logo
logo bip
2003
Instrukacja Inwentaryzacyjna Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr  73  / 2003
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia   17 czerwca  2003 r.
 
 
 
w sprawie :  Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy
 
Wprowadza się nową Instrukcję Inwentaryzacyjną Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w brzmieniu ustalonym  w załączniku nr 1 stanowiącym integralna część niniejszego zarządzenia
 
 
§ 1
 
Uchyla się Instrukcję Inwentaryzacyjną Urzędu Gminy Tarnowo Podgórnym z dnia 01.01.1995r.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Załącznik nr 1
do zarządzenia Wójta
z dnia 17 czerwca 2003r.
 
 
       INSTRUKCJA
INWENTARYZACYJNA
 
Tryb  i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczenie jej wyników reguluje Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 1994r. Nr 121, poz.591 )
 
§ 1
 
Zadaniem inwentaryzacji jest wiarygodne ustalenie stanu rzeczywistego majątku i zobowiązań na określony dzień, skonfrontowanie go ze stanem księgowym, wyjaśnienie różnić i doprowadzenie danych ewidencji księgowej do zgodności z realiami.
Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ustanawia obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji w celu zweryfikowania wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów jednostki.
 
§ 2
 
Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów i na tej podstawie:
1)    doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji ekonomicznych,
2)    rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,
3)    przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej zakładu.
 
§ 3
 
Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej powołuje na stałe Wójt Gminy na wniosek Skarbnika Gminy.
Komisję inwentaryzacyjną powołuje Wójt Gminy na wniosek przewodniczącego.
Do przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązana jest komisja inwentaryzacyjna w składzie co najmniej trzech osób.
Na wniosek przewodniczącego Wójt może także powołać zespoły spisowe w jednostkach organizacyjnych.
 
§ 4
 
1.Rzeczywisty stan aktywów i pasywów ustala się w drodze:
1)    spisu z natury,
2)    uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia stanów na dzień inwentaryzacji,
3)    weryfikacji prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez porównanie ich z odpowiednimi dokumentami.
2.Spisem z natury ustala się stan następujących aktywów:
ˇ    gotówki i  czeków  w  kasie, 
ˇ    znaków skarbowych,
ˇ    materiałów  które odpisano w koszty w momencie ich zakupu ( biurowe ilościowe ),
ˇ    środków trwałych w eksploatacji,
ˇ    środków trwałych.
3.Stany aktywów i pasywów uzgodnionych w drodze pisemnego potwierdzenia od kontrahentów dotyczy:
ˇ    środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
ˇ    kredytów bankowych,
ˇ    pożyczek i lokat,
ˇ    należności pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
4.Nie wymaga pisemnego uzgodnienia wynikający z ksiąg rachunkowych stan należności i zobowiązań:
ˇ    wobec osób fizycznych jeżeli nie są one jednostkami ( nie prowadzą ksiąg rachunkowych ),
ˇ    objętych powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym ,
ˇ    sald zerowych,
ˇ    należności i zobowiązań z pracownikami.
5.Inwentaryzacja polegająca na porównaniu danych zarejestrowanych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami obejmuje:
ˇ    wartości  niematerialne  i  prawne
ˇ    rozpoczęte  inwestycje.
 
§ 5
 
Terminy i częstotliwości inwentaryzacji :
 
1)    Na ostatni dzień każdego roku obrotowego:
a) metodą spisu z natury :
-    gotówki,
-     czeków,
-     znaków skarbowych,
-    materiałów odpisanych w  koszty w momencie  ich zakupu,
      b)metodą potwierdzenia sald :
-    środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
-     należności,
-    kredytów i pożyczek,
c)metodą weryfikacji :
-    grunty,
-    środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
-    należności sporne i wątpliwe,
-    należności i zobowiązania wobec pracowników,
-    należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
-    inwestycje rozpoczęte,
-    inne aktywa i pasywa nie wymienione wyżej.
 
 
2)    Raz w ciągu 4 lat
b) metodą spisu z natury :
-    środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów, do których dostęp jest znacznie utrudniony ) oraz maszyny i urządzenia objęte inwestycją rozpoczętą, jeśli znajdują się na terenie strzeżonym. 
 
Poza ustalonymi terminami inwentaryzację  przeprowadza się w następujących przypadkach:
-    zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej,
-    na dzień dokonania zmian organizacyjnych,
-    w sytuacji zdarzeń losowych ( kradzież, pożar ).
 
§ 6
 
Przed inwentaryzacją należy zlikwidować fizycznie składniki majątkowe zniszczone, bezużyteczne dla uniknięcia zbędnych zapisów.
Likwidacji dokonuje komisja likwidacyjna powołana na stałe przez Wójta Gminy na wniosek Skarbnika Gminy. Na wniosek przewodniczącego komisji likwidacyjnej może być powołana przez Wójta doraźna komisja specjalistów w celu wyszacowania stanu zużycia składników majątkowych.
 
