logo
logo bip
2003
Ustalenie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
 
Zarządzenie nr 52
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z  dnia 6 maja 2003 roku
 
w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
 
Na  podstawie  art. 10  i  art. 13  ustawy  z  dnia  29 września 1994r  o  rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U  nr  76 poz. 694 ze zm.) oraz  zgodnie  z  art. 14 ust. 2 ustawy  z  dnia  26 listopada 1998r  o  finansach  publicznych ( tekst jednolity  z  2003  roku  Dz.U nr  15, poz. 148 ) i  $  12  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  18  grudnia  2001r  w  sprawie  szczegółowych  zasad  rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa, budżetów jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  niektórych  jednostek  sektora  finansów  publicznych  ( Dz.U  nr  153  poz. 1752 )  zarządza  się  co  następuje:
 
$ 1
Ustala  się, że  rokiem  obrotowym  w  Urzędzie  Gminy Tarnowo Podgórne będzie okres 12 miesięcy  od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi będą  poszczególne kwartały  w roku obrotowym.
 
$ 2
Ustala się dla Urzędu Gminy metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia prawo wyboru, stanowiące załącznik nr  1  do zarządzenia.
 
$ 3
Ustala się dla  Urzędu Gminy zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierające:
1.    zakładowy plan kont określający:
a)    wykaz kont księgi głównej
b)    przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń
c)    zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
2.    wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych
3.    wykaz programów komputerowych stosowanych w systemie przetwarzania danych
stanowiące załącznik nr  2  do zarządzenia.
 
$ 4
Ustala się system ochrony danych i zbiorów dla Urzędu Gminy stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.
$ 5
Analogiczne zasady rachunkowości obowiązują jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 
$ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2003 roku.
 
 
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 52 z dnia 6 maja 2003 roku
 
 
1.    Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.
2.    Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:
-    meble i dywany
-    pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania.
3.    Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.    Bez  względu  na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych  środków trwałych:
-    meble
-    maszyny do pisania
-    maszyny do liczenia i kalkulatory
-    sprzęt audiowizualny
-    aparaty fotograficzne
-    elektronarzędzia
-    lodówki, odkurzacze
-    sprzęt elektroniczny
5.    Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w okresach miesięcznych.
6.    Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
7.    Nie dokonuje się odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych za wyjątkiem odsetek od należności wymagalnych na dzień bilansowy.
8.    Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału.
9.    Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
10.  Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
11.  Na koniec każdego miesiąca na podstawie analityki konta 130 dokonuje się księgowania zaangażowania wydatków nieumownych na koncie pozabilansowym 998.
12.  Wartość zaangażowania wynikająca z podpisanych umów, zamówień, porozumień, decyzji oraz ich korekty księguje się na koniec każdego miesiąca (najpóźniej kwartału) odpowiednio na kontach 998 i 999.
13.  Zrealizowane wydatki na koncie 998 po stronie Wn księguje się na koniec każdego miesiąca na podstawie zapisów dokonanych na koncie 130.
  1. Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu  4 - "koszty według rodzajów i ich rozliczenie".
  2. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się odpowiednio w koszty.
  3. Materiały wycenia się w cenach zakupu.
  4. W przypadku, gdy ceny zakupu jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie, są różne, wartość stanu końcowego rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które zakupione były najpóźniej.
  5. Przeksięgowania z kont 222 i 223 dokonuje się raz na kwartał na podstawie kwartalnego sprawozdania finansowego za wyjątkiem kwartału IV, gdzie przeksięgowań dokonuje się po zakończeniu każdego miesiąca.
  6. Konto 300 - "rozliczenie zakupu" służy do ewidencji rozliczania zakupu materiałów, towarów, robót i usług podlegających rozliczeniu pod kątem podatku od towarów i usług VAT.
 
Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 52 z dnia 6 maja 2003 roku
 
I. Zakładowy plan kont
 
 
1.    Rachunkowość urzędu jest prowadzona komputerowo na podstawie ujednoliconego planu kont łączącego w jedną całość plan kont dla budżetu, plan kont dla jednostek budżetowych i plan kont dla prowadzenia księgowości podatkowej.
2.    Prowadzona jest odrębna rachunkowość budżetu i jednostek budżetowych przy zachowaniu warunku, że rachunek budżetu pełni także funkcje przypisane rachunkowi jednostek budżetowych. Na rachunek bieżący budżetu wpływają bezpośrednio wszystkie dochody własne jednostek i są realizowane z rachunku budżetu wydatki objęte planem finansowym wydatków jednostek.
3.    W urzędzie funkcjonuje tylko rachunek budżetu w związku z tym równolegle dokonuje się zapisów w urządzeniach księgowych budżetu i w urządzeniach księgowych urzędu     ( pozostałych jednostek ) jako jednostki budżetowej.
4.    Plan kont może być uzupełniany, w miarę potrzeby, o właściwe konta planu kont dla budżetu i jednostek budżetowych.
5.    Ewidencja podatków i opłat funkcjonuje jako wyodrębniony system ksiąg pomocniczych, służący uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów księgi głównej. Stanowi ona integralną część ewidencji księgowej budżetu i urzędu gminy, czyli jednostki budżetowej - w ramach kont ksiąg pomocniczych.
6.    Podane poniżej wykazy kont oparte są na wykazach kont z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U  nr 153 poz. 1752 ).
7.    Konta te są ograniczone o konta służące do księgowania operacji gospodarczych nie występujących w jednostce albo uzupełnione o konta zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami planu kont.
A.  Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla budżetu.
 
Symb. konta księgi główn.
Nazwa konta księgi głównej
Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
Uwagi
 
 
KONTA BILANSOWE
133
Rachunek budżetu
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencja szczegółowa do konta 133 jest prowadzona według poniższych rachunków budżetu:
- rachunku podstawowego,
- rachunku lokat terminowych,
- rachunku środków na wydatki nie wygasające,
- rachunku środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi
Rachunek budżetu służy także do realizacji dochodów i wydatków jednostek budżetowych
134
Kredyty bankowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych  zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencja szczegółowa do konta 134 jest prowadzona według poszczególnych umów kredytowych
 
137
Rachunki środków funduszy pomocowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych  zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencja szczegółowa do konta 137 jest prowadzona według stanu środków każdego wyodrębnionego funduszu pomocowego z podziałem na poszczególne waluty.
Ustawa z
26.XI.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. Nr. 150, poz. 983, ze zmianami) określa, że środki finansowe pochodzące ze źródeł na współfinansowanie
programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi mogą być dochodami gminy,  stąd są ujmowane na subkoncie konta 133
Symb. konta księgi główn.
Nazwa konta księgi głównej
Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
Uwagi
 
 
 
 
 
celowe ich ujmowanie na subkoncie konta 133.
140
Inne środki pieniężne
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych  zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
 
Środki pieniężne w drodze są ujmowane tylko na przełomie okresów sprawozdawczych.
222
Rozliczenie dochodów budżetowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych  zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się według poszczególnych jednostek budżetowych z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych.
 
223
Rozliczenie wydatków budżetowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych  zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się według jednostek budżetowych, którym przelano na ich rachunki środki budżetowe przeznaczone na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych
 
224
Rozrachunki budżetu
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia
Ewidencja szczegółowa do konta 224 jest
 
 
 
Symb. konta księgi główn.
Nazwa konta księgi głównej
Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
Uwagi
 
 
 
2001 r. w sprawie szczególnych  zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
prowadzona według stanu należności i zobowiązań dla poszczególnych tytułów oraz według
poszczególnych budżetów, tj.:
1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu,
2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów,
3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,
4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu i jednostki
 
227
Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się według poszczególnych jednostek budżetowych z tytułu realizowanych przez nie dochodów dotyczących funduszy pomocowych.
 
228
Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się według jednostek budżetowych, którym przelano na ich rachunki środki budżetowe przeznaczone na pokrycie realizowanych przez nie wydatków ze środków funduszy pomocowych.
 
