logo
logo bip
2006
Powołanie Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne
Zarządzenie nr 551 /2006
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 27 lutego 2006 r.
 
w sprawie: powołania Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne
 
 
Na podstawie art. 18a i 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 81 poz. 889 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
Powołuje się Radę Sportu Gminy Tarnowo Podgórne, zwaną dalej "Radą Sportu", jako zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.
 
§ 2
Do zadań Rady Sportu należy:
1.    opiniowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a.    strategii rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne w zakresie kultury fizycznej i sportu,
b.    projektu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
c.    projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
d.    programów bazy sportowej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
e.    planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje i instytucje na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, dofinansowywanych przez Gminę Tarnowo Podgórne,
2.    diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokajania,
3.    współtworzenie krótkofalowych i długofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowo Podgórne,
4.    współtworzenie gminnego kalendarza imprez,
5.    współpraca ze szkołami na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 
§ 3
Członkowie Rady Sportu swoje funkcje sprawują społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie ani też rekompensata za utracone zarobki.
 
 
 
§ 4
Ustala się "Regulamin działania Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik do Zarządzenia nr 551/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2006 r.
 
Regulamin działania Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne
 
§ 1
Regulamin działania Rady Sportu Gminy Tarnowo Podgórne określa tryb jej pracy oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć.
 
§ 2
1.    Rada Sportu Gminy Tarnowo Podgórne zwana w dalszej części Regulaminu ,,Radą Sportu" jest organem opiniodawczym i konsultacyjnym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w Gminie Tarnowo Podgórne.
2.    Kadencja Rady Sportu trwa 2 lata.
3.    Rada Sportu składa się z 5 członków powoływanych przez Wójta:
a.    dyrektor gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
b.    radny wskazany przez Radę Gminy,
c.    osoba powołana spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
d.    nauczyciel wychowania fizycznego powołany spośród kandydatów wskazanych przez dyrektorów szkół, w których nie działają uczniowskie kluby sportowe,
e.    pracownik Urzędu Gminy, zajmujący się sprawami kultury fizycznej i sportu, wskazany przez Wójta.
4.    Radny wskazany przez Radę Gminy przestaje być członkiem Rady Sportu wraz z upływem kadencji Rady Gminy.
5.    W ciągu kadencji Wójt może dokonywać zmian w składzie Rady Sportu, z zachowaniem zasad określonych w pkt 3.
 
§ 3
1.    Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.
2.    Posiedzenie Rady Sportu zwołuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego.
3.    Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
4.    Na pierwszym posiedzeniu Rada Sportu wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
5.    Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej raz w kwartale.
 
§ 4
1.    Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego zobowiązany jest zwołać posiedzenia Rady Sportu na wniosek:
a.    Wójta Gminy Tarnowo Podgórne,
b.    członków Rady Sportu.
2.    Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upoważni do tego Zastępcy Przewodniczącego, posiedzenie Rady Sportu zwołuje Wójt Gminy Tarnowo Podgórne i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady Sportu.
 
§ 5
1.    Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
2.    Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.
 
§ 6
Obrady posiedzenia są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady Sportu, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca, albo w przypadku określonym w § 4 ust. 2 wskazany przez Wójta członek Rady Sportu.
 
§ 7
1.    Obrady Rady Sportu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub w przypadku określonym w § 4 ust. 2 wskazany przez Wójta członek Rady Sportu.
2.    Pierwsze posiedzenie Rady Sportu prowadzi Wójt Gminy Tarnowo Podgórne do czasu wyboru Przewodniczącego.
3.    Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz stowarzyszeń społeczno-zawodowych.
4.    W posiedzeniach Rady Sportu może brać udział Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.
 
§ 8
1.    Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
2.    W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 
§ 9
1.    Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.
2.    Uchwały Rady Sportu podpisuje Przewodniczący obrad, na których uchwała została podjęta.
3.    Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.
4.    Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.
5.    Uchwały podjęte przez Radę Sportu przedkładane są Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne oraz Komisji Edukacji Rady Gminy Tarnowo Podgórne za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Sportu.
 
§ 10
Oprócz uchwał wymienionych w § 9 Rada Sportu może podejmować inne uchwały i postanowienia, w szczególności o charakterze proceduralnym odnotowane w treści protokołu.
 
§ 11
1.    Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarz, a podpisuje się pod nim osoba przewodnicząca obradom i Sekretarz.
2.    Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
3.    Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.
 
§ 12
Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Urząd Gminy.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2006-03-03 09:00:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2006-03-03 09:00:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2006-03-03 09:00:51)
Lista wiadomości
Zarzadzenie Nr 658/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 660/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 659/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 657/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 656/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzeie Nr 655/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 654/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 653/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 652/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 9 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 651/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 650/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 649/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 648/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 października 2006r.
Zarządzenie Nr646/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2006r.
Zarządzenie Nr 647/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2006r.
Zarządzenie Nr 645/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2006r.
Zarządzenie Nr 644/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2006r.
Zarządzenie Nr 643/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2006r.
Zarządzenie Nr 642/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2006r.
Zarządzenie Nr 641/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 października 2006r.
Zarządzenie Nr 640/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 października 006r.
Zarządzenie Nr 639/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 października 2006r.
Zarządzenie Nr 599/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 638/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 637/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 636/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarzadzenie Nr 635/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 632a/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 września 2006r.
Zarządzenie Nr 634/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 października 2006r.
Zarządzenie Nr 632/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006r.
Zarządzenie Nr 633/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 października 2006r.
Zarządzenie Nr 631/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2006r.
Zarządzenie Nr 630/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2006r.
Zarządzenie Nr 6292006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2006r.
Zarządzenie Nr 628/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 września 2006r.
Zarządzenie Nr 627/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 września 2006r.
Zarządzenie Nr 626/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 września 2006r.
Zarządzenie Nr 625/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 624/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 623/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 622/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 621/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 620/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 619/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 618/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 617/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgóne z dnia 10 sierpnia 2006r.
Zarządzenie nr 616/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 sierpnia 2006 r.
Zarządzenie Nr 615/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 614/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 613/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 612/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 611/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 610/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 19 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 609/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 608/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 607/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 6 lipca 2006r.
Zarządzeenie Nr 606/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne] z dnia 6 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 605/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 604/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 602/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 601/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 600/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 597/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 596/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 595/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 594/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 593/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 592/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 591/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 590/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 589/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 588/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 587/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 586/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 585/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 584/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 583/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgóne z dnia 25 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 582/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 581/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 580/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 579/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 578/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 577/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 10 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 576/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 575/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 574/2006 Wójta Gminy Tarnowo podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 573/2006 Wójta miny Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 572/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 571/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 541/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 570/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 569/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 568/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 567/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 566/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 27 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 565/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 564/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 563/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 562/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 562/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarzadzenie Nr 560/2006 Wójta Gmminy Tarnowo POdgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 559/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 15 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 558/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 15 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 557/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 556/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 6 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 555/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 554/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 553/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 551/2006 Wójta Gminy Tarnowo Pogórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 550/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 549/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 548/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 17 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 547/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 546/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 545/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 544/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 lutego 2006r.
Zarzązdenie Nr 540/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 539/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 538/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 537/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 536/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 535/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 534/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 16 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 533/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 532/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 531/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 530/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5 stycznia 2006r.