§ 7
 
1.W momencie zakupienia środka trwałego nadawany jest numer ewidencyjny w Wydziale Obsługi Księgowej.
2.Pracownik ds. obsługi administarcyjno - gospodarczej dokonuje fizycznego oznakowania środków trwałych i sprzętu oraz gromadzi sprzęt zepsuty i zużyty. Raz w miesiącu pracownik ten informuje  komisję likwidacyjną o zgromadzonym sprzęcie.
Szczegółowe zasady likwidacji sprzętu określa regulamin komisji likwidacyjnej.
 
§ 8
 
Na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, zaopiniowany przez Skarbnika i zatwierdzony przez Wójta, mogą być stosowane uproszczenia inwentaryzacji polegającej na:
1)    zastąpienia spisu z natury porównaniem danych ewidencyjnych ze stanem w naturze,
2)    zastąpienia spisu z natury porównaniem danych ewidencyjnych z dokumentacją,
3)    zastąpienia pełnego spisu z natury spisem wyrywkowym.
 
Wniosek i jego zatwierdzenie wymaga formy pisemnej i może dotyczyć tylko określonego w nim czasu.
 
§ 9
 
Stwierdzone w czasie inwentaryzacji niedobory lub nadwyżki należy ująć w protokole.
 
§ 10
 
Wyceny rzeczowych składników majątkowych, ujętych na arkuszach spisu z natury dokonują na polecenie skarbnika pracownicy pionu księgowego.
 
 
 
 
 
§ 11
 
1. Arkusze spisowe z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje księgowość za pośrednictwem przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, a kopię osoba materialnie odpowiedzialna.
2. Błędy w arkuszach spisu można poprawiać wyłącznie przez skreślenie błędnego zapisu, tak aby pozostały one czytelne i wpisaniu zapisu poprawnego. Poprawka błędu powinna być podpisana przez osobę ( osoby ) dokonującą spisu z natury.
3. Dokonując inwentaryzacji składników majątku w stanie zerowym należy również wypełnić arkusz spisowy, przy czym w rubryce "ilość" należy wpisać "0".
Bezpośrednio pod ostatnią  pozycją naniesioną na arkusz spisowy należy umieścić klauzulę o następującej treści      "Niniejszy arkusz zawiera pozycję od 1 do ..."
Natomiast pozostałe wolne pozycje arkusza spisu z natury należy skasować. 
 
