy albo pisemnego zapewnienia, że czynności te wykonane zostaną we własnym zakresie przez przedsiębiorcę prowadzącego odzysk odpadów,
 
b)    służce do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
Ø    pojazdów asenizacyjnych, spełniających wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617).
 
  1. posiadać podpisana umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru:
 
a)    odpadów komunalnych:
Ø    zmieszanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów,
Ø    zebranych selektywnie odpadów przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku wysegregowanego asortymentu z odpadów,
b)    nieczystości ciekłych gwarantujących przyjęcie ścieków do punktów zlewnych
 
  1. w zakresie należytego poziomu wykonywania usług:
a)    zatrudnienie odpowiedniej do zakresu działalności liczby wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska, a w przypadku operatora samochodu HDS do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki przeszkolonego w zakresie obsługi takich urządzeń
b)    zatrudnienie co najmniej jednego pracownika nadzoru posiadającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, nieczystościami ciekłymi, ochrony sanitarnej lub ochrony środowiska (obowiązki takiego pracownika może pełnić także właściciel firmy),
c)    celem zagwarantowania ciągłości świadczenia usług posiadanie lub zapewnienie dysponowania samochodami rezerwowymi w przypadku awarii pojazdu,
d)     posiadać umowę ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności ,
e)    złożenia pisemnego oświadczenia pod rygorem cofnięcia zezwolenia, w którym przedsiębiorca zapewnia i zobowiązuje się do :
Ø    zawierania umów na odbieranie odpadów komunalnych i umów lub zleceń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z każdym właścicielem nieruchomości położonej na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne, który wyraził wole jej zawarcia,
Ø    każdorazowego wystawiania faktury lub potwierdzenia wykonania usługi, z podaniem ilości  wywiezionych nieczystości ciekłych w m3 opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 
 
 
f)    zawierania w treści umowy informacji o posiadaniu przez przedsiębiorcę decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz okresu obowiązywania oraz z podaniem ilości osób zamieszkującej w obsługiwanej nieruchomości,
g)    prowadzenia wykazu zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
h)    dostarczenia wykazu zawartych umów Wójtowi Gminy w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca. Wykaz umów i aktualizacje można przekazywać na nośnikach elektronicznych w formie uzgodnionej z Wydziałowi Inwestycji i Ochrony Środowiska,
i)    sporządzenia i przekazania wójtowi informacji dotyczącej masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych pochodzących  z obszaru Gminy Tarnowo Podgórne w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,
j)    prowadzenia szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług, zawierającej co najmniej:
Ø    adres nieruchomości - miejscowość, ulica, numer porządkowy,
Ø    nazwisko właściciela i ilość osób przebywających na danej nieruchomości,
Ø    częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (w tym odbieranych selektywnie) według kodów zgodnych z      Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
Ø    masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne
Ø    sposoby zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
Ø    masy odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
Ø    masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i spo0sobu lub sposobów ich zagospodarowania.
lub
Ø    wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002.188.1576 ),
Ø    datę i ilość odebranych nieczystości ciekłych,
Ø    miejsce odzysku lub unieszkodliwienia odebranych odpadów albo stacji zlewnych w przypadku nieczystości ciekłych,
 
k)    prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),
l)    prowadzenia dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do odzysku, zawierającej:
Ø    rodzaje i ilość odebranych odpadów,
Ø    miejsce odzysku odpadów lub nazwa i adres kolejnego posiadacza odpadów, któremu odpady zostały przekazane,
 
m)    okazywania i udostępniania informacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych pracownikom Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska,
n)    zapewnienia odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie umowy nieruchomości z częstotliwością określoną w Regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
o)    odbierania od właścicieli nieruchomości wyłącznie odpadów komunalnych,
p)    odbierania odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem lub w miarę potrzeb na zlecenie, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zlecenia,
q)    transportowania odbieranych nieczystości ciekłych wyłącznie pojazdami asenizacyjnymi, wyposażonymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), odpadów komunalnych samochodami bezpyłowymi,  krytymi pojazdami lub w szczelnych pojemnikach KP-7, a odpadów wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi skrzyniowymi lub przystosowanymi do przewozu kontenerów,
r)    odbierania od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów, w taki sposób, aby nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju,
s)    odbierania od właścicieli nieruchomości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
t)    odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów z remontów,
u)    oznakowania w sposób trwały i widoczny nazwa firmy taboru samochodowego i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów, wykorzystywanych do świadczenia usług,
v)    poddania myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych lub transportu nieczystości ciekłych, po zakończeniu każdego dnia roboczego,
w)    zapewnienia wykonania usług mycia i odkażania pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości,
x)    wyposażenia pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z typowych pojemników do ich gromadzenia w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
y)    zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,
z)    usunięcia urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem - po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu.
  1. poddania się dobrowolnej kontroli przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2006-03-09 13:56:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2006-03-09 13:56:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2006-03-09 13:56:26)
Lista wiadomości
Zarzadzenie Nr 658/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 660/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 659/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 657/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 656/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzeie Nr 655/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 654/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 653/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 652/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 9 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 651/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 650/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 649/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 648/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 października 2006r.
Zarządzenie Nr646/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2006r.
Zarządzenie Nr 647/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2006r.
Zarządzenie Nr 645/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2006r.
Zarządzenie Nr 644/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2006r.
Zarządzenie Nr 643/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2006r.
Zarządzenie Nr 642/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2006r.
Zarządzenie Nr 641/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 października 2006r.
Zarządzenie Nr 640/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 października 006r.
Zarządzenie Nr 639/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 października 2006r.
Zarządzenie Nr 599/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 638/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 637/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 636/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarzadzenie Nr 635/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 632a/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 września 2006r.
Zarządzenie Nr 634/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 października 2006r.
Zarządzenie Nr 632/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006r.
Zarządzenie Nr 633/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 października 2006r.
Zarządzenie Nr 631/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2006r.
Zarządzenie Nr 630/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2006r.
Zarządzenie Nr 6292006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2006r.
Zarządzenie Nr 628/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 września 2006r.
Zarządzenie Nr 627/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 września 2006r.
Zarządzenie Nr 626/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 września 2006r.
Zarządzenie Nr 625/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 624/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 623/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 622/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 621/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 620/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 619/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 618/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 617/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgóne z dnia 10 sierpnia 2006r.
Zarządzenie nr 616/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 sierpnia 2006 r.
Zarządzenie Nr 615/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 614/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 613/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 612/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 611/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 610/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 19 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 609/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 608/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 607/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 6 lipca 2006r.
Zarządzeenie Nr 606/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne] z dnia 6 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 605/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 604/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 602/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 601/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 600/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 597/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 596/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 595/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 594/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 593/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 592/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 591/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 590/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 589/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 588/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 587/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 586/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 585/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 584/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 583/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgóne z dnia 25 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 582/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 581/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 580/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 579/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 578/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 577/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 10 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 576/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 575/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 574/2006 Wójta Gminy Tarnowo podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 573/2006 Wójta miny Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 572/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 571/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 541/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 570/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 569/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 568/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 567/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 566/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 27 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 565/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 564/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 563/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 562/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 562/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarzadzenie Nr 560/2006 Wójta Gmminy Tarnowo POdgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 559/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 15 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 558/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 15 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 557/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 556/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 6 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 555/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 554/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 553/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 551/2006 Wójta Gminy Tarnowo Pogórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 550/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 549/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 548/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 17 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 547/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 546/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 545/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 544/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 lutego 2006r.
Zarzązdenie Nr 540/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 539/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 538/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 537/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 536/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 535/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 534/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 16 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 533/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 532/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 531/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 530/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5 stycznia 2006r.