240
Pozostałe rozrachunki
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych  zasad
Ewidencję do konta 240 prowadzi się według poszczególnych tytułów 
Konto 240 rozlicza się na koniec każdego miesiąca
Symb. konta księgi główn.
Nazwa konta księgi głównej
Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
Uwagi
 
 
 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
 
 
260
Zobowiąza- nia finansowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencję szczegółową do konta 260 prowadzi się według poszczególnych tytułów zobowiązań
 
901
Dochody budżetu
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencję szczegółową do konta 901 prowadzi się według podziałek klasyfikacji dochodów zgodnie z rozporządz. Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. 59, poz. 688, ze zm.).
Ewidencja prowadzona poprzez podwójny zapis na kontach jednostki budżetowej według podziałek klasyfikacji dochodów
902
Wydatki budżetu
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencję do konta 902 prowadzi się w kwotach zbiorczych
Ewidencja prowadzona poprzez podwójny zapis na kontach jednostki budżetowej według podziałek klasyfikacji dochodów
903
Nie wykona- ne wydatki
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie
 
 
 
Symb. konta księgi główn.
Nazwa konta księgi głównej
Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń
Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
Uwagi
 
 
 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
 
 
904
Niewygasa- jące wydatki
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
 
 
907
Dochody z funduszy pomocowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencję szczegółową do konta 907 prowadzi się według rodzajów funduszy.
 
908
Wydatki funduszy pomocowych
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencję szczegółową do konta 908 prowadzi się według poszczególnych funduszy pomocowych.
 