§ 12
 
Dokumenty inwentaryzacyjne zgodnie z § 45 Rozporządzenia Ministra Finansów, winny być przechowywane przez okres 5 lat od przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2003-07-02 11:03:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2004-02-13 10:03:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2004-02-13 09:30:44)
Lista wiadomości
Zarządzenie nr 156/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2003r
Zarządzenie Nr 155/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2003r.
Zarządzenie nr 154/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2003r
Zarządzenie nr 153/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 grudnia 2003r.
Zarządzenie dotyczące Urzędu Gminy jako zakładu pracy nie podlega publikacji.
Zarządzenie nr 151/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 grudnia 2003r.
Zarządzenie nr 150/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 grudnia 2003r
Zarządzenie nr 148/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2003r
Zarządzenie Nr 147 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2003r.
Zarządzenie nr 146/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2003r.
Zarządzenie nr 145/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2003r.
Zarządzenie nr 144 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.11.2003 r.
Zarządzenie nr 143/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 listopada 2003r
Zarządzenie Nr 143a/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 139 /a / 2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 142/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 141/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 140/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2003r.
Zarządzenie nr 139/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2003r.
Zarządzenie nr 138/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2003r.
Zarządzenie nr 137/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 136/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 135/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2003r.
Zarzadzenie Nr 134/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 listopada 2003r.
Zarządzenie nr 133/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 listopada 2003r
Zarządzenie nr 132/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 października 2003r
Zarządzenie nr 131/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2003r
Zarządzenie nr 130/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2003r.
Zarzdzenie nr 129/2003 Wjta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 14 pazdziernika 2003r.
Zarządzenie nr 128/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2003r.
Zarządzenie nr 127/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2003r.
Zarzadzenie nr 126/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2003r.
Zarządzenie Nr 125/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 października 2003
Zarządzenie Nr 124/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 października 2003
Zarządzenie Nr 118a/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2003
Zarządzenie nr 123/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2003r.
Zarządzenie nr 122/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2003r.
Zarządzenie nr 121/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórn z dnia 7 października 2003r.
Zarządzenie nr 120/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2003r.
Zarządzenie nr 119/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2003r.
Zarządzenie nr 118/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2003r.
Zarządzenie nr 80/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 78/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 42b/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2003r.
Zarządzenie nr 42a/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2003r.
Zarządzenie nr 18c/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2003r.
Zarządzenie nr 18b/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2003r.
zarządzenie Nr 117/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2003r.
Zarządzenie Nr 116 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 wrzesnia 2003r.
Zarządzenie Nr 115 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 wrzesnia 2003r.
Zarządzenie Nr 114 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 wrzesnia 2003r.
Zarządzenie Nr 113 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 września 2003r.
Zarządzenie Nr 112 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 września 2003r.
Zarządzenie Nr 111 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 września 2003r.
Zarządzenie nr 110 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 września 2003r.
Zarządzenie nr 109/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 września 2003r
zarzadzenie Nr 108/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 września 2003r.
Zarządzenie nr 107/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 września 2003r.
Zarządzenie nr 106/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 sierpnia 2003r.
Zarządzenie nr 105/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18.08.2003r.
Zarządzenie Nr 104/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 sierpnia 2003r.
Zarządzenie Nr 103 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 102 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr / 95 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 101 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 100 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarzšdzenie Nr 99 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 98 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 97 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 96 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarzšdzenie Nr 94 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 93 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 92 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 91 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 90/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 89/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 88/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 87/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 86/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 85/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 84/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 83/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 82/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 81/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 42/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2003r
Zarządzenie nr 18a/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2003r
Zarządzenie nr 12/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2002r
Zarządzenie nr 73/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 79/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 77/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003r.
Zarządzenie Nr 76 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003r.
Zarządzenie Nr 74 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003r.
Zarządzenie Nr 75 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 72/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 71/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12.06.2003r.
Zarządzenie Nr 70/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12.06.2003r.
Zarządzenie Nr 69 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 czerwca 2003r.
Zarządzenie Nr 68 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 67/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2.06.2003r.
Zarządzenie nr 14/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07.01.2003r.
Zarządzenie nr 15/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07.01.2003r.
Zarządzenie nr 16/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07.01.2003r.
Zarządzenie nr 17/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14.01.2003r.
Zarządzenie nr 19/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21.01.2003r.
Zarządzenie nr 20/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21.01.2003r.
Zarządzenie nr 21/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21.01.2003r.
Zarządzenie nr 22/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.01.2003r.
Zarządzenie nr 23/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.01.2003r.
Zarządzenie nr 24/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4.02.2003r.
Zarządzenie nr 24a/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11.02.2003r.
Zarządzenie nr 24b/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4.02.2003r.
Zarządzenie nr 26/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18.02.2003r.
Zarządzenie nr 27/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18.02.2003r.
Zarządzenie nr 28/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26.02.2003r.
Zarządzenie nr 29/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11.03.2003r.
Zarządzenie nr 30/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11.03.2003r.
Zarządzenie nr 31/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11.03.2003r.
Zarządzenie nr 32/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14.03.2003r.
Zarządzenie nr 33/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18.03.2003r.
Zarządzenie nr 34/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.03.2003r.
Zarządzenie nr 35/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.03.2003r.
Zarządzenie nr 36/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.03.2003r.
Zarządzenie nr 37/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.03.2003r.
Zarządzenie nr 38/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24.03.2003r.
Zarządzenie nr 39/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.03.2003r.
Zarządzenie nr 40/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.03.2003r.
Zarządzenie nr 41/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.03.2003r.
Zarządzenie nr 43/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2.04.2003r.
Zarządzenie nr 44/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1.04.2003r.
Zarządzenie nr 45/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10.04.2003r.
Zarządzenie nr 46/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22.04.2003r.
Zarządzenie nr 47/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22.04.2003r.
Zarządzenie nr 48/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29.04.2003r.
Zarządzenie nr 49/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29.04.2003r.
Zarządzenie nr 50/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29.04.2003r.
Zarządzenie nr 51/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06.05.2003r.
Zarządzenie nr 52/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06.05.2003r.
Zarządzenie nr 53/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13.05.2003r.
Zarządzenie nr 54/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13.05.2003r.
Zarządzenie nr 55/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13.05.2003r.
Zarządzenie nr 56/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13.05.2003r.
Zarządzenie nr 57/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13.05.2003r.
Zarządzenie nr 58/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.05.2003r.
Zarządzenie nr 59/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.05.2003r.
Zarządzenie nr 60/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.05.2003r.
Zarządzenie nr 61/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.05.2003r.
Zarządzenie nr 62/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.05.2003r.
Zarządzenie nr 63/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.05.2003r.
Zarządzenie nr 64/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.05.2003r.
Zarządzenie nr 65/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.05.2003r.
Zarządzenie nr 66/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.05.2003r.