logo
logo bip
2006
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
 
Zarządzenie nr 545/2006
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 13 lutego 2006 r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
 
 
    Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXV/418/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006, zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.    Ogłaszam otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 roku.
2.    Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i jest jego integralną częścią.
 
§ 2
 Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na gminnej stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.
 
 
Załącznik do Zarządzenia nr 545/2006
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 13 lutego 2006 roku
 
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poniżej wymienionych zadań publicznych, które mieszczą się w priorytetach na 2006 rok uchwalonych przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne Uchwałą Nr LXV/418/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.
 
Priorytet I: W zakresie ochrony i promocji zdrowia
Zadanie 1: Organizacja na terenie Gminy kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży zamieszkałej w Gminie
Na realizację zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 3.000 zł
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2006 roku
Warunki realizacji zadania: zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przez wykwalifikowany personel, na terenie Gminy, w każdej szkole ponadpodstawowej
W 2005 roku nie realizowano zadań z tego zakresu
Zadanie 2: Organizacja na terenie Gminy honorowych zbiórek krwi
Na realizację zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 3.000 zł
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2006 roku
Warunki realizacji zadania: przeprowadzenie min. 3 zbiórek, zbiórka krwi prowadzona przez wykwalifikowany personel, punkt zlokalizowany na terenie Gminy i/lub zapewniony dojazd ze wszystkich sołectw
W 2005 roku nie realizowano zadań z tego zakresu
 
Priorytet II: W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży
Zadanie 1: Organizacja 2 obozów sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
Na realizację zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 2 x 2.500 zł
Termin realizacji zadania: lipiec 2006 roku
Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym zamieszkałych w Gminie, organizacja i kwalifikacje personelu zgodne z zasadami ustalonymi przez MENiS, min. 10 dni pobytu na obozie dla min. 20 dzieci, możliwe jest złożenie oferty na organizację 1 obozu
Zadanie 2: Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
Na realizację zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 5.000 zł
Termin realizacji zadania: sierpień 2006 roku
Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy min. 40 dzieci objętych obowiązkiem szkolnym zamieszkałych w Gminie, organizacja i kwalifikacje personelu zgodne z zasadami ustalonymi przez MENiS, min. 10 dni pobytu na obozie
W 2005 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju o łącznym koszcie 60.902,79 zł w tym udział dotacji 16.000 (26,3%)
 
Priorytet III: W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zadanie 1: Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w kwalifikowanych zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w dyscyplinach piłka nożna, kolarstwo, koszykówka
Na realizację zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 110.000 zł
Termin realizacji zadania: do 30 grudnia 2006 roku
Warunki realizacji zadania: zadanie dotyczy min. 250 dzieci objętych obowiązkiem szkolnym zamieszkałych w Gminie, prowadzenie zajęć przez trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami, dostęp do odpowiedniej bazy treningowej, ubezpieczenie uczestników
W 2005 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju o łącznym koszcie 435.026,63 w tym udział dotacji 85.000 (41,3%)
Zadanie 2: Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców Gminy
Na realizację zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 3.000 zł
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2005 roku
Warunki realizacji zadania: imprezy odbywają się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych, przygotowanie min. 3 imprez
W 2005 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju o łącznym koszcie 2.539,57 w tym udział dotacji 2.000 (78,8%)
Zadanie 3: Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy
Na realizację zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 5.000 zł
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2006 roku
Warunki realizacji zadania: zawody odbywają się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych, przygotowanie min. 4 imprez
W 2005 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju o łącznym koszcie 8.662,18 w tym udział dotacji 4.000 (46,2%)
Zadanie 4: Organizacja zawodów rowerowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie
Na realizację zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 2.000 zł
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2006 roku
Warunki realizacji zadania: zawody odbywają się na terenie Gminy w trakcie imprez rekreacyjnych dla mieszkańców, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych
W 2005 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju o łącznym koszcie 4.805,28 w tym udział dotacji 4.600 (95%)
 
Priorytet IV: W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami
Zadanie 1: Organizacja ogólnodostępnej imprezy kulturalno-rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy
Na realizację zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 5.000 zł
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2006 roku
Warunki realizacji zadania: impreza odbywa się na terenie Gminy, spełnienie wymogów dotyczących organizacji imprez masowych
W 2005 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju o łącznym koszcie 35.437,66 w tym udział dotacji 15.000 (42,3%)
Zadanie 2: Organizacja imprez rozpowszechniających wiedzę o historii Gminy
Na realizację zadania, w formie wsparcia, przeznacza się: 4.000 zł
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2006 roku
Warunki realizacji zadania: zadanie obejmuje sympozja połączone z wystawą, odbywa się na terenie Gminy
W 2005 roku nie realizowano zadań z tego zakresu.
 