909
Rozliczenie między- okresowe
Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)
Ewidencję szczegółową do konta 909 prowadzi się według tytułów rozliczeń międzyokresowych.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Rada Gminy (2003-06-04 00:00:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Hanna Stasińska-Łapszewicz (2004-02-13 09:45:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Rada Gminy (2004-02-13 08:56:54)
Lista wiadomości
Zarządzenie nr 156/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2003r
Zarządzenie Nr 155/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2003r.
Zarządzenie nr 154/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2003r
Zarządzenie nr 153/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 grudnia 2003r.
Zarządzenie dotyczące Urzędu Gminy jako zakładu pracy nie podlega publikacji.
Zarządzenie nr 151/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 grudnia 2003r.
Zarządzenie nr 150/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 grudnia 2003r
Zarządzenie nr 148/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2003r
Zarządzenie Nr 147 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2003r.
Zarządzenie nr 146/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2003r.
Zarządzenie nr 145/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 grudnia 2003r.
Zarządzenie nr 144 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.11.2003 r.
Zarządzenie nr 143/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 listopada 2003r
Zarządzenie Nr 143a/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 139 /a / 2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 142/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 141/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 140/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2003r.
Zarządzenie nr 139/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 listopada 2003r.
Zarządzenie nr 138/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2003r.
Zarządzenie nr 137/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 136/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2003r.
Zarządzenie Nr 135/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 listopada 2003r.
Zarzadzenie Nr 134/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 listopada 2003r.
Zarządzenie nr 133/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4 listopada 2003r
Zarządzenie nr 132/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 października 2003r
Zarządzenie nr 131/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2003r
Zarządzenie nr 130/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 października 2003r.
Zarzdzenie nr 129/2003 Wjta Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 14 pazdziernika 2003r.
Zarządzenie nr 128/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2003r.
Zarządzenie nr 127/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2003r.
Zarzadzenie nr 126/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 października 2003r.
Zarządzenie Nr 125/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 października 2003
Zarządzenie Nr 124/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 października 2003
Zarządzenie Nr 118a/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2003
Zarządzenie nr 123/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2003r.
Zarządzenie nr 122/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2003r.
Zarządzenie nr 121/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórn z dnia 7 października 2003r.
Zarządzenie nr 120/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2003r.
Zarządzenie nr 119/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 października 2003r.
Zarządzenie nr 118/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2003r.
Zarządzenie nr 80/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 78/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 42b/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2003r.
Zarządzenie nr 42a/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2003r.
Zarządzenie nr 18c/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2003r.
Zarządzenie nr 18b/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2003r.
zarządzenie Nr 117/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 września 2003r.
Zarządzenie Nr 116 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 wrzesnia 2003r.
Zarządzenie Nr 115 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 wrzesnia 2003r.
Zarządzenie Nr 114 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 wrzesnia 2003r.
Zarządzenie Nr 113 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 września 2003r.
Zarządzenie Nr 112 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 września 2003r.
Zarządzenie Nr 111 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 września 2003r.
Zarządzenie nr 110 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 września 2003r.
Zarządzenie nr 109/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 września 2003r
zarzadzenie Nr 108/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 września 2003r.
Zarządzenie nr 107/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2 września 2003r.
Zarządzenie nr 106/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 sierpnia 2003r.
Zarządzenie nr 105/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18.08.2003r.
Zarządzenie Nr 104/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 sierpnia 2003r.
Zarządzenie Nr 103 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 102 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr / 95 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 101 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 100 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarzšdzenie Nr 99 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 98 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 97 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 96 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarzšdzenie Nr 94 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 93 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 92 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 91 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 90/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 89/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 88/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 87/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 86/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 85/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 84/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 83/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 82/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1 lipca 2003r.
Zarządzenie Nr 81/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 42/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 marca 2003r
Zarządzenie nr 18a/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2003r
Zarządzenie nr 12/2002/IV Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 grudnia 2002r
Zarządzenie nr 73/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 79/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 77/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003r.
Zarządzenie Nr 76 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003r.
Zarządzenie Nr 74 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003r.
Zarządzenie Nr 75 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 72/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 71/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12.06.2003r.
Zarządzenie Nr 70/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12.06.2003r.
Zarządzenie Nr 69 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 czerwca 2003r.
Zarządzenie Nr 68 /2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 3 czerwca 2003r.
Zarządzenie nr 67/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2.06.2003r.
Zarządzenie nr 14/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07.01.2003r.
Zarządzenie nr 15/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07.01.2003r.
Zarządzenie nr 16/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 07.01.2003r.
Zarządzenie nr 17/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14.01.2003r.
Zarządzenie nr 19/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21.01.2003r.
Zarządzenie nr 20/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21.01.2003r.
Zarządzenie nr 21/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21.01.2003r.
Zarządzenie nr 22/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.01.2003r.
Zarządzenie nr 23/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28.01.2003r.
Zarządzenie nr 24/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4.02.2003r.
Zarządzenie nr 24a/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11.02.2003r.
Zarządzenie nr 24b/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 4.02.2003r.
Zarządzenie nr 26/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18.02.2003r.
Zarządzenie nr 27/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18.02.2003r.
Zarządzenie nr 28/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26.02.2003r.
Zarządzenie nr 29/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11.03.2003r.
Zarządzenie nr 30/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11.03.2003r.
Zarządzenie nr 31/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11.03.2003r.
Zarządzenie nr 32/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14.03.2003r.
Zarządzenie nr 33/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18.03.2003r.
Zarządzenie nr 34/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.03.2003r.
Zarządzenie nr 35/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.03.2003r.
Zarządzenie nr 36/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.03.2003r.
Zarządzenie nr 37/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.03.2003r.
Zarządzenie nr 38/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24.03.2003r.
Zarządzenie nr 39/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.03.2003r.
Zarządzenie nr 40/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25.03.2003r.
Zarządzenie nr 41/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31.03.2003r.
Zarządzenie nr 43/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 2.04.2003r.
Zarządzenie nr 44/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 1.04.2003r.
Zarządzenie nr 45/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10.04.2003r.
Zarządzenie nr 46/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22.04.2003r.
Zarządzenie nr 47/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22.04.2003r.
Zarządzenie nr 48/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29.04.2003r.
Zarządzenie nr 49/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29.04.2003r.
Zarządzenie nr 50/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29.04.2003r.
Zarządzenie nr 51/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06.05.2003r.
Zarządzenie nr 52/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 06.05.2003r.
Zarządzenie nr 53/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13.05.2003r.
Zarządzenie nr 54/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13.05.2003r.
Zarządzenie nr 55/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13.05.2003r.
Zarządzenie nr 56/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13.05.2003r.
Zarządzenie nr 57/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 13.05.2003r.
Zarządzenie nr 58/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.05.2003r.
Zarządzenie nr 59/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.05.2003r.
Zarządzenie nr 60/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.05.2003r.
Zarządzenie nr 61/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.05.2003r.
Zarządzenie nr 62/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20.05.2003r.
Zarządzenie nr 63/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.05.2003r.
Zarządzenie nr 64/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.05.2003r.
Zarządzenie nr 65/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.05.2003r.
Zarządzenie nr 66/2003 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27.05.2003r.