Dodatkowe informacje:
Zasady przyznawania dotacji: decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy na podstawie opinii zespołu konsultacyjnego powołanego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXV/418/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 uwzględniając inne informacje, jak ocena stosunku zapotrzebowanych środków do przewidzianych efektów zadania, w szczególności ze względu na zasięg i standard realizacji zadania oraz liczbę beneficjentów.
Organizacja winna przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
Koszty obsługi zadania nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.
Z dotacji nie można finansować zakupu nieruchomości oraz remontów.
Termin składania ofert: do 15 marca 2006 roku
Termin wyboru oferty: do 14 kwietnia 2006 roku
Tryb wyboru oferty: wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy na podstawie opinii zespołu konsultacyjnego powołanego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXV/418/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006, według zasad określonych w tej uchwale.
Kryteria wyboru oferty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXV/418/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 obejmują:
a)    zgodność projektu z ustalonymi priorytetami oraz ustawowymi zadaniami Gminy,
b)    zgodność zakresu wniosku z celami statutowymi organizacji pozarządowej,
c)    merytoryczna wartość projektu,
d)    wymierne korzyści płynące dla mieszkańców (zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, liczba beneficjentów),
e)    koszty projektu, w tym wysokość dotacji i jej udział w łącznych kosztach zadania ogółem i w przeliczeniu na beneficjenta,
f)    możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,
g)    perspektywa kontynuacji projektu w kolejnych latach,
h)    dokonania organizacji pozarządowej w przedstawionym temacie, kompetencje, doświadczenie osób realizujących zadanie,
i)    dotychczasowa współpraca z samorządem i innymi instytucjami publicznymi,
j)    kontynuacja zadania z lat poprzednich.
Zasady składania ofert określone zostały w Regulaminie dotowania organizacji stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXV/418/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006:
Do konkursu dopuszczone mogą być jedynie wnioski zgłoszone na obowiązującym formularzu wraz z dołączonym kompletem wymaganych załączników, a przede wszystkim dokumenty obrazujące aktualny status prawny podmiotu. Załączniki mogą być składane w postaci oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii.
Wymagane są następujące załączniki:
-    aktualny odpis z właściwego rejestru,
-    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
-    aktualny statut.
Wnioski składane są w zamkniętych kopertach opisanych według wzoru: "Do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, oferta w otwartym konkursie na: nazwa zadania, nazwa i adres organizacji pozarządowej, nie otwierać przed: data składania ofert".
Otwarcia ofert oraz ich formalnej oceny dokonuje pracownik prowadzący sprawy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W celu uzupełnienia braków formalnych wyznaczy organizacji pozarządowej dodatkowy termin, nie dłuższy niż 14 dni.
Wnioski niekompletne pod względem formalnym, których wad nie usunięto w terminie, nie będą rozpatrywane. Za kompletność wniosku odpowiada organizacja pozarządowa.
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2006-02-15 10:58:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Rada Gminy (2006-02-15 10:58:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2006-02-15 10:58:11)
Lista wiadomości
Zarzadzenie Nr 658/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 660/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 659/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 657/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 656/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzeie Nr 655/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 654/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 653/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 652/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 9 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 651/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 650/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 649/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 listopada 2006r.
Zarządzenie Nr 648/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 października 2006r.
Zarządzenie Nr646/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2006r.
Zarządzenie Nr 647/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2006r.
Zarządzenie Nr 645/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2006r.
Zarządzenie Nr 644/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2006r.
Zarządzenie Nr 643/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2006r.
Zarządzenie Nr 642/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2006r.
Zarządzenie Nr 641/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 października 2006r.
Zarządzenie Nr 640/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 października 006r.
Zarządzenie Nr 639/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 października 2006r.
Zarządzenie Nr 599/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 638/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 637/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 636/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarzadzenie Nr 635/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 października 2006r.
Zarządzenie Nr 632a/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 września 2006r.
Zarządzenie Nr 634/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 października 2006r.
Zarządzenie Nr 632/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 września 2006r.
Zarządzenie Nr 633/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 października 2006r.
Zarządzenie Nr 631/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 września 2006r.
Zarządzenie Nr 630/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 września 2006r.
Zarządzenie Nr 6292006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 września 2006r.
Zarządzenie Nr 628/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 września 2006r.
Zarządzenie Nr 627/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 września 2006r.
Zarządzenie Nr 626/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 września 2006r.
Zarządzenie Nr 625/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 624/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 623/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5.09.2006r.
Zarządzenie Nr 622/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 621/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 620/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.08.2006r.
Zarządzenie Nr 619/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 618/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 617/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgóne z dnia 10 sierpnia 2006r.
Zarządzenie nr 616/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 sierpnia 2006 r.
Zarządzenie Nr 615/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 614/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 sierpnia 2006r.
Zarządzenie Nr 613/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 612/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 611/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 610/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 19 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 609/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 608/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 607/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 6 lipca 2006r.
Zarządzeenie Nr 606/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne] z dnia 6 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 605/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 604/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 602/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 601/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 600/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 lipca 2006r.
Zarządzenie Nr 597/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 596/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 595/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 594/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 593/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 592/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 591/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 590/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 589/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 588/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 587/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 czerwca 2006r.
Zarządzenie Nr 586/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 585/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 584/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 583/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgóne z dnia 25 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 582/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 581/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 580/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 579/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 578/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 577/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 10 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 576/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 575/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 574/2006 Wójta Gminy Tarnowo podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 573/2006 Wójta miny Tarnowo Podgórne z dnia 8 maja 2006r.
Zarządzenie Nr 572/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 571/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 541/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 570/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 kwietnia 2006r.
Zarządzenie Nr 569/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 568/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 567/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 31 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 566/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 27 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 565/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 564/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 563/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 562/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 562/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarzadzenie Nr 560/2006 Wójta Gmminy Tarnowo POdgórne z dnia 20 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 559/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 15 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 558/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 15 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 557/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 556/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 6 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 555/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 554/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 553/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 2 marca 2006r.
Zarządzenie Nr 551/2006 Wójta Gminy Tarnowo Pogórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 550/2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 549/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 548/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 17 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 547/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 546/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 545/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 544/ 2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 lutego 2006r.
Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 lutego 2006r.
Zarzązdenie Nr 540/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 539/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 538/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 537/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 536/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 535/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 534/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podórne z dnia 16 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 533/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 532/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 531/2006 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 stycznia 2006r.
Zarządzenie Nr 530/2006 Wójta Gminy Tarnowo POdgórne z dnia 5 stycznia 2006r.